Κάντε κλικ...  ΕΔΩ  - σχόλιο  και  ΕΔΩ1, ΕΔΩ2.. 

 Συνάδελφε εσύ βοηθάς με σχόλια σου για αυτά τα καραγκιοζιλίκια ή τα αφήνεις όλα... για την Κυριακή των εκλογών;

 

ΦΕΚ...  ΕΔΩ 

 

 Συνεχίζονται τα καραγκιοζιλίκια από το υπουργείο παιδείας και με την εκδοθείσα νέα Υ.Α(Κιάου): 

1. Δεν ζητείται το πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας που θα μοριοδοτηθεί με 2 μόρια ο υποψήφιος - όταν είναι πολύτεκνος,  παρά μόνο πιστοποιητικό του Δήμου και  από το Ε1 της εφορίας που θα φανούν τα προστατευόμενα μέλη!!!

Αυτό είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ  σύμφωνα την παράγραφο 9 του άρθρου 67 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270 τεύχος Α /24-12-2014) που αναφέρει:

 

 9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων

προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και

οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην

ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και

τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις

του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτε−

κνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινό−

τητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι,

συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνο−

μοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη

του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη

διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής

απόφασης κ.λπ. καταργείται

 

2. Για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αναφέρει:

 Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:…

 β) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση εγγάμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/ της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – και των δύο γονέων, εκτός εάν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνου αυτού. Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δύο γονείς υπολογίζεται το εισόδημα του έχοντος την επιμέλεια, στην φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος.

Δυστυχώς το υπουργείο, ενήργησε με σκοπιμότητα, καθώς πριν 10 μέρες είχε ενημερωθεί η υπουργός από την ΑΣΠΕ με έγγραφο της:... ΔΕΙΤΕ: ΕΔΩ  

 

Έχει άδικο μετά η ΑΣΠΕ που διαμαρτύρεται: Δελτίο Τύπου ΑΣΠΕ: ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ των φοιτητών!...

Έντονες αντιδράσεις των Πολυτέκνων για την τροπολογία των μετεγγραφών. Γράφει το news.gr...

 Διαμαρτυρία ΑΣΠΕ στην Υπ. Παιδείας και Υπ. Εργασίας.. για το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας..

 

Πρόσφατα άρθρα