Σχετικά με το σχέδιο νόμου: «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» που συζητείται στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, η ΑΣΠΕ απέστειλε στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής την παρακάτω επιστολή.

 

Δείτε επίσης την παρέμβαση της ΑΣΠΕ κατά τη συνεδρίαση της 21/1/19 της ίδιας Επιτροπής ΕΔΩ (Πρωτολογία 1:31:00-1:39:15 & Δευτερολογία 2:02:10-2:04:55)

 


Αρ. Πρωτ. 28

Αθήνα, 21/1/2019

Προς
Τον Πρόεδρο και τα Μέλη
της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
της Βουλής

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.

Σχετικά με το σχέδιο νόμου: «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» που συζητείται στην Επιτροπή σας, η ΑΣΠΕ θέτει υπόψη σας τα κάτωθι σημαντικά σημεία:

 

      1.   ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.

       Στην Αιτιολογική Έκθεση, ορθά επισημαίνεται ότι:

Ανάμεσα στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ελλάδα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, συγκαταλέγεται η δραστική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, η γήρανση αυτού, αλλά και η αδυναμία εισροής νέου προσωπικού στη δημόσια διοίκηση…

Ακριβώς για το λόγο αυτό, και προκειμένου να υπάρχουν δημογραφικά κίνητρα τα οποία δεν επιφέρουν κανένα δημοσιονομικό κόστος, σε συμμόρφωση προς την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος περί ειδικής μέριμνας του Κράτους προς την πολύτεκνη οικογένεια, ισχύει η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 4440/2-12-2016, που ορίζει ότι:

«Ποσοστό 15% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, Φορέα, κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων».

Ατυχώς, Υπουργεία που νομοθετούν σε θέματα προσλήψεων ερήμην του ΑΣΕΠ, αγνοούν και καταστρατηγούν την ανωτέρω διάταξη, με πιο πρόσφατα παραδείγματα, δύο τροπολογίες στο νομοσχέδιο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»:

-        αυτή του Υπουργείου Παιδείας για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών,

-        αυτή του Υπουργείου Υγείας, για τις προσλήψεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Για το λόγο αυτό, είναι απόλυτη ανάγκη να μπει τάξη στις προσλήψεις στο Δημόσιο, και ο ΑΣΕΠ να αναδειχθεί σε θεματοφύλακα της διαδικασίας των προσλήψεων, ώστε να μην αυθαιρετούν τα Υπουργεία, και να σέβονται τους ισχύοντες Νόμους.

Επομένως, θα πρέπει να προβλεφθεί με σαφή τρόπο, η απαγόρευση νομοθέτησης οποιασδήποτε διαδικασίας, αν πρώτα δεν έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ όχι μόνο ως προς το ουσιαστικό μέρος, αλλά και ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, την κατανομή των θέσεων και την τήρηση των διατάξεων που αφορούν ειδικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες.

Επίσης, θα πρέπει να μεριμνά και για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων για την υπαγωγή σε ειδική κατηγορία, όπως για παράδειγμα η προσκόμιση «πιστοποιητικού της ΑΣΠΕ σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας» (παρ. 2 εδ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 και  παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014) καθώς και πάλι έχει παρατηρηθεί, όχι λίγες φορές (περίπτωση Υπ. Παιδείας και Εργασίας 2015), ότι προκηρύξεις του Δημοσίου Τομέα από απόλυτη άγνοια, παραλείπουν την τήρηση και αυτής της διατάξεως.

Επομένως, ο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει την τήρηση των σχετικών Νόμων όπως οι προαναφερθείσες διατάξεις και να διατάσσει την ορθή συμπλήρωση των προκηρύξεων πριν την δημοσίευσή τους.

      2.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53  ΤΟΥ Ν.3528/2007.

Στο άρθρο 53 – Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, υπάρχει, ορθώς, η πρόβλεψη στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 ότι: «Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου ) παιδιού και άνω».

Βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος, ο νομοθέτης ορίζει ειδική μέριμνα για την οικογένεια που αποκτά το 4ο ή και κάθε επόμενο παιδί, εφόσον πρόκειται περί πολύτεκνης οικογένειας. Έτσι, η ανωτέρω διάταξη είναι ανεπαρκής ως δημογραφικό κίνητρο και μέτρο στήριξης οικογενειακής πολιτικής, στο βαθμό που δεν αποτελεί κίνητρο για την απόκτηση του 4ου παιδιού με το οποίο μια οικογένεια χαρακτηρίζεται ως πολύτεκνη.

Λαμβανομένης υπόψη της διαπιστώσεως στην αιτιολογική έκθεση περί της δραστικής μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού και της γήρανσης του πληθυσμού, η ανωτέρω διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Νέα διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1:

«Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού, ενώ για πολύτεκνους γονείς ο αριθμός των μηνών θα είναι ίσος με το πλήθος των παιδιών τους μετά από κάθε γέννηση».

Με τον τρόπο αυτό, τηρείται το Σύνταγμα και ειδικότερα η αρχή της αναλογικότητας στη νομοθέτηση μέτρων δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής και δεν προκαλείται επιβάρυνση στις δαπάνες του δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι πολύ ορθά, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, υπάρχει η πρόβλεψη ότι «Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται κατά δύο (2) ακόμη έτη».

Όμως, στην παράγραφο 8 και πάλι δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Για την περίπτωση της αδείας λόγω ασθένειας τέκνων προβλέπεται ότι: «Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

Η διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί και να διατυπωθεί ως εξής:

«Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, ενώ για τους πολυτέκνους γονείς προστίθεται στις πέντε (5) εργάσιμες, δύο (2) επιπλέον ημέρες για κάθε παιδί πέραν του τρίτου (3ου)».

      3.   ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.

Στο Ν. 2190/1994: Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, και ειδικότερα στο άρθρο 4 – Συγκρότηση, προβλέπονται τα προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι προς διορισμο Σύμβουλοι.

Επειδή στις προσλήψεις πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα (ειδικώς για τους πολυτέκνους άρθ. 25 παρ. 2 του Ν. 4440/2-12-2016, ως προαναφέρθηκε), είναι αναγκαία η προσθήκη πρόβλεψης για εκπρόσωπο της ΑΣΠΕ στο άρθρο 4 του Ν. 2190/1994 ως εξής:

«Σύμβουλοι διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας, ιδία δε πρόσωπα, τα οποία είναι ή έχουν διατελέσει ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ, ή ανώτατα στελέχη δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται και ένας (1) εκπρόσωπος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

Επειδή θεωρούμε εύλογα, δίκαια και εφικτά όλα τα ανωτέρω αιτήματά μας που είναι απόρροια προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο πλαίσιο της υποστήριξης των πολύτεκνων οικογενειών, παρακαλούμε για την υιοθέτησή τους προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος και παράλληλα, των πολύτεκνων οικογενειών της χώρας, οι οποίες έχουν αφεθεί χωρίς κανένα μέτρο στήριξης από το 2010 και μετά.

Με τιμή,

Για την ΑΣΠΕ

                        Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας              

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                  Ευστάθιος Αδαμόπουλος

Πρόσφατα άρθρα