Μετά από ερώτηση  του βουλευτή Ν. Νικολόπουλου,  και αφού πέρασαν εφτά μήνες, αναγνώρισαν τελικά τη γκάφα τους, τα Υπ. Εργασίας και Εσωτερικών με τις συνεχόμενες αλλαγές του ν. 2643/98(από 11/2/2016 τους τα έλεγε η ΑΣΠΕ, αλλά που να πάρουν είδηση οι αδιάβαστοι βουλευτές μας(από κάτω το έγγραφο μας)... κατά τα άλλα η διαπλοκή συνεχίζεται ακόμη και σήμερα!) ΔΕΙΤΕ: ΕΔΩ1,  ΕΔΩ2 

Για αυτό μετά πήγαμε στις αλλαγές του ν.4411/16: Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ν.2643/1998 και το συμπέρασμα μας... Νόμος 4411/2016

   ============

Ο νέος νόμος, όπως ψηφίσθηκε(ουδεμία αλλαγή στο άρθρο 19)... Η επιδρομή κατά πολυτέκνων  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ:  Ν. 4368/2016 (κάντε κλικ)------ 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 87

Αθήνα,  11/2/2016

  Προς                                                                                                 

Τους Αξιοτίμους κ.κ. Βουλευτές

Ενταύθα

 

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά. 

1 α.      Στο σχέδιο νόμου με τον τίτλο: «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις»  με τη διάταξη του άρθρου 30 επιχειρείται να εμφανισθεί ότι στις διατάξεις του Ν. 2643/1998 εντάσσονται και οι τρίτεκνοι και ένα από τα τέκνα τους.

Ο συντάκτης όμως, του εν λόγω άρθρου προφανώς παρασυρθείς από τις πολυάριθμες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο νόμο αυτό (με πάνω από 10 νόμους),  διέλαθε της προσοχής του, ότι οι τρίτεκνοι έχουν ενταχθεί ως προστατευόμενη αυτοτελώς κατηγορία στις διατάξεις του Ν. 2643/1998 με τη διάταξη της παρ. 4 εδ. α του άρθρου 1 του          Ν. 3454/2006, που ορίζει επί λέξει:

«α. Στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/28-9-1998) προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:

«Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα ».

Έτσι λοιπόν η ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2643/1998 έχει ως εξής:

                                    Προστατευόμενα πρόσωπα

«Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων.

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.

β. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας......

γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση..

δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων....

ε. Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα ».

Συνεπώς με τη διατύπωση αυτή, όπως έχει το άρθρο 30 του ως άνω σχεδίου νόμου εμφανίζεται η περίπτωση των τριτέκνων να συμμετέχει με δύο κατηγορίες: την μία μαζί με τους πολύτεκνους και την άλλη χωριστά μόνοι τους οι τρίτεκνοι!!

Αποτέλεσμα αυτής της, χωρίς έρεισμα, διατυπώσεως θα είναι το εξής απαράδεκτο φαινόμενο:

 β.         Με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου 2643/1998 προβλέπεται ότι:

« 1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα..

Ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. Αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ( εννοεί δηλαδή τα ΑΜΕΑ),

β. Αναλογία 2/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ( εννοεί δηλαδή τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους),

γ. Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ( εννοεί δηλαδή της Εθνικής Αντίστασης),

δ. Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ( εννοεί την κατηγορία ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ),

ε. Αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998( εννοεί δηλαδή αναπήρους).. .. ».

          Για τους τρίτεκνους, με την παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006, καθιερώθηκε ειδικό ποσοστό πέραν του 5%, που έχουν οι παραπάνω πέντε κατηγορίες προστατευομένων προσώπων, ως κατωτέρω:

« Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998 » (δηλ. οι τρίτεκνοι)..

 Με τα δεδομένα αυτά και την προτεινόμενη τροποποίηση θα εμφανισθεί η περίπτωση: Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τους να έχουν αυτοτελές ποσοστό 2% στις θέσεις της προκήρυξης και επί πλέον να συμμετέχουν με τους πολυτέκνους στα 2/8 του 5%, που ανήκουν αποκλειστικά στους πολυτέκνους!!! Έτσι εξανεμίζεται το ποσοστό των πολυτέκνων και των τέκνων τους παρά το γεγονός ότι είναι από τις συνταγματικώς προστατευόμενες κατηγορίες και επιβάλλεται η ειδική φροντίδα γι΄ αυτούς (παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος).

 

2.         Με το άρθρο 30 του σχεδίου νόμου όχι μόνον δεν λαμβάνεται ειδική φροντίδα για τους πολυτέκνους, αλλ΄ αντιθέτως επιχειρείται μία ακόμη επιδρομή σε βάρος τους.

Εν όψει όλων των παραπάνω αυτονόητο είναι ότι πρέπει ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΕΔ.α ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, που ορίζει ότι:

«1. Το εδάφιο α της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α 220) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις διατάξεις αυτού του νόμου υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων»

           Υπενθυμίζουμε, ότι έχουμε ζητήσει στο παρελθόν για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης έναντι των πολυτέκνων, ότι θα πρέπει:

Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, να  αντικατασταθεί ως εξής:

«1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α. Οι γονείς που έχουν χαρακτηρισθεί πολύτεκνοι υπό την έννοια του πρώτου άρθρου του ν. 1910/1944, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, και ένα από τα τέκνα τους. Ο αριθμός των υπαγομένων τέκνων προσαυξάνεται κατά ένα για κάθε επί πλέον τρία τέκνα πέρα των έξι. Γονείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου να χαρακτηρισθούν πολύτεκνοι, υπάγονται στις διατάξεις περί τριτέκνων.» 

Με την ελπίδα ότι θα συμβάλλετε στην αποτροπή της νέας αυτής επιδρομής κατά των πολυτέκνων, 

Mε εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος   

Πρόσφατα άρθρα