Αρ. πρωτ. 1215

Αθήνα, 16/10/2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Προσοχή :  Δόθηκε παράταση προθεσμίας καταχώρησης μέχρι  28/11/2019

Προς                                                                         

όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις-                                      

Μέλη της ΑΣΠΕ

Εγκύκλιος αρ. 6 / 2019

 

ΘΕΜΑ: Καταχώριση των Συλλόγων Πολυτέκνων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

           

Αγαπητοί Συνάδελφοι, για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.         Στο Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018) ) με θέμα «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», και στην παράγρ. 1 του άρθρ. 20 αναφέρονται τα εξής:

«1. Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Συμπληρώνονται δε με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας taxisnet, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία σταδιακής έναρξης καταχώρισης ανά είδος εταιρικής οντότητας που καθορίζει η απόφαση της παραγράφου 11. Η καταχώριση αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επέλευσής τους.»

2.         Στην υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ 2443/Β/20-6-2019) Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 20 του παραπάνω Νόμου 4557/2018, υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, είναι και Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και «Σύλλογοι – Σωματεία».

3.         Όπως φαίνεται από το άρθρο 8 και το παράρτημα που προσαρτάται στην παραπάνω Υ.Α., η προθεσμία για την καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τους «Συλλόγους -Σωματεία» λήγει στις 1/11/2019.

4α.      Επειδή, η μη συμμόρφωση με την παραπάνω υποχρέωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων Συλλόγων Σωματείων (παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 4557/2018) και την επιβολή προστίμου σε βάρος των Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων ποσού 10.000 ευρώ (παρ. 9 του ως άνω άρθρου του ιδίου Νόμου), θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την υλοποίηση των αναφερομένων στην προαναφερθείσα παράγρ. 1 του άρθρ. 20 του Ν. 4557/2018 σύμφωνα με τις οδηγίες της επισυναπτόμενης απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την έγκαιρη καταχώριση των απαιτουμένων στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας taxisnet (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon).

β.        Για τους «πραγματικούς δικαιούχους» πραγματεύεται το άρθρο 3 του Ν. 4557/2018 και το ταυτάριθμο της οδηγίας Ε.Ε. 2015/849 και σύμφωνα με αυτό δηλώνονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Διαχειριστής, εφόσον υπάρχει.

5.         Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται στην παρούσα:

  •          -  Το άρθρο 20 του Ν. 4557/2018 και
  •          -  Η υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 Υ.Α. με το παράρτημά της.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ

  Ο Πρόεδρος                    Η Γεν. Γραμματέας              Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Δήμητρα - Ινές Αγγελή       Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα