Νέος κανονισμός υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το ΙΚΥ
ΦΕΚ 2100/10-10-2008, τεύχος Β
                               
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11535
Κανονισμός Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ)
(25ης Συνεδρίας της 10ης Σεπτεμβρίου 2008)
΄Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 4 του α.ν. 1825/1951 (ΦΕΚ 150/Α΄/28.5.1951), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του α.ν. 1859/1951 «Περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών»,
2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/ 1993 (ΦΕΚ 109/Α΄/28.6.1993) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις», και
3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ 306/Α΄/31.12.1999) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», αποφασίζουμε:
Καταρτίζουμε τις κανονιστικές διατάξεις, που διέπουν τη χορήγηση των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, ως κατωτέρω:
I ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Πτυχίο / δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο / δίπλωμα της αλλοδαπής ή άλλου επιπέδου, αν αυτό καθορίζεται για συγκεκριμένα γνωστικά πεδία ή πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο της αλλοδαπής για τους υποψηφίους του προγράμματος Τ.Ε.Ι.
Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος, που προσκομίζει εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος, ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Η βεβαίωση αυτή πρέπει να περιέχει και τον τελικό βαθμό του αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Επισημαίνεται ότι, αν για λόγους ανωτέρας βίας, αυτός δεν είναι δυνατό να αναγραφεί, τότε η εκ νέου υποβολή της βεβαίωσης πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
Υπό τον όρο ότι θα πραγματοποιήσουν σπουδές ανώτερες από το Δίπλωμα, το οποίο κατέχουν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης:
-Για τον τομέα «Μουσική Τέχνη»: οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου Ωδείου και απολυτηρίου Λυκείου.
-Για τις «Κινηματογραφικές Σπουδές Πρακτικής Κατεύθυνσης»:οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής Κινηματογράφου και απολυτηρίου Λυκείου.
-Για τις «Θεατρικές Σπουδές»: οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος Κρατικής Σχολής Θεάτρου ή αναγνωρισμένης Σχολής και απολυτηρίου Λυκείου.
-Για το «Χορό»: οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος αναγνωρισμένης Ανωτέρας Σχολής Χορού, που θα συνοδεύεται i) από βεβαίωση όπου θα αναφέρεται η βαθμολογία των κυρίων μαθημάτων (σε αριθμητική κλίμακα) της επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού και ii) το απολυτήριο Λυκείου.
3. Ηλικία όχι ανώτερη των τριάντα οκτώ (38) ετών. Για τις καλλιτεχνικές ειδικεύσεις η ηλικία ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
4. Να μη διαθέτει ο υποψήφιος επαρκή ίδια οικονομικά μέσα.
5. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τον όρο ότι έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας θα προσκομίσουν πιστοποιητικό, ότι δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας από την Προϊσταμένη τους Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
6. Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς, εφόσον:
-έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή
-έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή
-έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή
-είναι στρατευμένοι και η θητεία τους λήγει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του έτους της επιτυχίας τους.
Δεν χορηγείται αναστολή έναρξης υποτροφίας για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
7. Αν κάποιος από τους υποψηφίους αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας, μόνιμης πάθησης, ή δυσλεξίας, τότε επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικό Συμβουλίου (Δ.Σ.), να υποβληθεί σε προφορική εξέταση, αντί της γραπτής, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, στα ίδια θέματα που κληρώθηκαν.
Σημείωση: Αν ο υποψήφιος πάσχει από δυσλεξία, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, από την οποία θα προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 57/1990 και οι τροποποιήσεις με τα π.δ. 86/2001 και π.δ. 26/2002.
8. Τυφλοί ή κωφοί, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, τυγχάνουν υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις, με υπέρβαση των προβλεπομένων κατ’ έτος θέσεων υποτροφιών, εφόσον επιτύχουν στα καλλιτεχνικά διαγωνίσματα.
9. Δε γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές.
10. Το Δ.Σ. δεν εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δε συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας στο διαγωνισμό.
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ -
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Ι.Κ.Υ. ταχυδρομικώς και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., την αίτηση με όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η ημερομηνία αποστολής προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Η υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ειδική έντυπη αίτηση-δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται από το Ι.Κ.Υ. (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης), συμπληρωμένη χωρίς καμία παράλειψη.
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου της αίτησης-δήλωσης.
3. Πιστοποιητικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.), που θα περιέχει το βαθμό του πτυχίου / διπλώματος αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση των αποτελεσμάτων).
Επισημαίνεται ότι, εάν δεν προσκομιστεί το ανωτέρω πιστοποιητικό μέχρι την παραμονή των εξετάσεων, ως βαθμός πτυχίου λογίζεται το κατώτερο όριο του χαρακτηρισμού που αναγράφεται στο πτυχίο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ούτε χαρακτηρισμός, ως βαθμός λογίζεται ο κατώτατος βαθμός πτυχίου.
Η αίτηση υποψηφιότητας δε γίνεται δεκτή, όταν δε συνοδεύεται από όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα), ή του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή του Ι.Τ.Ε.
Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτά. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, τα ανωτέρω όργανα καθορίζουν τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ’ εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (ν. 2527/1997).
4. Για την απαλλαγή από την εξέταση στην ξένη γλώσσα απαιτείται η προσκόμιση ενός από τους κατωτέρω τίτλους:
-Πτυχίου / διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή
-Πτυχίου Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή
-Τίτλου σπουδών, που αναγνωρίζεται ως άριστη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.
Συγκεκριμένα:
α) για την αγγλική γλώσσα πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω,
β) για τη γαλλική γλώσσα δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. - OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) (Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME DETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ή (DALF C2) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης,
γ) για τη γερμανική γλώσσα πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS), ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου, ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης,
δ) για την ιταλική γλώσσα πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούτζια ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης,
ε) για την ισπανική γλώσσα DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) (Ministry of Education), ή
-Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή
-Απολυτήριου τίτλου ισότιμου των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
5. Προκειμένου περί τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
Επισημαίνεται ότι:
α. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, διότι δεν επιστρέφονται) μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση-δήλωση του Ι.Κ.Υ. πρέπει να ταχυδρομηθούν «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση, το πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ΙΤΕ μπορεί να υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
Αν για κάποιο λόγο δεν περιέλθει στο Ίδρυμα η αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μολονότι υποβλήθηκε ταχυδρομικώς «επί αποδείξει» και εμπροθέσμως, εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό, υπό τη διαλυτική αίρεση ότι θα διαπιστωθεί εκ των υστέρων η εμπρόθεσμη υποβολή της υποψηφιότητας.
β. Δεν μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα, ούτε και σε περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία.
γ. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ενώ έχει υποβάλει υποψηφιότητα, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως (fax, e-mail, τηλεγράφημα, επιστολή), το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, για να υπάρχει δυνατότητα ματαίωσης της προσέλευσης της Εξεταστικής Επιτροπής.
δ. Οι υποψήφιοι που πρόκειται να μετεκπαιδευτούν στην Ελλάδα, προτού υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας, οφείλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα αποδοχής τους - βάσει του πτυχίου τους - από τα Ιδρύματα, όπου λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Οι διαγωνισμοί διεξάγονται:
1. Στην ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων των ξένων φιλολογιών.
2. Γραπτώς, στην καθορισμένη ύλη για το κάθε γνωστικό πεδίο (εκτός των ειδικών περιπτώσεων), από Εξεταστικές Επιτροπές, που ορίζονται από το Δ.Σ. και ανακοινώνονται στους υποψηφίους την ημέρα που αρχίζει ο διαγωνισμός.
3. Στα τρία θέματα (ή τρεις ομάδες ερωτήσεων) για κάθε μάθημα, που επέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή, δίνεται αριθμός και τοποθετούνται οι κλήροι σε κληρωτίδα, απ’ όπου ένας υποψήφιος εξάγει έναν κλήρο που αντιπροσωπεύει το υποχρεωτικό θέμα για όλους τους υποψηφίους. Αν το θέμα αποτελείται από περισσότερες από μία ερωτήσεις, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν σε όλες. Αφού ανακοινωθεί το θέμα, ο εισηγητής (ή οι εισηγητές) καθορίζει -υποχρεωτικά για όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους του γνωστικού πεδίου- αν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων ή μικρών υπολογιστικών μηχανών και αν τα σχεδιαγράμματα εντός των τετραδίων θα εκπονηθούν με στυλό ή με μολύβι. Επίσης, ορίζει το χρόνο εξέτασης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις ώρες - εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στην ύλη της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν τα γραπτά δοκίμια αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου.
Αποκλείεται από το διαγωνισμό, υποψήφιος που προσέρχεται -για οποιοδήποτε λόγο- μετά την κλήρωση του θέματος.
Ένσταση, ότι το θέμα που κληρώθηκε είναι εκτός της ύλης του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί μόνον εγγράφως μέσα σε 15 λεπτά μετά την ανακοίνωση του θέματος, χρόνος υποχρεωτικής παραμονής του εισηγητή - εξεταστή (ή των εισηγητών - εξεταστών) στο χώρο. Ένσταση, που υποβάλλεται μετά την παρέλευση του 15λέπτου, δεν είναι παραδεκτή και συνεπώς δεν εξετάζεται.
Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δε γίνεται παραδεκτή.
Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα διαγωνισμού πριν την παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από την ανακοίνωση των θεμάτων.
4.α. Η Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. παρέχει ειδικά τετράδια διαγωνισμού που εξασφαλίζουν τη μυστικότητα του ονόματος των υποψηφίων.
β. Επίσης, χορηγεί πρόχειρο χαρτί (για σημειώσεις, σχέδια κ.λπ.) με τη σφραγίδα του Ι.Κ.Υ. και την υπογραφή του επόπτη, το οποίο μετά τη λήξη του διαγωνισμού πρέπει να παραδοθεί στον επόπτη για καταστροφή.
γ. Οι υποψήφιοι των γνωστικών πεδίων στα οποία απαιτούνται ειδικά όργανα, ή βοηθήματα (πινακίδες σχεδίων, ταυ, μικρές υπολογιστικές μηχανές, κώδικες κ.λπ.), οφείλουν να τα φέρουν κατά τη μέρα της εξέτασης. Η δυνατότητα ή μη χρήσης τους ορίζεται από την εξεταστική επιτροπή κατά την κλήρωση των θεμάτων.
δ. Οι διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν μόνον το στυλό, που χορηγείται από το Ι.Κ.Υ.
Απαγορεύεται να προστεθεί οποιαδήποτε ένδειξη, που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του διαγωνιζομένου (λ.χ. σημεία αναγνώρισης, αρχικά, υπογραφή, διορθωτικό υγρό κ.λπ.).
Απαγορεύεται να φέρει ο εξεταζόμενος κινητό τηλέφωνο κατά την ώρα της διεξαγωγής των διαγωνισμών.
Υποψήφιοι, που διαπιστώνεται ότι συνεργάζονται, αντιγράφουν ή αντλούν στοιχεία με διαφόρους τρόπους, μηδενίζονται.
Οποιαδήποτε παράβαση των προαναφερόμενων έχει ως συνέπεια το μηδενισμό και τη διακοπή του διαγωνισμού για τον εξεταζόμενο, καθώς και τον αποκλεισμό του από τα μελλοντικά προγράμματα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
5. Ο υποψήφιος που δεν μπορεί να υποστεί γραπτή εξέταση λόγω αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης, υποβάλλεται σε προφορική εξέταση, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στα ίδια θέματα που κληρώθηκαν και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
6. Στον υποψήφιο που πάσχει από δυσλεξία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 57/1990 και οι τροποποιήσεις του με τα π.δ. 86/2001 και π.δ. 26/2002.
7. Οι υποψήφιοι εσωτερικού ή εξωτερικού εξετάζονται, υποχρεωτικά, στην ξένη γλώσσα. Εξαιρούνται εκείνοι που έχουν εξασφαλίσει απαλλαγή εξέτασης στην ξένη γλώσσα βάσει της παραγρ. 4 του ΚΕΦ. Β΄ του παρόντος Κανονισμού.
Ειδικότερα:
-Οι υποψήφιοι εξωτερικού οφείλουν να εξεταστούν στη γλώσσα ή τις γλώσσες του προγράμματος σπουδών που θα επιλέξουν.
-Οι υποψήφιοι εσωτερικού οφείλουν να εξεταστούν υποχρεωτικά σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική.
Η ξένη γλώσσα εξετάζεται από Επιτροπή (διμελή ή τριμελή), που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
α. Για τους υποψηφίους εξωτερικού η εξέταση στη γλώσσα είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στην απόδοση ξενόγλωσσου κειμένου (είτε γενικού περιεχομένου, είτε του ευρύτερου τομέα σπουδών) στην ελληνική γλώσσα και σε ερωτήσεις πάνω στο κείμενο, οι οποίες αφορούν στην κατανόηση, τη γραμματική, το συντακτικό και το λεξιλόγιο της γλώσσας.
β. Για τους υποψηφίους εσωτερικού η εξέταση στη γλώσσα είναι μόνο γραπτή και συνίσταται στην απόδοση ξενόγλωσσου κειμένου στην ελληνική γλώσσα (είτε γενικού περιεχομένου, είτε του ευρύτερου τομέα σπουδών).
8. Η μη προσέλευση υποψηφίου υποχρεούμενου σε εξέταση της ξένης γλώσσας θεωρείται ως ανεπιτυχής συμμετοχή σ’ αυτή.
9. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. ανακοινώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων.
Όλοι οι διαγωνισθέντες λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ειδικό έντυπο, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς -εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος - στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει.
Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1. Η βαθμολογία των γραπτών διαγωνισμάτων ορίζεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα (0 έως 20). Επίσης, γίνεται αναγωγή σε εικοσάβαθμη κλίμακα του βαθμού του πτυχίου/διπλώματος.
2. Βαθμός για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών, που έδωσαν τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Ως βάση επιτυχίας για τα διαγωνίσματα ορίζεται ο βαθμός 14. Επιτυχών επίσης, θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 14, αν και έχει λάβει σε ένα και μόνο μάθημα βαθμό μικρότερο του 14, αλλά όχι κάτω από 12. Ο υποψήφιος, που έλαβε σε δύο μαθήματα κάτω από το βαθμό 14, θεωρείται αποτυχών και δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα σειράς επιτυχίας.
4. Τα γραπτά αποκαλύπτονται μετά τη βαθμολόγηση και του τελευταίου μαθήματος και εξάγεται ο μέσος όρος, τόσο κατά μάθημα, όσο και όλων των μαθημάτων.
5. Ο τελικός βαθμός, που καθορίζει και τη σειρά επιτυχίας του υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων (πολλαπλασιασμένου επί το συντελεστή 0,8) και του βαθμού του πτυχίου αναχθέντος στην εικοσάβαθμη κλίμακα (πολλαπλασιασμένου επί το συντελεστή 0,2).
6. Ο βαθμός της εξέτασης στην ξένη γλώσσα δε συμψηφίζεται με τους βαθμούς των γραπτών διαγωνισμάτων και του πτυχίου, ούτε υπολογίζεται για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου.
7. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση στην ξένη γλώσσα, πρέπει να συγκεντρώσει σε αυτή ο υποψήφιος εξωτερικού μέσο όρο βαθμολογίας στα γραπτά και στα προφορικά τουλάχιστον 14 (με άριστα το 20), ενώ ο υποψήφιος του εσωτερικού το βαθμό 14 στη γραπτή εξέταση.
8. Υποψήφιος, που δεν επέτυχε τουλάχιστον τη βάση (14 με άριστα το 20) στην εξέταση της ξένης γλώσσας, έχει το δικαίωμα να εξεταστεί μία ακόμη φορά σ’ αυτή, μετά παρέλευση τουλάχιστον τριών μηνών από την πρώτη εξέταση. Στην περίπτωση της επιτυχίας κατά τη δεύτερη εξέταση παραμένει στον πίνακα των επιτυχόντων. Αν όμως αποτύχει ή αν δεν προσέλθει στη δεύτερη εξέταση, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα των επιτυχόντων και τη θέση του καταλαμβάνει, αν υπάρχει, ο αμέσως επόμενος στη σειρά επιτυχίας.
Υποψήφιος, που επέτυχε στην εξέταση της ξένης γλώσσας, δεν είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί σ’ αυτή, αν λάβει μέρος στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό του αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
9. Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους υποτρόφους, με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό, για την κάλυψη του αριθμού των θέσεων υποτροφιών, που έχουν προκηρυχθεί για κάθε γνωστικό πεδίο. Αν ο συνολικός αριθμός των θέσεων υποτροφιών, που έχουν προκηρυχθεί, δεν καλυφθεί από ισάριθμους επιτυχόντες, με απόφαση του Υπουργού Ε.Π.Θ. και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., μπορεί να χορηγηθούν υποτροφίες για την πλήρωση των κενών θέσεων υποτροφιών, που προκύπτουν, και σε επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες αποτελεσμάτων ανά Γνωστικό Πεδίο -Υποτομέα -Τομέα επιστήμης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού επιλαχόντων της ίδιας σειράς κατάταξης, χορηγείται υποτροφία σε όλους, με την προϋπόθεση ότι, η δαπάνη για τη χρηματοδότηση των υποτροφιών τους καλύπτεται από τις πιστώσεις του εγκρινόμενου κατ’ έτος προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Στους επιτυχόντες εκ των υποψηφίων στα μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού, που είναι τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, χορηγούνται υποτροφίες καθ’ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων υποτροφιών.
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. - Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται να υποβάλουν αντίγραφο της απόφασης της προϊσταμένης τους Αρχής που τους χορηγεί εκπαιδευτική άδεια από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, όπως αυτή καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας τους για την ακριβή ημερομηνία αποχώρησής τους από αυτήν.
-Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο, που να βεβαιώνει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή τελούν σε αναβολή κατάταξης.
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξωτερικού υποχρεούνται:
Ι. Εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.:
α. Να υποβάλουν αναλυτικό πρόγραμμα της εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών τους σπουδών, το οποίο απαραιτήτως πρέπει να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου που επέτυχαν.
β. Να δηλώσουν τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, που θα επιδιώξουν να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους.
γ. Να δηλώσουν με σειρά προτίμησης τα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, όπου επιθυμούν να μετεκπαιδευθούν ως τακτικοί με πλήρη φοίτηση μεταπτυχιακοί σπουδαστές - εσωκλείοντας απαραιτήτως το πρόγραμμα των Α.Ε.Ι. (πληροφοριακό δελτίο) - καθώς και βεβαίωση για τυχόν απαίτηση διδάκτρων και το ύψος τους. Επισημαίνεται ότι, αν ο υποψήφιος υπότροφος δεν υποβάλει τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ή του Ιδρύματος στο οποίο θα μετεκπαιδευτεί, δε θα είναι δυνατή η έγκριση του προγράμματος των σπουδών του.
Τα προαναφερόμενα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., για να καταστεί δυνατή η έναρξη χρήσης της υποτροφίας.
ΙΙ. Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης του προγράμματος υποτροφιών:
α. Να φροντίσουν (οι ίδιοι) για την οριστικοποίηση της αποδοχής τους από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που εγκρίθηκε από το Δ.Σ.
β. Να υποβάλουν βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι έγιναν αποδεκτοί ως τακτικοί πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακοί φοιτητές, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας από της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.
Κάθε υπότροφος είναι υποχρεωμένος να φοιτήσει στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που εγκρίθηκε και να μην παραβιάσει, με οποιοδήποτε τρόπο, το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του.
3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι εσωτερικού υποχρεούνται:
-Να πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και να λαμβάνουν το μεταπτυχιακό τους τίτλο από ελληνικό Α.Ε.Ι. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις σύμπραξης ελληνικών Α.Ε.Ι. με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
-Να υποβάλουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.:
α. Για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.):
i. Πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Α.Ε.Ι., που απονέμει Μ.Δ.Ε.
ii. Το Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
β. Για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:
i. Βεβαίωση Πανεπιστημίου, ότι ορίστηκε η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και το θέμα (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992).
ii. Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, που θα αναφέρει το θέμα της διατριβής και ότι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου, στο οποίο επέτυχαν.
γ. Για εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου:
i. Βεβαίωση για την αποδοχή και επίβλεψη του καλλιτεχνικού έργου από καθηγητή του οικείου Α.Ε.Ι.,
ii. Το πρόγραμμα σπουδών.
iii. Τον τίτλο του θέματός του.
4. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών από το Δ.Σ. και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ.
5. Εάν, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., οι υποψήφιοι υπότροφοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υποτροφία τους, αυτομάτως θα διαγράφονται από τους πίνακες των επιτυχόντων, χωρίς καμία ενημέρωση.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 36 μήνες και εξαρτάται, τόσο από το πρόγραμμα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοση, που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του.
1. Για τους υποτρόφους εξωτερικού ορίζονται:
α. 12 μήνες για εξειδίκευση πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε αναγνωρισμένα ερευνητικά εργαστήρια Βιομηχανικών Μονάδων του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
β. 12 μήνες για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil. ή D.E.A./Master 2 ή άλλου ισότιμου τίτλου.
Επισημαίνεται ότι, αν από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για το M.A./M.Sc. ή M.Phil. ή D.E.A./Master 2 προβλέπεται ως ελάχιστος για την απόκτηση του τίτλου χρόνος μεγαλύτερος του ενός έτους, η περίπτωση κρίνεται από το Δ.Σ.
γ. Διευκρινίζεται ότι, αν για την εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc.ή M.Phil. ή D.E.A./Master 2 απαιτείται η απόκτηση διπλώματος κατωτέρου επιπέδου (π.χ. Diploma), δεν χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. η διάρκεια σπουδών αυτού του επιπέδου.
δ. 12 μήνες για την κατηγορία των Καλών Τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική κ.λπ.) για πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή M.Phil. ή D.E.A./Master 2 ή άλλου ισότιμου τίτλου.
ε. 12 έως 24 μήνες για την κατηγορία των καλλιτεχνικών ειδικεύσεων (Μουσική, Κινηματογράφος Πρακτικής Κατεύθυνσης, Θέατρο, Χορός), με δυνατότητα χορήγησης και τρίτου - κατ’ ανώτατο όριο - έτους υποτροφίας, όταν αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος ανωτέρου από εκείνο, το οποίο κατέχουν.
στ. Για την κατηγορία των πτυχιούχων/διπλωματούχων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι.) το πέραν των 24 μηνών χρονικό διάστημα (τρίτο έτος υποτροφίας) χορηγείται αποκλειστικά και απαρέκκλιτα στους εγγραφομένους σε επίπεδο διδακτορικού τίτλου σπουδών (Ph.D. ή Doctorat ή Doctorate).
ζ. 12 έως 36 μήνες συνολικά, με βάση την επίδοση του υποτρόφου, για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου.
Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή ευρίσκεται στο τελικό στάδιο και απαιτείται επιπλέον διάστημα, όχι μεγαλύτερο των εννέα μηνών, για την ολοκλήρωση και υποβολή της προς κρίση, γεγονός που θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον επόπτη σπουδών, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. εξετάζει τη δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον εξαμήνου (κατ’ ανώτατο όριο) με καταβολή τροφείων.
2. Για τους υποτρόφους εσωτερικού, ως χρόνος διάρκειας εκάστου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, λογίζεται η ελάχιστη διάρκεια αυτού, όπως καθορίζεται και αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. θεσμοθέτησης και λειτουργίας του. Συγκεκριμένα ορίζονται:
α. 12 μήνες, 18 μήνες, ή 24 μήνες για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., εφόσον το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχης διάρκειας.
β. Δε χορηγείται υποτροφία πέραν των 24 μηνών για την απόκτηση του Α΄ Μεταπτυχιακού Τίτλου, έστω και αν η διάρκεια του Προγράμματος είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών.
γ. Δε χορηγείται αναδρομικά υποτροφία. Επίσης, δεν χορηγείται αναδρομικά, στην περίπτωση που, κατά την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, ο υποψήφιος υπότροφος έχει διανύσει τους προβλεπόμενους 12, 18 ή 24 μήνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η υποτροφία θα χορηγηθεί μόνον, εφόσον γίνει αποδεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
δ. 12 έως 24 μήνες για εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου, υπό τον όρο ικανοποιητικής επίδοσης.
ε. 12 έως 36 μήνες συνολικά, με βάση την επίδοση του υποτρόφου, για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου.
Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή ευρίσκεται στο τελικό στάδιο και απαιτείται επιπλέον διάστημα όχι μεγαλύτερο των εννέα μηνών για την ολοκλήρωση και υποβολή της προς κρίση, γεγονός που θα βεβαιώνεται εγγράφως από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. εξετάζει τη δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον εξαμήνου (κατ’ ανώτατο όριο) με καταβολή τροφείων.
Αν η διδακτορική διατριβή δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση των 36 μηνών (και εφόσον δε χορηγηθεί στον υπότροφο το επιπλέον εξάμηνο), χορηγείται από το Δ.Σ. παράταση προθεσμίας υποβολής της, έως το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το Νόμο και εφόσον θα προκύπτει από επίσημο πιστοποιητικό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους του Ι.Κ.Υ.
Z. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ι.Κ.Υ. “των ενισχύσεων τούτων δικαιούνται πρόσωπα μη διαθέτοντα επαρκή ίδια οικονομικά μέσα, διακρινόμενα δε εις νοημοσύνην, επίδοσιν εις τας σπουδάς των, χρηστότητα και ήθος”.
2. Ο υποψήφιος υπότροφος επιλέγει, με αποκλειστική ευθύνη του, την εξείδικευση στο γνωστικό πεδίο, που επέτυχε και την αποδοχή του από Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Δε γίνονται δεκτά αιτήματα υποψηφίων υποτρόφων εσωτερικού για πραγματοποίηση των σπουδών τους σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και υποβολή της διατριβής τους σ’ αυτό, με καταβολή τροφείων Ελλάδας.
Δεν επιτρέπεται η μετατροπή της υποτροφίας από εξωτερικού σε εσωτερικού εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και με απόφαση του Δ.Σ.
4. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν προβλέπεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και με απόφαση του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αίτηση για αναστολή δύο τουλάχιστον μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της αιτούμενης αναστολής. Επίσης, δε χορηγείται αναστολή έναρξης υποτροφίας για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (βλ. Κεφ. Α΄, παρ. 6).
5. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δε χορηγείται αναστολή χρήσης της υποτροφίας, προκειμένου να αποκτηθεί (ύστερα από διετή πραγματική δημοσία υπηρεσία) το δικαίωμα χορήγησης εκπαιδευτικής αδείας. Στην περίπτωση κατά την οποία υπότροφος αποδέχεται το διορισμό του στο δημόσιο τομέα, η υποτροφία διακόπτεται και εξετάζεται από το Δ.Σ. η δυνατότητα μετατροπής της σε τιμητική “άνευ τροφείων”, εφόσον δηλώσει ότι θα ολοκληρώσει τις σπουδές του για την απόκτηση του επιδιωκόμενου τίτλου. Σε αντίθετη περίπτωση (αν δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του), υποχρεούται στην επιστροφή των οικονομικών παροχών που του έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της υποτροφίας του.
6. Το Ίδρυμα ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων που μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος, την οικονομική κατάσταση κ.λπ.) που το επιβάλλουν.
7. Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του όπως:
α. Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης να εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο στο οποίο επέτυχε και να μην παρεκκλίνει απ’ αυτό.
β. Να αφιερωθεί ουσιαστικά -καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας του- στις μεταπτυχιακές του σπουδές.
Η ανάληψη από τον υπότροφο εργασίας ή έργου (με ή χωρίς απολαβές) επιτρέπεται μόνον, εφόσον δε δημιουργεί προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της μετεκπαίδευσής του.
γ. Να υποβάλλει κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου.
δ. Να μη μετακινείται από τον τόπο, όπου μετεκπαιδεύεται, χωρίς να το έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει στο Ίδρυμα, διαφορετικά, η μετακίνηση (ιδίως του υποτρόφου εξωτερικού) μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από την υποτροφία.
Η μετακίνηση για ερευνητικούς λόγους του υποτρόφου εξωτερικού στην Ελλάδα, μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από αίτηση του υποτρόφου, στην οποία θα καθορίζεται ο ακριβής χρόνος παραμονής, συνοδευόμενη από
i. συνοπτικό διάγραμμα της εργασίας, που θα πραγματοποιήσει και
ii. βεβαίωση του επόπτη σπουδών στην αλλοδαπή, από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα της ειδικής έρευνας στην Ελλάδα. Για τη μετακίνηση αυτή, η παραμονή του υποτρόφου στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες κατ’ έτος σπουδών.
ε. Να υποβάλει την ερευνητική του εργασία για κρίση στο Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, όπου μετεκπαιδεύτηκε.
8. Μετά τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει:
i. Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου, να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. τελική έκθεση σπουδών με σχετικά πιστοποιητικά, τίτλους, δημοσιεύματα κ.λπ.
ii. Nα καταθέσει στο Ι.Κ.Υ. αντίγραφα των μεταπτυχιακών τίτλων που απέκτησε, καθώς και ένα αντίτυπο της διατριβής ή των διατριβών για το ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.
Ο καλλιτέχνης να καταθέσει υπέρ της πινακοθήκης του Ι.Κ.Υ. ένα πρωτότυπο έργο του.
iii. Αν είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής του αδείας, να συνεχίσει την προσφορά των υπηρεσιών του στο δημόσιο τομέα για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής του αδείας (ν. 3528/2007, άρθρο 58, παρ. 7).
Παραβίαση των πιο πάνω όρων έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του τέως υποτρόφου να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της υποτροφίας σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
9. Οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών υποτρόφων εμπεριέχονται και σε σχετικό «Οδηγό Υποτρόφων», που χορηγείται από το Ι.Κ.Υ.
Η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η υποτροφία εσωτερικού δε διακόπτεται, αν ο υπότροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να διανύσει μία αναγνωρισμένη περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.
Αν όμως τύχει υποτροφίας μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. θα αποφασίζει κατά περίπτωση.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει βεβαίωση από τους υπευθύνους του Μεταπτυχιακού Τμήματος, είτε από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα αναγράφονται:
i. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει.
ii. Το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.
iii. Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, θα αναγνωριστεί πλήρως και θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου από το ελληνικό Α.Ε.Ι.
Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Στους υποτρόφους εξωτερικού χορηγούνται:
α. Μηνιαία τροφεία.
β. Δαπάνες για τα καθαρά πανεπιστημιακά δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, το ύψος των οποίων δε θα υπερβαίνει το κατώτερο όριο του ποσού, που απαιτούν τα βρετανικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τέλη εγγραφής για τις κανονικές περιόδους φοίτησης.
γ. Κολλεγιακά δίδακτρα στους εγγραφόμενους στο Πανεπιστήμιο του Καίημπριτζ ή της Οξφόρδης.
δ. Μέρος εργαστηριακών δαπανών, εφόσον έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση του προγράμματος σπουδών που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., όχι ανώτερο του ½ των καθαρών ετησίων διδάκτρων.
ε. Ασφάλιση, όπου απαιτείται και εφόσον δε συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα.
στ. Δαπάνη δημοσίευσης διατριβής, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D.).
ζ. Εφάπαξ ποσό τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450 €) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, τo οποίo αποσκοπεί να καλύψει και τα έξοδα των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επανόδου τους στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών τους.
Στους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που θα μετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό με διπλές αποδοχές, κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής αδείας από την Προϊσταμένη τους Αρχή, καταβάλλονται οι οικονομικές παροχές, που προβλέπονται ανωτέρω, υπό τον όρο ότι η Υπηρεσία, στην οποία οργανικά ανήκουν, θα εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007. Στις περιπτώσεις αυτές, το Ι.Κ.Υ. υποχρεούται να υποβάλει βεβαίωση για τα καταβληθέντα τροφεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Στους υποτρόφους, που θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. των Η.Π.Α., ή του Καναδά, ή άλλης χώρας, ύστερα από εγκριτική απόφαση του Δ.Σ., χορηγούνται δίδακτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, όχι ανώτερα του ύψους της κατηγορίας των μεταπτυχιακών σπουδών των βρετανικών Α.Ε.Ι., ενώ το ύψος των μηνιαίων τροφείων καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
2. Στους υποτρόφους εσωτερικού χορηγούνται:
α. Μηνιαία τροφεία.
Στους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα κάνοντας χρήση εκπαιδευτικής αδείας με απλές αποδοχές, θα καταβάλλεται από το Ι.Κ.Υ. το ήμισυ του ποσού των μηνιαίων τροφείων.
Στους εγγάμους πολυτέκνους υποτρόφους/ δημοσίους υπαλλήλους, καταβάλλεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. το ποσό των μηνιαίων τροφείων στο ακέραιο, υπό τον όρο υποβολής:
i. Επίσημου πιστοποιητικού για την οικογενειακή κατάστασή τους.
ii. Εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το καθαρό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.
β. Εφάπαξ ποσό για δαπάνη αναλώσιμων εργαστηριακών υλικών μόνο για υποτρόφους, που εκπονούν διδακτορική διατριβή, ή καλλιτεχνικό έργο (κατά περίπτωση και με απόφαση του Δ.Σ.), όχι μετά τη λήξη της υποτροφίας.
γ. Δαπάνη δημοσίευσης διδακτορικής διατριβής.
3. Στους υποτρόφους, εσωτερικού ή εξωτερικού, που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. που έχουν σύμπραξη με αντίστοιχα Ιδρύματα της αλλοδαπής ή ημεδαπής και που σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους θα απαιτηθεί η μετάβασή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα αντίστοιχα, θα χορηγούνται για το διάστημα αυτό, τα τροφεία που ισχύουν για τους υποτρόφους του εξωτερικού ή εσωτερικού αντίστοιχα.
Δεν επιτρέπεται η παράλληλη λήψη υποτροφίας από άλλη δημόσια πηγή του ελληνικού κράτους.
Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται από το Δ.Σ. με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ι.Κ.Υ.
Επίσης, από το Δ.Σ. ορίζονται κάθε φορά τα γνωστικά πεδία μετά της εξεταστέας ύλης, ο αριθμός των θέσεων υποτροφιών ανά γνωστικό πεδίο, η ηλικία των υποψηφίων, οι προθεσμίες υποψηφιότητας και υποβολής στοιχείων, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των διαγωνισμών.
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
 
II. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
β. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου, ή ομοταγούς του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το Κράτος. Επισημαίνεται ότι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητας στο Ι.Κ.Υ., δεν πρέπει να έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία της αναγόρευσης σε διδάκτορα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στο Ι.Κ.Υ., με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από Α.Ε.Ι. Ο χρόνος αυτός προσαυξάνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αυτή εκπληρώθηκε μετά την ως άνω ημερομηνία.
γ. Ηλικία εντός του ορίου που τίθεται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
δ. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψηφίους). Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι στρατευμένοι, υπό τον όρο ότι, έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας τους (και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου), θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
ε. Ο/Η υποψήφιος/α να μην κατέχει μόνιμη θέση εξηρτημένης εργασίας.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.1 Α΄ ΣΤΑΔΙΟ
2.1.1. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας - Προθεσμία υποβολής
• Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
α. Ειδική έντυπη αίτηση - δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται από το Ι.Κ.Υ. (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης).
β. Μία πρόσφατη φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας, τοποθετημένη στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου της αίτησης-δήλωσης.
γ. Βιογραφικό σημείωμα, που να περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, αναλυτικές σπουδές, αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (διαχρονικά μέχρι σήμερα), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, επιμέλειες, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ.
δ. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών (πτυχίο και μεταπτυχιακοί). Για κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα), ή του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή του Ι.Τ.Ε. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό ισοτιμίας μπορεί να υποβληθεί στο Ι.Κ.Υ. πριν από την έναρξη της υποτροφίας, και πάντως όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος υποτροφιών.
ε. Βεβαίωση της Γραμματείας για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το θέμα της και τα ονόματα της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
στ. Τίτλο ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα. Η ερευνητική πρόταση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διδακτορική διατριβή και να μην αποτελεί μέρος χρηματοδοτούμενου συλλογικού ερευνητικού προγράμματος.
ζ. Ονομαστική βεβαίωση αποδοχής από Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο/Τ.Ε.Ι,) ή από Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα.
η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, για μη κατοχή μόνιμης θέσης εξηρτημένης εργασίας.
θ. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται απολυτήριο στρατού τύπου Α΄, ή πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο για νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο (για τους στρατευμένους) με την ακριβή ημερομηνία απολύσεώς τους.
ι. Για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, επίσημο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο και από επίσημο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.).
• Προθεσμία υποβολής: Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Ι.Κ.Υ., κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή, ταχυδρομικώς, την αίτηση με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. Η ημερομηνία αποστολής θα προκύπτει, τόσο από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου, όσο και από το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.
2.1.2. Κριτήρια αξιολόγησης - Μόρια
Αρχικά αξιολογείται η ερευνητική πρόταση του υποψηφίου ως προς την πρωτοτυπία, τη δυνατότητα υλοποίησης εντός του χρόνου διάρκειας της υποτροφίας, τη μεθοδολογία κ.λπ. με 0-50 μόρια και βάση τα 30 μόρια.
2.2. Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
2.2.1. Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι των οποίων οι ερευνητικές προτάσεις αξιολογήθηκαν με 30 μόρια και άνω, καλούνται να προσκομίσουν, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας και εντός τακτής ημερομηνίας, τα παρακάτω:
α. Ανάτυπα δημοσιευμένων εργασιών, ή αντίγραφα εργασιών αποδεκτών προς δημοσίευση και βεβαίωση αποδοχής.
β. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κ.λπ.
γ. Βεβαίωση συμμετοχής σε Συνέδρια, ή προγράμματα Συνεδρίων, από τα οποία να προκύπτει η συμμετοχή του υποψηφίου με ανακοινώσεις.
δ. Σημειώσεις, επιμέλειες, βιβλία, ή οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει τη συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του ή των πρωτοτύπων για οποιοδήποτε δικαιολογητικό, τόσο από τα ανωτέρω αναφερόμενα, όσο και από αυτά του κεφ. 2.1.1.
2.2.2. Κριτήρια αξιολόγησης - Μόρια
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αξιολογείται βάσει των ακολούθων κριτηρίων:
1. Ερευνητικές εργασίες: 0-30 για το σύνολο των δημοσιευμένων, ή αποδεκτών προς δημοσίευση εργασιών.
2. Επιστημονικές διακρίσεις, βραβεία: 0-5.
3. Ανακοινώσεις σε συνέδρια: 0-10.
4. Συγγραφική δραστηριότητα (βιβλία, επιμέλειες, σημειώσεις κ.λπ.): 0-5.
Δεν αξιολογείται το master και η διδακτορική διατριβή.
3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Για την αξιολόγηση, τόσο των ερευνητικών προτάσεων, όσο και των φακέλων των υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει- με απόφασή του- για κάθε τομέα επιστήμης, Επιτροπή από Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Τ.Ε.Ι. και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου, ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.
Η τελική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου εξάγεται από το άθροισμα της βαθμολογίας της ερευνητικής πρότασης και του φακέλου. Με βάση την ανωτέρω βαθμολογία από την Υπηρεσία καταρτίζονται οι επί μέρους, ανά τομέα επιστήμης, ονομαστικοί πίνακες των υποψηφίων.
 
Στα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, που προκρίθηκαν στο Β΄ Στάδιο αξιολόγησης, χορηγούνται υποτροφίες καθ΄ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 6 έως 12, κατ’ ανώτατο όριο, μήνες.
5. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Κάθε υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του και ειδικότερα:
α. Να μη λαμβάνει παράλληλη υποτροφία από άλλη δημόσια πηγή και να μην κατέχει μόνιμη θέση εξηρτημένης εργασίας. Η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 κρίνεται απαραίτητη.
β. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα σε Α.Ε.Ι., ή Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας.
γ. Να υποβάλει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Επιβλέποντος Μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, ή Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι., ή του Υπεύθυνου Ερευνητή (Ερευνητικού Κέντρου).
δ. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων, μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
ε. Να μνημονεύει το Ι.Κ.Υ. σε κάθε δημοσίευμα, που θα αφορά στη μεταδιδακτορική έρευνα.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαία τροφεία, το ύψος των οποίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή τη διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι, που το επιβάλλουν.
• Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
• Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ι.Κ.Υ.
Επίσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται κάθε φορά, ο αριθμός των θέσεων υποτροφιών, η ηλικία των υποψηφίων και οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιότητας και στοιχείων.
 
Η ανωτέρω απόφαση να ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008
Η Γενική Διευθύντρια του Ι.Κ.Υ.
                             ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ- ΔΟΞΑΝΑΚΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  ΤΑ προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα

στην Ελλάδα ... εδώ

Πρόσφατα άρθρα