Θεώρηση  βιβλιαρίων – ταυτοτήτων

Υπενθυμίζουμε…

Η  ΑΣΠΕ με επιστολή της, προς τα αρμόδια Υπουργεία με την παράκληση να ενημερώσουν όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αρμοδιότητάς τους, τους εκδότες εισιτηρίων και τους αρμόδιους ελεγκτές, που  έχει αποσταλεί και στους συλλόγους με την εγκύκλιο 2/2013 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ την 1/3/2013, σαφέστατα αναφέρεται ότι τα βιβλιάρια-ταυτότητες ισχύουν μέχρι την ημερομηνία ισχύος τους που αναγράφεται επάνω σε αυτά. Τα δε νέα ένσημα αναγράφουν το έτος κατά το οποίο έγινε η ανανέωση ισχύος των βιβλιαρίων-ταυτοτήτων, δηλαδή όσα ανανεώθηκαν εντός του 2013 φέρουν ένσημο που αναγράφει «ΕΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2013». Ουδεμία παρερμηνεία ή άλλου είδους σκεπτικό χωρεί, όπως ότι όσα ανανεώθηκαν εντός του 2013 και φέρουν ένσημο που αναγράφει «ΕΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2013» δεν ισχύουν εντός του 2014 και μέχρι την αναγραφομένη επ' αυτών ημερομηνία λήξης ισχύος της θεώρησης. Σε απλά ελληνικά για να ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι δεν ισχύουν το 2014 όσα βιβλιάρια-ταυτότητες φέρουν ένσημο που αναγράφει «ΕΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2013» θα έπρεπε το ένσημο να αναγράφει «ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 2013», κάτι βέβαια που δε συμβαίνει.

Παρατίθενται οι σχετικές παράγραφοι της προαναφερθείσας επιστολής:

 6. Σε κάθε περίπτωση τα βιβλιάρια – ταυτότητες πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) βρίσκονται σε ισχύ μέχρι συμπληρώσεως της ημερομηνίας ισχύος τους που αναγράφεται επ΄ αυτών.

7. Αναφορικά με τα ένσημα της ΑΣΠΕ που επικολλώνται στα βιβλιάρια – ταυτότητες πολυτέκνων (γονέων και παιδικά) κατά την έκδοση ή ανανέωσή τους, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

α. Από 2 Ιανουαρίου 2013 αποφασίστηκε η αντικατάσταση των μέχρι τούδε χρησιμοποιουμένων ενσήμων των βιβλιαρίων – ταυτοτήτων πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) με νέα, των οποίων το φόντο έχει την απεικόνιση γονέων με παιδιά και αναγράφουν τις φράσεις: «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ή ΤΕΚΝΩΝ» κατά περίπτωση, το «ΕΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2ΧΧΧ», ενώ στο κέντρο φέρουν το λογότυπο της ΑΣΠΕ.

β. Τα χρησιμοποιηθέντα γράμματα, των μεν βιβλιαρίων – ταυτοτήτων των ΓΟΝΕΩΝ είναι χρώματος κεραμιδί, με φόντο ανοικτό κεραμιδί χρώμα, τον δε ΤΕΚΝΩΝ χρώματος σκούρου πρασίνου, με φόντο ανοικτό γκρι – θαλασσί χρώμα.Επισυνάπτεται υπόδειγμα ενσήμων σε μεγέθυνση και κανονικό σχήμα. (Σχετ. 1).

γ. Το επιπρόσθετο στοιχείο στα νέα ένσημα είναι η αναγραφή επ΄ αυτών του έτους ανανέωσης, το οποίο είναι αυτονόητο ότι θα συμπίπτει με το έτος της αναγραφομένης ημερομηνίας ανανέωσης του βιβλιαρίου – ταυτότητας.

δ. Διευκρινίζεται επί του προκειμένου ότι τα ήδη εκδοθέντα ή ανανεωθέντα βιβλιάρια – ταυτότητες, τα οποία φέρουν επικολλημένα τα παλαιά ένσημα, ισχύουν μέχρι την αναγραφομένη επ΄ αυτών ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους. Πρόκειται δηλαδή για ένα μεταβατικό στάδιο.

-------------

 

 

Θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων για το 2013...

            Για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

          Η θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων θα γίνεται από 1ης Ιανουαρίου 2013 για ένα (1) χρόνο, με την επικόλληση του νέου ενσήμου που θα φέρει την ένδειξη 2013 και οι Σύλλογοι θα εισπράττουν τη συνδρομή ανά έτος.

          Όσων η θεώρηση έχει γίνει μέχρι σήμερα και οι πολύτεκνοι αυτοί λαμβάνουν το επίδομα, οι Σύλλογοι πρέπει να φροντίσουν για την εκ νέου θεώρηση των βιβλιαρίων για ένα (1) έτος, με νέα ένσημα, αφού δεν έχουν καταβάλλει τη συνδρομή τους για τα έτη 2013 και επόμενα και δεν θα τους γίνει παρακράτηση μέσω του ΟΓΑ.

          Η ΑΣΠΕ θα γνωστοποιήσει προς όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Αστικά και Υπεραστικά) ότι τα βιβλιάρια, που θα έχουν θεώρηση από 1/1/2013 και μετά, πρέπει να φέρουν επικολλημένο το νέο ένσημο με την ένδειξη 2013, αλλιώς δεν θα είναι νόμιμη η θεώρηση. Όσα βιβλιάρια θα έχουν θεώρηση μέχρι 31/12/2012 η θεώρησή τους είναι νόμιμη με τα ήδη επικολληθέντα  ένσημα.

--------

Θεώρηση των βιβλιαρίων - ταυτοτήτων έως το 2012

1.    Με βάση το εδ.2 της παρ.2 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», άλλαξε το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα, αναφορικά με τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων.

       Ειδικότερα η θεώρηση των βιβλιαρίων - ταυτοτήτων από 1/1/2007 γίνεται:

α. Των πολυτέκνων γονέων για τρία (3) χρόνια.

β. Των αγάμων τέκνων (αγόρια και κορίτσια) εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού.

γ. Των αγάμων τέκνων που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.

δ. Των αγάμων τέκνων, που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον διαρκεί η στράτευσή τους.

 ε. Των τέκνων (ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής καταστάσεως) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

 

2.    Περαιτέρω, με βάση την εφάπαξ οικονομική παροχή που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου 3454/2006 και την υπ’ αριθ. Π1α/Γ.Π. 9849/25-1-2007 (ΦΕΚ 141/Β/5-2-2007) Κ.Υ.Απόφαση, ισχύουν τα παρακάτω αναφορικά με τη συνδρομή για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων – ταυτοτήτων:   

α. Όσες πολύτεκνες μητέρες και πατέρες λαμβάνουν από τον Ο.Γ.Α. πολυτεκνικό επίδομα, έχουν δηλαδή έστω και ένα παιδί άγαμο και μικρότερο του 23ου έτους της ηλικίας του, θα θεωρούν τα πολυτεκνικά βιβλιάρια – ταυτότητες όλων των δικαιουμένων μελών της οικογενείας τους χωρίς να καταβάλλουν συνδρομή για τρία (3) χρόνια, αφού ο Ο.Γ.Α. θα παρακρατεί μηνιαίως το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) από το επίδομα που λαμβάνουν.

β. Οι πολύτεκνες μητέρες που λαμβάνουν ισόβια σύνταξη, για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων – ταυτοτήτων, θα καταβάλλουν στην Ένωση το ποσό των πενήντα τεσσάρων ευρώ (54€), ποσό δηλαδή που αναλογεί στη θεώρηση για τρία (3) χρόνια, δεδομένου ότι από τον Ο.Γ.Α δεν θα γίνεται παρακράτηση της συνδρομής στην περίπτωση αυτή.

γ. Το ίδιο ποσό των 54€ θα καταβάλλουν και όσοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν λαμβάνουν ούτε το επίδομα ούτε τη σύνταξη (δηλαδή: ο γονέας που έχει τέκνα από δύο γάμους και δεν λαμβάνει επίδομα ούτε σύνταξη και ο χήρος που τα παιδιά του είναι έγγαμα ή μεγαλύτερα του 23ου έτους της ηλικίας τους).

 

3.    Η Α.Σ.Π.Ε. επιδιώκει να γίνει νομοθετική ρύθμιση, ώστε να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής από τον Ο.Γ.Α και από τις πολύτεκνες μητέρες, που λαμβάνουν ισόβια σύνταξη, ώστε να μην καταβάλλουν συνδρομή στην Ένωση και το όλο θέμα να ρυθμιστεί κατ’ ομοιόμορφο τρόπο.

 

4.    Με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου οι πολύτεκνοι, πέραν της συνδρομής τους για τη θεώρηση των πολυτεκνικών τους βιβλιαρίων – ταυτοτήτων δεν θα καταβάλλουν στους  κατά  τόπους Συλλόγους καμία άλλη συνδρομή ή εισφορά, τακτική ή έκτακτη για οποιαδήποτε αιτία (αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας, έκδοση πιστοποιητικών, διάθεση αγαθών κλπ.).

Πρόσφατα άρθρα