Αρ. Πρωτ. 381Αθήνα, 17/10/2008
 
Αξιότιμο
Κύριο Κωστή Χατζηδάκη
Υπουργό
Μεταφορών και Επικοινωνιών
 
 
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
 
1.α. Με βάση το άρθρο 13 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/31-12-1980), σε πολυτέκνους επαγγελματίες αυτοκινητιστές παρέχεται δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ), εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι νόμιμες προϋποθέσεις.
   β. Όμως, με βάση το άρθρο 12 του Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/19-2-2003), οι πολύτεκνοι που απασχολούνται στο Δημόσιο φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, Ν.Π.Δ.Δ.και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να είναι και κάτοχοι αδειών ταξί.
2.   Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που θεσπίσθηκε ειδικά για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους, ενώ παρέχεται υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων μερίμνης υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών.
        Περαιτέρω με την ίδια Συνταγματική διάταξη τίθεται απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για το νομοθέτη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι συνταγματικός ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομένης στους πολυτέκνους προστασίας, χωρίς αποχρώντα λόγο.
3.    Κατά το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους να ασκούν ιδιωτικό έργο με αμοιβή, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του ίδιου νόμου και το άρθρο 1 του Ν. 1256/1981, επιτρέπεται στους πολυτέκνους – δημοσίους υπαλλήλους να κατέχουν δεύτερη θέση στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα.
4.    Κατόπιν των ανωτέρω, η κτήση της υπαλληλικής ιδιότητας, δεν θα πρέπει να συνιστά κώλυμα για την απόκτηση ή διατήρηση της ειδικής αδείας οδήγησης Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου για τις πολύτεκνες οικογένειες, πολλώ δε μάλλον για τις υπερπολύτεκνες οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σημερινό κόστος ζωής, με το μισθό μόνο ενός δημοσίου υπαλλήλου.
         Προτείνεται να προστεθεί, ως ειδική ρύθμιση για τους πολυτέκνους με έξι παιδιά και άνω, στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3109/2003, το παρακάτω εδάφιο:
            «Προκειμένου για τους Πολυτέκνους, με έξι παιδιά και άνω, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η απόκτηση ή διατήρηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτων, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους, κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007)»
            Κύριε Υπουργέ,
            επειδή η προτεινόμενη ρύθμιση είναι δίκαιη και βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της προστασίας που παρέχει το Σύνταγμα στις πολύτεκνες οικογένειες, σας παρακαλούμε για την υιοθέτησή της.
 
 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ
 
Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής
 
 
 
Βασίλειος Θεοτοκάτος       Εμμανουήλ Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος
 

Πρόσφατα άρθρα