Και νεότερη  επιστολή στον Υπουργό Παιδείας...                ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. Πρωτ. 774

 

 

   Αθήνα,  6/10/2015

                                                                                                                  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμο  

Κύριο Νίκο Φίλη  

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές στα Α.Ε.Ι, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις

 Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ: α. Η Υπ΄ αριθμ. 661/8-9-2015 επιστολή της ΑΣΠΕ

β. Η υπ΄ αριθμ. 143456/ΖΙ/16-9-2015 Υπουργική Απόφαση

 

            Κύριε Υπουργέ. 

1α.       Με την παραπάνω α΄ σχετική, που απέστειλε η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος προς την Υπηρεσιακή Υπουργό κ. Κιάου,  της εγνώρισε ότι η  Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα και αφορούσε τις μετεγγραφές των  Αρχιτεκτονικών Σχολών ΕΜΠ και ΑΠΘ, στο κεφάλαιο που αναφέρονταν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτούσε την υποβολή από τους ενδιαφερομένους, μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, αυτό όμως σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 είναι ελλιπές και μη σύννομο. 

β. Περαιτέρω με την ίδια επιστολή, επισημάναμε πως ενόψει εκδόσεως της φετινής Εγκυκλίου Μετεγγραφών για τους  φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, και προκειμένου το περιεχόμενό της να είναι σύννομο, επιβάλλεται να προβλεφθεί ώστε, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας να καταθέτουν πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως συνοδευόμενο από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, όπως αυτό προβλέπεται ρητά στις παρακάτω αναφερόμενες νομικές διατάξεις.

 2. Και ενώ θα περίμενε κανείς, σε ένα κράτος, υποτίθεται ευνονούμενο, η Υπουργός Παιδείας να εφαρμόσει το νόμο, τον αγνόησε και τούτο γιατί στην παραπάνω β΄ σχετική απόφασή της, που δημοσιεύθηκε στις 16/9/2015 στο ΦΕΚ 2011/Β και ειδικότερα στο άρθρο 5 αυτής που αναφέρεται στα δικαιολογητικά, ενώ προσδιορίζονται λεπτομερώς τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ανήκοντες σε όλες ανεξαιρέτως τα κατηγορίες φοιτητών που δικαιούνται μετεγγραφής (εισοδηματικά κριτήρια, αναπηρία, ορφανοί, θύματα τρομοκρατίας κ.λπ.) αποσιώπησε παντελώς τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι πολύτεκνοι (γονείς και παιδιά) προκειμένου να επικαλεστούν την πολυτεκνική ιδιότητα.

 3α. Αποστασιοποιήθηκε από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στο θέμα αυτό και παρέβλεψε τόσο την παρ. 2 εδαφ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006, όσο και την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014 που ορίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω:     

           ·  Παρ. 2 εδαφ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006:

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος». 

·   Παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διατάξεως που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Αποφάσεως κ.λπ. καταργείται». 

    β.     Επί του προκειμένου και η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, ορίζει:

      «3.Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα» 

4.         Η ΑΣΠΕ, έστω και την τελευταία στιγμή, ζητάει από τον Υπουργό Παιδείας να αποκαταστήσει τη νομιμότητα, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας.  

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής  

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

====== 

 

Η ΑΣΠΕ ζητάει συνάντηση από τον νέο Υπουργό Παιδείας τον κ. Φίλη, πριν την έκδοση της εγκυκλίου των Μετεγγραφών - για να τον ενημερώσει, ώστε να μην παρατηρηθούν τα περυσινά ευτράπελα… που κάποιες Σχολές απαιτούσαν απαραδέκτως συγκεκριμένα ηλικιακά όρια για τα παιδιά των πολυτέκνων και μόνον!… Δείτε το περυσινό ρεπορτάζ του καλού δημοσιογράφου Β. Καλόγηρου  

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  

Αρ. Πρωτ. 762

Αθήνα,  1/10/2015

 

Αξιότιμο

Κύριο Νίκο Φίλη

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ. 

Το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, αφού πρώτα σάς συγχαρεί για την Υπουργοποίησή σας και σάς ευχηθεί καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάβατε, σάς παρακαλεί θερμά, να το δεχθείτε σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σάς ενημερώσει σε επείγοντα θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο της χώρας. 

(Π.Α κ. Βασ. Θεοτοκάτος, τηλ. 210-36.27.404, 32.33.752, 32.52.695).

 

Διατελούμε μετά τιμής

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

 ======= 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

                                                                                                                     Αθήνα,  18/9/2015

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η υπηρεσιακή Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την εκδοθείσα απόφασή της για τις μετεγγραφές, αρνείται να εφαρμόσει το νόμο και συγκεκριμένα τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, που ορίζει ότι:

«Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, όπως και την παράγραφο 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014, που ορίζει ότι:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν.   2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται».

Σημειωτέον ότι η ΑΣΠΕ με επιστολή της από 8-9-2015 είχε γνωστοποιήσει τις παραπάνω διατάξεις των νόμων στην κυρία Υπουργό.

Η κυρία υπηρεσιακή Υπουργός, όμως, αντί να εφαρμόσει τις παραπάνω διατάξεις και στα δικαιολογητικά, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας των ενδιαφερομένων για τις μετεγγραφές, να ζητεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, ζητεί μόνον Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλεύονται την κατάσταση και όσοι δεν έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα.

Η ΑΣΠΕ με επείγουσα επιστολή της, τόσο προς την υπηρεσιακή Πρωθυπουργό κ. Βασιλική Θάνου, όσο και στην υπηρεσιακή Υπουργού Παιδείας, κ. Κιάου ζήτησε την άμεση εφαρμογή του νόμου, έτσι ώστε να λαμβάνουν τα μόρια οι πραγματικά πολύτεκνοι και όχι οι μη πολύτεκνοι.

Ζητούμε την άμεση παρέμβαση της κυρίας Πρωθυπουργού για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

 

Από το γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ 

==========

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. Πρωτ. 719

 Αθήνα, 18/9/2015

 

 

Εξοχοτάτη                                                                                                                                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κυρία Βασιλική Θάνου               

Πρωθυπουργό

Ενταύθα 

 

Κυρία Πρωθυπουργέ. 

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί πανελλαδικά τις 205.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες, αναγκάζεται να προσφύγει σε σας και να ζητήσει την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου η Υπουργός Παιδείας να εφαρμόσει το νόμο και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα, ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι πολύτεκνοι (γονείς και παιδιά) για την απόδειξη της πολυτεκνική ιδιότητας, προκειμένου να μετεγγραφούν στα Α.Ε.Ι, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Προς ενημέρωσή σας, σάς κοινοποιούμε κατωτέρω την επιστολή που απέστειλε η ΑΣΠΕ προς την Υπουργό Παιδείας κ. Αγγελική -  Ευφροσύνη Κιάου – Δημάκου. 

Διατελούμε με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ 

   Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

 

                   ======= 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. Πρωτ.712

Αθήνα,  18/9/2015

 

                                                                                                                                     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμη

Κυρία Αγγελική -  Ευφροσύνη Κιάου - Δημάκου

Υπουργό Παιδείας

 

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές στα Α.Ε.Ι, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ: α. Η Υπ΄ αριθμ. 661/8-9-2015 επιστολή της ΑΣΠΕ

             β. Η υπ΄ αριθμ. 143456/ΖΙ/16-9-2015 Υ.Απόφαση

 

            Κυρία Υπουργέ. 

1α. Με την παραπάνω α΄ σχετική, που σάς απέστειλε στις 8/9/20145 η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Ελλάδος,  σάς εγνώρισε ότι η  Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα και αφορούσε τις μετεγγραφές των  Αρχιτεκτονικών Σχολών ΕΜΠ και ΑΠΘ, στο κεφάλαιο που αναφέρονταν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτούσε την υποβολή από τους ενδιαφερομένους, μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, αυτό όμως σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 είναι ελλιπές και μη σύννομο. 

β. Περαιτέρω με την ίδια επιστολή, σάς επισήμανε πως ενόψει και της εκδόσεως της φετινής Εγκυκλίου Μετεγγραφών για τους  φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, και προκειμένου το περιεχόμενό της να είναι σύννομο, επιβάλλεται να προβλεφθεί ώστε, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας να καταθέτουν πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως συνοδευόμενο από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, όπως αυτό προβλέπεται ρητά στις παραπάνω αναφερόμενες νομικές διατάξεις. 

2. Και ενώ θα περίμενε κανείς, σε ένα κράτος, υποτίθεται ευνονούμενο, η Υπουργός Παιδείας να εφαρμόσει το νόμο, εσείς τον αγνοήσατε κατά τρόπο προκλητικό και τούτο γιατί στην παραπάνω β΄ σχετική απόφασή σας, που δημοσιεύθηκε στις 16/9/2015 στο ΦΕΚ 2011/Β και ειδικότερα στο άρθρο 5 αυτής που αναφέρεται στα δικαιολογητικά, ενώ προσδιορίζετε λεπτομερώς τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ανήκοντες σε όλες ανεξαιρέτως τα κατηγορίες φοιτητών που δικαιούνται μετεγγραφής (εισοδηματικά κριτήρια, αναπηρία, ορφανοί, θύματα τρομοκρατίας κ.λπ.) αποσιωπήσατε παντελώς τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι πολύτεκνοι (γονείς και παιδιά) προκειμένου να επικαλεστούν την πολυτεκνική ιδιότητα.

 3. Με τρόπο προκλητικό αποστασιοποιηθήκατε από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στο θέμα αυτό και παραβλέψατε τόσο την παρ. 2 εδαφ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006, όσο και την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014 που ορίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω:                

·   Παρ. 2 εδαφ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006:

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

·   Παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διατάξεως που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Αποφάσεως κ.λπ. καταργείται». 

4. Προκαλεί απορία αυτή η άρνησή σας να εφαρμόσετε το νόμο, χωρίς τουλάχιστον να εξηγείτε αυτή την άρνησή σας. 

5. Η ΑΣΠΕ, έστω και την τελευταία στιγμή, ζητάει από την Υπουργό Παιδείας να   

    αποκαταστήσει τη νομιμότητα, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για  την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας.

  

Για την ΑΣΠΕ

 

     Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

=====

 

Σχετικά:  Η υπουργική απόφαση Μετεγγραφών με το νόμο Μπαλτά... σφαγιάζονται οι πολύτεκνοι. ΝΤΡΟΠΗ!

Πρόσφατα άρθρα