ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 1089

Αθήνα, 13/12/2017

           

ΠΡΟΣ

  1. Κυρία  Καλλιόπη Στάγκα, Γενική Διευθύντρια ΑΣΕΠ
  2. Κυρία Δέσποινα Σιμιτζόγλου, Διευθύντρια Προκηρύξεων

Πουλίου 6, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510 Αθήνα

Θέμα: Τρόπος υπολογισμού του ποσοστού 15% που αφορά τους πολύτεκνους και  τα τέκνα πολυτέκνων στις προκηρυσσόμενες θέσεις από το ΑΣΕΠ.

1.         Σε συνέχεια της συνάντησής μας και σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α.         Με το άρθρο 25 του Ν. 4440/2016 ορίζονται τα εξής:

  1. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)…….

      β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270).

      γ) ………….

      δ) …………Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών για μεν την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ γίνεται στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται σε αυτή, για δε την εφαρμογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης……».

β.         Τα ίδια, ως προς το θέμα του υπολογισμού των ποσοστών, διελάμβανε και το άρθρο 1 του Ν. 3260/2004, το οποίο ανέφερε επί λέξει τα εξής:

  1. «Η παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ποσοστό  5% των προκηρυσσόμενων θέσεων ….Ποσοστό 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά νομαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν. Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών γίνεται, για μεν την εφαρμογή των δύο πρώτων εδαφίων στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, για δε την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.

Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε ομάδες:

            α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, …. θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο 20% (σήμερα 15%) …., εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό…».

2.         Στην προκήρυξη όμως 16Κ/2017, ενώ προκηρύσσονται 62 θέσεις και επομένως αντιστοιχούν για τους πολύτεκνους εννέα (9) θέσεις (62Χ15%=9,3) συνολικά, στις επί μέρους κατηγορίες δεν τηρείται η ίδια αναλογία. Έτσι για την κατηγορία ΠΕ, έχουν κατανεμηθεί για το ποσοστό 15% μόνο 4 θέσεις αντί για 6 (43Χ15%=6,45). Στην κατηγορία ΤΕ προκηρύσσονται 10 θέσεις, και ορθώς έχουν υπολογιστεί 2 θέσεις για τους πολύτεκνους. Και στην κατηγορία ΔΕ, ενώ προκηρύσσονται 8 θέσεις, έχουν υπολογιστεί 3 αντί  για 1 (8Χ15%=1,2).

            Δηλαδή, κατανεμήθηκαν 2 περισσότερες θέσεις στην κατηγορία ΔΕ, και αντίστοιχα 2 λιγότερες στην κατηγορία ΠΕ.

3.         Συνεπώς, προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα, πρέπει να διορθωθεί η παραπάνω προκήρυξη και να κατανεμηθούν 6 θέσεις στην κατηγορία ΠΕ, από τις οποίες οι 5 (34Χ15%=5,1) στον Κλάδο των Αρχαιολόγων, 1 θέση στη κατηγορία ΔΕ και 2 στην κατηγορία ΤΕ.

            Με τη βεβαιότητα ότι θα τηρηθεί η νομιμότητα και θα προβείτε στην κατανομή των θέσεων κατά τα παραπάνω,

διατελούμε με εκτίμηση

     Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας                    

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                  Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      

Πρόσφατα άρθρα