ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 140

Αθήνα, 14/2/2018

                                                                                                

Προς

τους Αξιότμους. κ.κ. Βουλευτές                                                  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Ενταύθα  

ΘΕΜΑ: Σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης στο άρθρο 17 του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.

1.         Όπως γνωρίζετε, οι πολύτεκνοι φοιτητές, δυστυχώς είναι πλέον ελάχιστοι και μόλις φτάνουν το 14% του συνολικού αριθμού των Μετεγγραφόμενων φοιτητών. Ο νόμος των μετεγγραφών των πολυτέκνων, λειτούργησε χωρίς προβλήματα επί 32 συνεχή έτη, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι πρυτάνεις. Το δικαίωμα τους είχε  δοθεί ως δημογραφικό κίνητρο με το άρθρο 3 του ν.860/79,  το οποίο δικαίωμα δυστυχώς καταργήθηκε το 2009 γιατί όπως ισχυρίσθηκε η Υπουργός Παιδείας τότε προκαλούσαν συνωστισμό στις Σχολές!.. ενώ τον αριθμό των μετεγγραφόμενων συνεχώς από τότε αύξαναν. 

Θα πρέπει άμεσα να επανέλθει το δικαίωμα της ελεύθερης μετεγγραφής και στους ελάχιστους πλέον πολύτεκνους φοιτητές μας, μαζί με τις άλλες κατηγορίες που τυγχάνουν ελεύθερης μετεγγραφής καθώς η οικονομική κρίση πλήττει κυρίως  και πολλαπλασίως τις οικογένειες μας.

2.         Για αυτό το λόγο, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος προτείνει να γίνει  η παρακάτω προσθήκη για λόγους δικαιοσύνης και υλοποιήσεως της Συνταγματικής επιταγής της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, με βάση την οποία οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους.

 και συγκεκριμένα

Επί του άρθρου 17 – Διατάξεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών  να προστεθεί στο  τέλος της παραγράφου 3,  ξεχωριστή παράγραφος:

                    4.      Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015(Α΄ 76), προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, ενώ καταργείται η παρ. 7 περ. ε του ιδίου άρθρου». 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας              

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

Πρόσφατα άρθρα