ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 410

Αθήνα, 24/5/2018

Προς

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού                                                                                  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

(Υπόψη Κυρίας Χριστίνας Ζιώτα)

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Σιδ. Σταθμός 8, Τ.Κ. 53 100 Φλώρινα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου: «Εργασίες αρχαιολογίας στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας»

Κυρία Ζιώτα.

1.         Στην εν θέματι προκήρυξη της υπηρεσίας σας (24/4/2018) και ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτής, που αναφέρεται στα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους, αναγράφεται (σελ. 9) ότι για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας οι υποψήφιοι θα πρέεπι να καταθέτουν:

            [ πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) πρόσφατης έκδοσης…».

2.         Ως έχει διατυπωθεί η παραπάνω απαίτηση βρίσκεται σε αντίθεση με την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 και ορίζει ρητά:

«9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής Απόφασης κ.λπ. καταργείται.»

3.         Κατόπιν των ανωτέρω επιβάλλεται, Κυρία Ζιώτα, να επέλθει η δέουσα διόρθωση, προκειμένου η προκήρυξη να καταστεί σύννομη, γιατί για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση τόσο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως όσο και του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Α.Σ.Π.Ε.

Για την ΑΣΠΕ

Ο Διευθυντής

Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα