ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 1091

Αθήνα, 18/12/2017

           

Αξιότιμο

Κύριο  Δημήτριο Καρέλλα

Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πατησίων και Σολωμού 60-64, Τ.Κ. 104 53 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πολύτεκνοι που μετακινούνται με τα ΜΜΜ, με μειωμένο κόμιστρο κατά 50%, κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής τους ιδιότητας.

        

          Κύριε Γενικέ.

    

          Μετά από σχετική επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το παραπάνω  θέμα, επισυνάπτονται δύο πίνακες, ο πρώτος των οποίων αναφέρεται στα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών κατά κατηγορίες και ο δεύτερος στους πολύτεκνους γονείς και αναφέρονται τα παρακάτω:  

1 α.     Τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών, που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα 1 και των οποίων ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 242.595, κατηγοριοποιούνται ως κατωτέρω:

  1. Παιδιά ηλικίας από            0- 6 ετών =
  2.      “           “           “               7-12 ετών=
  3.      “           “           “             13-18 ετών =
  4.      “           “           “             19-23 ετών =
  5.      “           “           “             24-25 ετών = 30.439 (σπουδαστές)

ΣΥΝΟΛΟ                                               242.595

Όλα τα παιδιά των παραπάνω οικογενειών, με βάση την υπ’ αριθμ. 21580/ΕΓ ΔΕΚΟ 2784/2009 (ΦΕΚ 799/Β/29-4-2009) Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005, ανεξάρτητα από την πολυτεκνική τους ιδιότητα, δικαιούνται μειωμένου κομίστρου.

Τα παιδιά αυτά, ανεξάρτητα εάν κατέχουν θεωρημένη ταυτότητα – βιβλιάριο πολυτέκνων, δικαιούνται μειωμένου κομίστρου με την επίδειξη, κατά περίπτωση, των: Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, Φοιτητικού πάσου, Δελτίου Μαθητικού Εισιτηρίου. 

  β.       Τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών, που έχουν υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας τους ή το 25ο σε περίπτωση σπουδών και ανέρχονται στο συνολικό αριθμό των 643.735 δεν είναι εφοδιασμένα με πολυτεκνικές ταυτότητες – βιβλιάρια και στις μετακινήσεις τους με τα Μέσα Μεταφοράς δεν κάνουν, ούτε μπορούν να κάνουν χρήση της πολυτεκνικής τους ταυτότητας (Πίνακας 1).

2 α.     Οι πολύτεκνοι γονείς (άνδρες και γυναίκες), που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους (πίνακας 2) και ανέρχονται στο συνολικό αριθμό  των 159.127, με την ίδια Διυπουργική Απόφαση, που αναφέρεται παραπάνω, δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου κατά 50%, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παίζει κανένα ρόλο η πολυτεκνική τους ιδιότητα. 

  β.       Ο εναπομείνας αριθμός των 179.792 γονέων πολυτέκνων που είναι κάτω των 65 ετών (βλέπε Πίνακα 2), θα μπορούσαν υποθετικά να μετακινηθούν με μειωμένο κόμιστρο, από τη στιγμή κατά  την οποία είχαν θεωρήσει από τον οικείο Σύλλογο πολυτέκνων την ταυτότητα – βιβλιάριο πολυτέκνων και με την προϋπόθεση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ. 

            Όμως από τον παραπάνω αριθμό των 179.792 γονέων, αυτοί οι οποίοι από τους πολυτέκνους γονείς (είτε είναι πατέρες είτε μητέρες) που είναι κάτω των 65 ετών και έχουν θεωρήσει ή θεωρούν τις πολυτεκνικές τους ταυτότητες – βιβλιάρια ανέρχονται στο συνολικό αριθμό των 90.168.

Ο αριθμός αυτός συνάγεται από τον αριθμό των ενσήμων που έχει διαθέσει η ΑΣΠΕ στους Συλλόγους πολυτέκνων – μέλη της, για τη θεώρηση των βιβλιαρίων των πολυτέκνων γονέων (ανδρών και γυναικών) για το έτος 2016 και υποθετικώς μόνο αυτοί θα μπορούσαν να μετακινηθούν με μειωμένο κόμιστρο.

Επισημαίνεται επί του προκειμένου, πως και ο αριθμός των 90.168 πολυτέκνων γονέων που θα μπορούσαν υποθετικά να μετακινηθούν με μειωμένο κόμιστρο, είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό έτι μειωμένος γιατί ικανός αριθμός πολυτέκνων γονέων, που είναι ηλικιακά κάτω των 65 ετών, δικαιούνται ελεύθερης μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή κομίστρου ως ΑΝΕΡΓΟΙ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της Α-59909/4404/28-1-2016 Κ.Υ.Α.

 

3.         Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι οι γονείς ηλικίας έως 65 ετών στον Νομό Αττικής είναι 38.105 συμπεριλαμβανομένων και των ανέργων. Από αυτούς οι πραγματικά μετακινούμενοι σε καθημερινή βάση είναι πολύ λιγότεροι. Επίσης όσοι κάνουν χρήση της πολυτεκνικής τους ιδιότητας ενώ ταυτόχρονα ανήκουν και σε άλλη κατηγορία (άνεργοι, Αμεα, σπουδαστές, μαθητές, στρατεύσιμοι) δεν πρέπει να λογίζονται και ως πολύτεκνοι αναφορικά με την κατηγορία βάση της οποίας δικαιούνται μειωμένου κομίστρου.

4.         Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες 1 , 2 και 3  και αναφέρονται στους πολυτέκνους γονείς και παιδιά, και για τα οποία η ΑΣΠΕ έχει ολοκληρωμένη εικόνα από το ηλεκτρονικό της αρχείο, ανάγονται έως 31/12/2016.

5.         Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας               Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στοιχεία με 31/12/2016

ΤΕΚΝΑ

24-25 σπουδαστές

30.439

19-23 ετών

69.689

13-18 ετών

67.149

7-12 ετών

52.111

0-6 ετών

23.207

Σύνολο

242.595

Άνω των 25 ετών

643.735

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Στοιχεία με 31/12/2016

ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΩ 65 ετών

159127

ΚΑΤΩ 65 ετών

179792

Σύνολο

338.919

Πίνακας 3:       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΗΝ 31/12/2016

ΝΟΜΟΙ

ΠΑΤΕ-ΡΕΣ

ΜΗΤΕ-ΡΕΣ

ΓΟΝΕΙΣ

ΠΑΤΕ-ΡΕΣ

ΜΗΤΕ-ΡΕΣ

ΓΟΝΕΙΣ

ΤΕΚΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΚΝΑ

>65

ΕΩΣ 65

ΕΤΩΝ 24-25

ΕΤΩΝ 19-23

ΕΤΩΝ 13-18

ΕΤΩΝ 7-12

ΕΤΩΝ 0-6

ΕΤΩΝ >25

 (<1951)

(1951)

(1991-1992)

(1993-1997)

(1998-2003)

(2004-2009)

(2010-2016)

(<1991)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4628

5900

10528

3538

5110

8648

1596

3626

3213

2275

871

11581

41820

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

910

900

1810

683

1136

1819

346

661

610

525

246

2388

6727

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1570

1654

3224

697

1134

1831

403

745

595

387

157

2287

11061

ΑΡΤΑΣ

998

1383

2381

740

1014

1754

318

677

567

409

172

2143

9073

ΑΤΤΙΚΗΣ

14085

15019

29104

15429

22676

38105

6674

15185

14702

11897

5444

53902

134477

ΑΧΑΪΑΣ

4696

4376

9072

3509

5432

8941

1633

3275

3114

2349

1014

11385

35494

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

935

1017

1952

828

1381

2209

388

916

789

592

210

2895

7909

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

291

297

588

194

276

470

64

140

151

112

62

529

2015

ΔΡΑΜΑΣ

707

765

1472

1010

1392

2402

377

1017

934

689

279

3296

6451

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2457

2282

4739

1817

2579

4396

742

1573

1461

1011

489

5276

17884

ΕΒΡΟΥ

782

764

1546

1276

1586

2862

446

1148

1135

906

406

4041

6781

ΕΥΒΟΙΑΣ

2147

2305

4452

1810

2712

4522

776

1595

1404

1004

420

5199

17631

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

407

556

963

237

340

577

123

230

183

102

53

691

3964

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

517

477

994

264

408

672

112

241

168

128

60

709

3387

ΗΛΕΙΑΣ

3119

3279

6398

1895

3080

4975

932

2008

1679

1178

403

6200

25285

ΗΜΑΘΙΑΣ

649

674

1323

1399

1900

3299

519

1369

1443

1181

510

5022

6622

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3791

4229

8020

3062

4467

7529

1178

2570

2512

1887

858

9005

30524

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

655

704

1359

403

548

951

153

307

265

181

69

975

4780

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3826

4002

7828

6020

8134

14154

2157

5628

6235

5338

2617

21975

32580

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1158

1220

2378

777

1130

1907

302

581

571

441

178

2073

8534

ΚΑΒΑΛΑΣ

695

762

1457

825

1120

1945

309

790

802

657

303

2861

5628

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1392

1442

2834

1277

1848

3125

522

1213

1091

891

362

4079

11384

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

253

336

589

273

391

664

115

248

232

146

70

811

2424

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

736

722

1458

483

723

1206

196

405

386

293

130

1410

5309

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

570

584

1154

260

448

708

130

268

238

154

71

861

4057

ΚΙΛΚΙΣ

471

490

961

542

726

1268

185

534

498

388

193

1798

3717

ΚΟΖΑΝΗΣ

1402

1518

2920

1293

1830

3123

483

1127

1075

748

377

3810

10884

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1065

986

2051

1049

1665

2714

469

1089

1150

928

410

4046

7961

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1130

1136

2266

779

1095

1874

383

759

655

443

241

2481

8337

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1161

1126

2287

642

1091

1733

277

614

565

465

155

2076

8123

ΛΑΡΙΣΑΣ

1509

1527

3036

2513

3645

6158

982

2512

2608

2363

1070

9535

13769

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

643

697

1340

634

849

1483

251

546

473

342

144

1756

5363

ΛΕΣΒΟΥ

817

800

1617

810

1098

1908

316

795

752

517

215

2595

6324

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

548

563

1111

285

451

736

118

251

234

217

75

895

3758

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

994

1057

2051

1368

1987

3355

598

1295

1252

1025

486

4656

9037

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2259

2403

4662

1326

2165

3491

609

1322

1244

900

356

4431

17602

ΞΑΝΘΗΣ

1473

1679

3152

1596

2116

3712

576

1422

1472

1055

431

4956

13766

ΠΕΛΛΑΣ

779

862

1641

1188

1574

2762

485

1061

1111

884

400

3941

6865

ΠΙΕΡΙΑΣ

1178

1189

2367

1166

1583

2749

401

1028

1090

865

406

3790

8480

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

778

843

1621

683

968

1651

280

599

562

391

150

1982

6184

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1394

1526

2920

1220

1817

3037

426

1101

1135

864

420

3946

11501

ΡΟΔΟΠΗΣ

662

651

1313

830

1048

1878

298

731

728

478

207

2442

5772

ΣΑΜΟΥ

367

344

711

256

380

636

125

242

201

136

88

792

2591

ΣΕΡΡΩΝ

1099

1157

2256

1302

1757

3059

514

1289

1163

845

333

4144

8844

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1150

1310

2460

1262

1751

3013

521

1173

1122

784

348

3948

9944

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

977

1089

2066

895

1349

2244

432

951

835

648

238

3104

7875

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

606

626

1232

647

842

1489

203

534

550

394

187

1868

4689

ΦΩΚΙΔΑΣ

170

174

344

161

253

414

80

155

150

131

44

560

1367

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

289

312

601

616

802

1418

222

565

605

482

243

2117

2728

ΧΑΝΙΩΝ

1914

1848

3762

1370

2079

3449

559

1268

1191

924

459

4401

13517

ΧΙΟΥ

375

381

756

305

462

767

135

310

248

161

77

931

2936

77184

81943

159127

73444

106348

179792

30439

69689

67149

52111

23207

242595

643735

                                         

Πρόσφατα άρθρα