ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 137

Αθήνα, 16/2/2017

Προς                                                                                                                                                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με Σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε. για το Σχολικό έτος 2016-2017)

ΣΧΕΤ. α. Υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14-2-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης   

     Ενδιαφέροντος για το προκείμενο θέμα

β.  Υπ’ αριθμ. 925/9-8-2016 ομοία μας

 

 

            Εν συνεχεία της παραπάνω β’ ομοίας μας, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

1.         Ασφαλώς γνωρίζετε πολύ καλά πως οι πολύτεκνες οικογένειες  είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στην ανακοπή της συνεχώς επιδεινούμενης υπογεννητικότητας στη χώρας μας. 

Αρκεί να επισημανθεί πως μόνο το έτος 2016 οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων  κατά 25.205 (θάνατοι 118.623, γεννήσεις 93.418) ενώ από 1/1/ έως 9/2/2017 οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 9.225 (θάνατοι 17.910, γεννήσεις 8.685)!!!

            Η πολιτεία αναγνωρίζουσα τη συμβολή των πολύτεκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

α.         «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

β.        Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

γ.         Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με  σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

 2.         Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, έχοντας  ενστερνισθεί πλήρως πως χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, στο μήνυμά του στις 6/11/2016 με την ευκαιρία του εορτασμού της πολύτεκνης οικογένειας, δήλωσε:

«Η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας – συνιστά κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος – υποχρέωση του κράτους. Και η υποχρέωση αυτή, πάντα κατά το Σύνταγμα κατοχυρώνει, αντιστοίχως, στην πολύτεκνη οικογένεια δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

Είναι πρωτίστως η οικογένεια – και ιδίως η πολύτεκνη οικογένεια – η οποία έχει αποτρέψει ως τώρα τη ρήξη του κοινωνικού ιστού μέσα στη βαθιά και παρατεταμένη οικονομικοκοινωνική κρίση που πλήττει τον τόπο μας και το λαό μας. Αυτές οι δύο επισημάνσεις αρκούν αφενός για να καθορίσουν το μέτρο ευθύνης όλων μας απέναντι στην πολύτεκνη οικογένεια και αφετέρου, για να δώσουν τη δέουσα απάντηση σε όσους υποτιμούν την ανάγκη στήριξης του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, κυρίως υπό τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες».

 3 α.     Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες, μετ’ εκπλήξεως διαπίστωσε πως στο Παράρτημα Γ’ της εν θέματι Πρόσκλησης, που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύουν οι ενδιαφερόμενοι πως εμπίπτουν στις Ειδικές Κατηγορίες αποστασιοποιηθήκατε παντελώς από την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία με την οποία αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα (και επικαλείστε επίσης διατάξεις που εφαρμόζει η ΑΣΠΕ κατά τη  χρονική στιγμή της  απονομής της Πολυτεκνικής ιδιότητας -  μόνης αρμόδιας για τη χορήγηση αυτής) .

            Ειδικότερα αγνοήσατε την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α/24-12-2014), το οποίο ορίζει ρητά:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994 και του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται».

β.         Περαιτέρω στις Ειδικές Κατηγορίες, παρατηρείται πλήρης ισοπέδωση εις ότι αφορά τη μοριοδότησή τους αφού όλες οι κατηγορίες (Τρίτεκνοι, Μονογονεϊκές, ΑμεΑ και Πολύτεκνοι) μοριοδοτούνται με τον ίδιο αριθμό μορίων (10 μόρια). Δηλαδή οι πολύτεκνοι, όσα παιδιά και αν αυτοί έχουν θα μοριοδοτηθούν με τα ίδια μόρια, όσο και οι άλλες κατηγορίες, από τη στιγμή κατά την οποία το Σύνταγμα τους παρέχει ειδική προστασία (παρ. 2 άρθρο 21 του Συντάγματος) και η Πολιτεία υποχρεούται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική (παρ. 5 άρθρο 21 του Συντάγματος)!!!

γ.         Περαιτέρω στη Β. παράγραφο της Πρόσκλησης, αναφέρεται: ¨Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων¨..  χωρίς να υπάρχει καμία εξαίρεση!

Κύριοι  η ΑΣΠΕ έχει να παρατηρήσει:

Ι.          Ότι στους   πολύτεκνους  συνταξιούχους,  βάσει της περ. 6 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, επιτρέπεται η εργασία άνευ περικοπής της σύνταξης τους, εφόσον ένα τουλάχιστον τέκνο τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ΙΙ.        Επίσης και στους πολύτεκνους Δημόσιους Υπαλλήλους, επιτρέπεται η 2η απασχόληση βάσει των ν. 1256/82 και 1400/83.

 4.         Κατόπιν των παραπάνω, θα πρέπει να επέλθουν άμεσα οι επιβαλλόμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στην εν θέματι Πρόσκληση, προκειμένου να μην δημιουργηθεί σύγχυση στους ενδιαφερομένους και το περιεχόμενό της να καταστεί σύννομο.  

Κοινοποίηση

Κύριο Θεόδωρο ΜΠΛΙΚΑ

Πρόεδρο Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα