Εκτύπωση

Το πολυνομοσχέδιο (1.531 σελίδων και 400 άρθρων) θα εισαχθεί το μεσημέρι της Τετάρτης στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και η επεξεργασία του θα ολοκληρωθεί έπειτα από τρεις συνεδριάσεις, την Τετάρτη και την Πέμπτη, στις οποίες θα κληθούν να τοποθετηθούν και εξωκοινοβουλευτικοί φορείς.

To πολυνομοσχέδιο φέρνει «πετσόκομμα» οικογενειακών επιδομάτων, απελευθέρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αυστηροποίηση κήρυξης απεργιών κ.ά. 

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην ολομέλεια την Παρασκευή και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Αιτιολογική-εισηγητική έκθεση

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις

Διατάξεις σχεδίου ή πρότασης νόμου  Επιδόματα άρθρο 214 σελ 373

Πάει και η απαλλαγή των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες! Οι μόνοι που απαλλάσσονται από το 30ωρο οι γονείς με παιδιά κάτω των 2 ετών! 

Εκθεση Γενικού Λογιστηρίου Κράτους

Ειδική έκθεση

Εκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης

α) Θεσπίζεται επίδομα παιδιού το οποίο αντικαθιστά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων (παραγρ. ΙΑ υποπαραγρ. ΙΑ2 του ν.4093/2012) και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων (άρθρο 40 ν.4141/2013).

β) Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από 1-1-2018 λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

γ) Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις (3) κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ως εξής: πρώτη κατηγορία έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, δεύτερη κατηγορία από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και τρίτη κατηγορία από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
 

δ) Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ως εξής:
για την πρώτη κατηγορία εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου,
για τη δεύτερη κατηγορία σε σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου, για την τρίτη κατηγορία το επίδομα τέκνου ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

ε) Αναφέρονται η έννοια των εξαρτώμενων τέκνων για την καταβολή του επιδόματος παιδιού, ο φορέας χορήγησής του [Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)], οι κατηγορίες προσώπων στις οποίες δύναται να χορηγηθεί κ.λπ.

στ) Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.

ζ) Με κ.υ.α. ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

η) Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτό επιχορηγείται ο ΟΓΑ. (άρθρο 214)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38927