Δυστυχώς άλλη μια διαβούλευση – παρωδία,  που όπως είχαμε  σημειώσει χαρακτηριστικά αυτή γινόταν προσχηματικά και καταχρηστικά για περίοδο μόνο μιας ημέρας(!) και ζητούσαμε ακόμη και αν ψηφιστεί ως νόμος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να τον αναπέμψει στη Βουλή... Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη βουλή 22/4 για ψήφιση ( http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9567469.pdf)   

Τελικά στην έκθεση της διαβούλευσης ότι θέλει παρουσιάζει και σχολιάζει ο διαχειριστής αυτής, ενώ σκανδαλωδώς εμφανίζουν και σχολιάζουν σχόλια κυρίως μόνο ενός φορέα… (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9567471.pdf ).

 

Η ΑΣΠΕ κατέθεσε 16 σχόλια, μέσω του Γραμματέας αυτής,  ως ακολούθως:  

Άρθρο 3: Στην παράγραφο 3 να προστεθεί μετά το εδάφιο κ:

κα. Έναν εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με τον αναπληρωτή του. 

Άρθρο 4: Κατάργηση του εδαφίου 3 με τις εξαιρέσεις… Το παράδειγμα να δώσουν πρώτοι, οι άρχοντες και οι βουλευτές μας. 

Άρθρο 10: Το άρθρο 10 να διαμορφωθεί δε ως ακολούθως:«1. Το ποσό της κατά τα άρθρα 8 και 9 υπολογιζόμενης σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, προσαυξάνεται κατά 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί, 12% για το τρίτο παιδί, 15% για το τέταρτο και κάθε ένα από τα επόμενα, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον είναι άγαμα και άνεργα ή φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Σε περίπτωση που σταματήσει η οικογενειακή παροχή λόγω τέκνων, χορηγείται επίδομα γάμου 8%. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται στον κάθε γονέα, ανεξαρτήτως αν και ο έτερος των γονέων είναι συνταξιούχος ή όχι. Οι χορηγούμενες προσαυξήσεις συντάξεων για τα τέκνα υπολογίζονται επί του μισού του κατά το έτος 2015 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.» 

 Άρθρο 13: Προστίθεται εδάφιο στο τέλος..

3. Εξαιρούνται του παρόντος οι πολύτεκνοι υπάλληλοι λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος, καθότι τυγχάνουν αμέσου συνταγματικής προστασίας. 

Επίσης στον υπολογισμό… να υπολογίζεται μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης, ώστε να μην προσμετράται η οικογενειακή παροχή 

Άρθρο14: Οι διατάξεις της παρ. 2β δεν έχουν εφαρμογή για όσους είναι πολύτεκνοι.  

Άρθρο20: Προστίθεται στο τέλος εδάφιο..
8. Εξαιρούνται του παρόντος οι πολύτεκνοι γονείς. Ώστε αυτοί  να μπορούν να απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο εργασίας στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή εκτός αυτού ή να μπορούν να αυτοαπασχοληθούν, χωρίς περικοπή της σύνταξής τους. 

 Άρθρο 35: Προστίθεται στο τέλος εδάφιο:

10. Εξαιρούνται του νέου τρόπου υπολογισμού του Εφάπαξ, οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων συνεχίζει ο μέχρι σήμερα ισχύων τύπος υπολογισμού, λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος της χώρας και της συνταγματικής των προστασίας, καθότι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται σε τίποτα για την κατάντια των ασφαλιστικών μας ταμείων και ρυθμίζεται ταυτόχρονα κατά απόλυτη προτεραιότητα η πληρωμή της εφάπαξ παροχής στους πολύτεκνους υπαλλήλους. 

Άρθρο 40: Ζητούμε να προβλεφθεί ευνοϊκή ρύθμιση για τον υπολογισμό του ύψους των εισφορών αγροτών που είναι πολύτεκνοι. 

Άρθρο 43: Να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για την τακτοποίηση των οφειλών που έχουν πολύτεκνοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ και να υπόκεινται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις διακανονισμού των οφειλών τους.. 

 

Άρθρο 44: Να καταργηθεί στις πολλαπλές συντάξεις η κλοπή που πάει να γίνει: ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων… το ίδιο και στις επικουρικές.  Είναι ντροπή και Κλοπή.
Έλεος πια… ή μήπως θα έχουμε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη;  

Άρθρο 51: Να προβλεφθεί η μη εφαρμογή εκείνων των διατάξεων με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα μερίσματα που χορηγούνται σε πολύτεκνους γονείς που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. 

Άρθρο 60: Στην παράγραφο 4 να προστεθεί μετά το θ εδάφιο :

ι. Έναν εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με τον αναπληρωτή του. 

Άρθρο 95: Στο τέλος των παραγράφων 1 α, β, γ, δ, ε, με τις οποίες τίθενται εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ, ζητούμε να αναφερθεί με σαφήνεια ότι σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια δεν συμπεριλαμβάνονται τα πολυτεκνικά και επιδόματα τέκνων. 

Άρθρο 96: Στην παρ.1 προστίθεται περίπτωση η΄ως κατωτέρω:

«Ως και τα πολυτεκνικά επιδόματα.»

Επίσης στο τέλος της παρ.2, του ίδιου άρθρου προστίθεται περίπτωση ε΄, που έχει ως εξής:

«ε. Τα πολυτεκνικά επιδόματα.» 

Άρθρο 99: Να εξαιρεθούν των διατάξεων με τις οποίες επέρχονται μειώσεις επί των επικουρικών συντάξεων που χορηγούνται σε πολύτεκνους γονείς που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. 

Άρθρο 137Το σύνταγμα επιβάλλει φορολόγηση ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. Επιβάλλει επίσης την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας και τη χάραξη δημογραφικής πολιτικής.
1. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να επανέλθει το αφορολόγητο για τα παιδιά και το οικογενειακό εισόδημα να φορολογείται «κατά κεφαλή». Δηλ., λ.χ. σε μία οικογένεια με 6 εξαρτημένα παιδιά θα πρέπει να αθροίζεται το οικογενειακό εισόδημα και να διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτημένων από αυτό προσώπων, δηλ. με το 8 (οκτώ). Τα οκτώ αυτά εισοδήματα φορολογούνται ανεξάρτητα στις κλίμακες που τους αναλογούν… 

Ή

 να ληφθεί μέριμνα ειδικώς για τους πολυτέκνους και να επανέλθουν τουλάχιστον τα αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του Ν. 3842/2010 (άρθρο 1), βάσει του οποίου ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα είχε αφορολόγητο 25.500 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο. (Σημειώνεται ότι σε σύνολο 6.000.000 φορολογικών δηλώσεων οι έχοντες 4 προστατευόμενα τέκνα δεν υπερβαίνουν τις 25.000 και οι έχοντες 5 και άνω προστατευόμενα τέκνα δεν υπερβαίνουν τις 5.000).

 

Σήμερα με το Ν. 4172/2013 οι πολύτεκνοι, όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν, φορολογούνται όπως ακριβώς και οι άγαμοι και για το ίδιο ποσό εισοδήματος πληρώνουν τον ίδιο ακριβώς φόρο με τους αγάμους!!!.
2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Όπως είναι ευνόητο μια πολύτεκνη οικογένεια που έχει τέσσερα και άνω ανήλικα τέκνα είναι αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να πάρει εξαθέσιο (εάν έχει 4 τέκνα), επταθέσιο (εάν έχει 5 τέκνα), εννεαθέσιο (εάν έχει 7 τέκνα), δωδεκαθέσιο (εάν έχει 8-10 τέκνα) και άνω αυτοκίνητο, αφού δεν εξυπηρετείται με πενταθέσιο Ι.Χ. αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα, όμως, αυτά (εξαθέσια, επταθέσια, δωδεκαθέσια κ.λπ.) έχουν κυλινδρισμό κινητήρα συνήθως δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών και άνω. Η παραλαβή τέτοιων αυτοκινήτων γίνεται από τους πολυτέκνους εξ ανάγκης και όχι από λόγους πολυτελείας.

Με τις διατάξεις των νόμων 4111/2013 (άρθρο 44) και 4172/2013 (άρθρο 31) θεσπίζεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα παραπάνω αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρχει εξαίρεση για τους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης για την εξυπηρέτηση των πολλών μελών της οικογένειας τους παρέλαβαν τέτοια αυτοκίνητα και όχι από πολυτέλεια. Με τον τρόπο αυτό τιμωρούνται οι πολύτεκνες οικογένειες που προμηθεύθηκαν τέτοια αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Κράτους από αυτό το φόρο το έτος 2014 ήσαν μόλις 1.600.000 ευρώ και οι φορολογούμενοι πολύτεκνοι 3.000 στο σύνολό τους.

Στοιχειώδεις λόγοι δικαιοσύνης, αλλά και δημογραφικής πολιτικής, επιβάλουν την απαλλαγή των πολυτέκνων από τον παραπάνω φόρο πολυτελείας.

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Είναι αναγκαίο να θεσπισθεί απαλλαγή για την πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τον φόρο του Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), αφού για να τύχει απαλλαγής ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα πρέπει να έχει μέχρι 17.000 ευρώ εισόδημα (δηλ. κάτω από τα όρια της φτώχειας κατά 20%!!) και επί πλέον το σύνολο των κτισμάτων να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ.. Εάν ακόμη ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, πρέπει το σύνολο των κτισμάτων να είναι κάτω των 150τ.μ., δηλ. εάν μένει σ΄ ένα διαμέρισμα ακόμη και των 80τ.μ. και έχει κάποιο σπίτι ή αποθήκη στο χωριό των 75 τ.μ. δεν έχει απαλλαγή ή ακόμη και εάν έχει τα παραπάνω η απαλλαγή χορηγείται μόνο: «αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής», ώστε εάν έχει κάποια κατάθεση π.χ. των 2.000 ή 3.000 ευρώ δεν πρόκειται να τύχει απαλλαγής.

4.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)

Με την εισφορά αλληλεγγύης, που επεβλήθη με το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 ο πολύτεκνος, όσα τέκνα προστατευόμενα και εάν έχει, επιβαρύνεται και σε κάθε περίπτωση πληρώνει την ίδια εισφορά για το ίδιο ποσό, με τον άγαμο!!!

Επιβάλλεται να καθιερωθεί απαλλαγή για τους πολυτέκνους και σε κάθε περίπτωση απαλλαγή τους τουλάχιστον κατά 80%.

Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τους πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες από το τέλος επιτηδεύματος (650 ευρώ), που επεβλήθη με το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80%, όταν σήμερα καταβάλει το ίδιο τέλος επιτηδεύματος ο πολύτεκνος, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχει, με τον άγαμο.

5.ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ CAPITAL CONTROLS

ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Όσο χρονικό διάστημα ισχύουν ακόμη τα Capital controls στις Τράπεζες, αυτά να μην ισχύουν για τις πολύτεκνες οικογένειες ή να αυξηθεί σημαντικά το όριο των εβδομαδιαίων αναλήψεων, λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό μελών της πολύτεκνης οικογένειας και να μην είναι το όριο το ίδιο που ισχύει στον άγαμο δηλ 420€ την εβδομάδα, καθώς δεν έχουν τα ίδια έξοδα.

 =========== 

 

Τι γράφαμε στην Ανακοίνωση της ΑΣΠΕ(20/4/2016)... 

Στη Διαβούλευση - το σ/ν Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό και Φορολογικό μέχρι αύριο πρωί 09.00πμ, βάλτε σχόλια... το ασφαλιστικό των βουλευτών και πλήθος άλλων εκτός σ/ν!

Οι προτάσεις της ΑΣΠΕ μέσω της ΟΚΕ..   

Να εξαιρεθούν  τουλάχιστον οι πολύτεκνοι υπάλληλοι,  των όποιων δυσμενών αλλαγών, καθότι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται σε τίποτα για την κατάντια των ασφαλιστικών μας ταμείων και από τη στιγμή κατά την οποία τυγχάνουν αμέσου συνταγματικής προστασίας . 

- Στο Φορολογικό άρθρο 137 να επανέλθει αφορολόγητο παιδιού, κατάργηση φόρου πολυτελείας στα πολυτ αυτοκίνητα κλπ... 

Συμμετέχουμε στη διαβούλευση, αλλά αυτή είναι εμπαιγμός και  ΑΚΥΡΟΣ ο νόμος που θα ψηφιστεί με βάση  αυτή, διότι η διαβούλευση για ένα τόσο σοβαρό θέμα που ταλανίζει την κοινωνία με μεγάλες απεργίες και αντιδράσεις  γίνεται προσχηματικά και καταχρηστικά για περίοδο μόνο μιας ημέρας!. Επομένως ακόμη και αν ψηφιστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να αναπέμψει τον νόμο  στη Βουλή...

 

Πρόσφατα άρθρα