ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 704

Αθήνα, 28/6/2016

 

Προς                                                                         

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

 

 

Εγκύκλιος αρ. 2/ 2016

 

ΘΕΜΑ: Παραλαβή και διάθεση από τους Συλλόγους Πολυτέκνων αποσυρομένων οπωροκηπευτικών στα μέλη τους, που έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική Κ.Υ.Α.

Σχετ: Υπ’ αριθ.Δ23/οικ.21812-1659/2016 (ΦΕΚ 1740/Β/15-6-2016) Κ.Υ.Α

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

 

1α.      Προσφάτως δημοσιεύτηκε η παραπάνω σχετική Κ.Υ.Α. των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία συμπληρώθηκε η υπ’ αριθ. 3320/89565/13-8-2015 ομοία Κ.Υ.Α.

β.         Ειδικότερα, με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση προστέθηκε στ΄ περίπτωση στην παρ.2.3 του άρθρο 10 της παραπάνω 3320/89565/13-8-2015 Κ.Υ.Α., που έχει ως κατωτέρω:

«στ. Οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17.280 ευρώ. Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.»

 

2.         Η παραπάνω προσθήκη κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως η ρύθμιση αυτή, στο σύνολό της, παραμένει ατελής, αφού οι Σύλλογοι Πολυτέκνων  εξακολουθούν να μην συμπεριλαμβάνονται στους φορείς υλοποίησης του προγράμματος παραλαβής και διαθέσεως δωρεάν στα δικαιούμενα μέλη τους τα αποσυρόμενα οπωροκηπευτικά, αλλά με βάση το άρθρο 10 της υπ’ αριθ. 3320/89565/2015 Κ.Υ.Α. για τη δράση της δωρεάν διανομής αποσυρομένων οπωροκηπευτικών συμμετέχουν φορείς όπως:

α. Κοινωνικές Συμπράξεις

β. Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων

γ. Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφερειών

 

3.         Ως έχει διατυπωθεί η παραπάνω στ΄ προσθήκη, δικαιούχοι παραλαβής των αποσυρομένων οπωροκηπευτικών, με βάση τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, είναι οι πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων τέκνων, έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως κατωτέρω:

α. Πολύτεκνοι γονείς με έστω και 1 προστατευόμενο τέκνο  και μέχρι

     τέσσερα τέκνα                                                                                       17.280 €

β. Πολύτεκνοι γονείς με 5 προστατευόμενα τέκνα                           20.160 €

γ. Πολύτεκνοι γονείς με 6 προστατευόμενα τέκνα                           23.040 €

δ. Πολύτεκνοι γονείς με 7 προστατευόμενα τέκνα                           25.920 €

ε. Πολύτεκνοι γονείς με 8 προστατευόμενα τέκνα                           28.800 €

στ. Πολύτεκνοι γονείς με 9 προστατευόμενα τέκνα                                     31.680 €

ζ. Πολύτεκνοι γονείς με 10 προστατευόμενα τέκνα                                     34.560 €

η. Πολύτεκνοι γονείς με 11 προστατευόμενα τέκνα                                     37.440 €

θ. Πολύτεκνοι γονείς με 12 προστατευόμενα τέκνα                                     40.320 €

ι. Πολύτεκνοι γονείς με 13 προστατευόμενα τέκνα                          43.200 €

                                                                                                    

4.         Η Α.Σ.Π.Ε. συνιστά σε όσους Συλλόγους Πολυτέκνων επιθυμούν να παραλάβουν οπωροκηπευτικά προκειμένου να τα διανείμουν στις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη τους, που εκπληρώνουν τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια:

 

α.        Να έλθουν πρώτα σε επαφή με την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν, για να υπάρξει συνεννόηση για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.

 

β.         Να καταρτίσουν πρόγραμμα των πολυτέκνων οικογενειών – μελών τους, αφού αυτές υποβάλλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται:

- Από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως και

- Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του οικονομικού έτους 2015.

 

γ.         Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να έλθουν εκ νέου σε επαφή με την Περιφέρεια προκειμένου αυτή να εξασφαλίσει την ανάλογη ποσότητα οπωροκηπευτικών για όλες τις οικογένειες που κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά.

 

δ.         Να διανείμουν οι ίδιοι τα οπωροκηπευτικά στα μέλη τους με βάση ενυπόγραφες ονομαστικές καταστάσεις.

 

ε.         Μετά την ολοκλήρωση της διανομής να υποβάλλουν τις καταστάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα.

 

5.         Για τις δικαιούμενες ποσότητες οπωροκηπευτικών κατ’ άτομο ή οικογένεια θα επακολουθήσει η έκδοση Υ.Α.

 

6.         Εξυπακούεται πως οι Σύλλογοι Πολυτέκνων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα παραλαβής και διανομής στους δικαιούχους οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να εφαρμόσουν επ’ ακριβώς τις ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις, για να είναι σε θέση να δεχθούν τον οποιοδήποτε έλεγχο από τις προβλεπόμενες Επιτροπές.     

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

        Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

 

 Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος          Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα