ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αθήνα,   23  Οκτωβρίου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Αριθμ. Πρωτ.:

Βαθμός Προτ/τας:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

A οικ.59102 / 5208

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

Προς :

Υπουργείο Εσωτερικών

Ταχ. Δ/νση

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

 

 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης

Τ.Κ.           

: 15669 Παπάγου, Αθήνα

 

 

Βας. Σοφίας 15, 10674

Πληροφορίες

: Α.Κουτσονίκας

 

 

 

Τηλέφωνο

: 210 6508446

 

 

 

FAX

: 210 6508451

 

 

 

e-mail

: a.koutsonikas@yme.gov.gr

 

 

 

      

ΘΕΜΑ : Κατοχή άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου από δημόσιο υπάλληλο.

 

Σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

 

1. Έχουν περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας μας, περιπτώσεις έκδοσης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων, στο όνομα πολύτεκνων δημοσίων υπαλλήλων λόγω κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς. Οι άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων δεν μπορούν να διατηρηθούν στο όνομά τους σύμφωνα με το ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ν.3109/2003 (Α’38), όπως ισχύει, δεδομένου ότι η κατοχή ΕΔΧ αυτοκινήτου θεωρείται άσκηση εμπορίας.

2. Ενόψει των ανωτέρω, η υπηρεσία μας προτείνει την προώθηση σχετικής διάταξης, που θα δίνει το δικαίωμα διατήρησης της κατοχής άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου στο όνομα πολύτεκνων δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον το έχουν αποκτήσει είτε λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχή ή δωρεάς ή αγοράς πριν τον διορισμό τους στον δημόσιο τομέα είτε λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχή ή δωρεάς μετά το διορισμό τους.

3. Λόγω των σχετικών απαγορεύσεων, έχουν ανακληθεί άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων που είχαν εκδοθεί στο όνομα πολύτεκνων δημοσίων υπαλλήλων. Κρίνουμε σκόπιμο, η όποια διάταξη προωθηθεί να περιλαμβάνει το δικαίωμα επαναχορήγησης των αδειών αυτών, που έχουν ανακληθεί εντός διετίας πριν την ισχύ των νέων ρυθμίσεων, ύστερα από αίτηση των δικαιούμενων προσώπων, εντός ενός έτους από την θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων.

4. Παρακαλούμε, όπως κοινοποιήσετε στην υπηρεσία μας τις όποιες ενέργειές σας, προκειμένου να προβούμε σε ανάλογη νομοθετική ρύθμιση για την κατοχή ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου από πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την οδήγηση του ΕΔΧ αυτοκινήτου.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.Ε.ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

                                                                                              

Εσωτερική Διανομή: ΔΕΜ-Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών

Πρόσφατα άρθρα