Αρ. πρωτ. 378 Αθήνα, 15/10/2008
 
Αξιότιμο
Κύριο Χρήστο Φώλια
Υπουργό Ανάπτυξης
 
 
            Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,
           
1.  Σας είναι γνωστό ότι από 1-1-2005, με την Υπ. Απόφαση Δ5/ΗΛ/ΒΦ29/22891/17-12-2004,  οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος για κατανάλωση μέχρι 3.500 KWH για τις οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα,  μέχρι 4.000 KWH για οικογένειες με 5 έως 9 προστατευόμενα τέκνα  και μέχρι 4.500 KWH για οικογένειες με 10 και άνω προστατευόμενα τέκνα.
    Περαιτέρω, όταν συμβεί η κατανάλωση να υπερβεί τα παραπάνω κατά περίπτωση όρια, το μειωμένο τιμολόγιο ισχύει, και μόνο για την επί πλέον κατανάλωση          ρεύματος πληρώνει ο πολύτεκνος την κανονική τιμή.
 
2.α. Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας, οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους, και παρέχεται        υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη, για τη λήψη των καταλλήλων μέτρων μερίμνης υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, εξυπακούεται όμως ταυτοχρόνως, στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για το νομοθέτη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομένης στις πολύτεκνες οικογένειες ειδικής φροντίδας, χωρίς αποχρώντα λόγο.
    β. Περαιτέρω το Σ.τ.Ε με σωρεία αποφάσεών του δέχτηκε πως η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των Πολυτέκνων αποτελεί  εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος  «προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας, των ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα (Σ.τ.Ε. 2216/75, 4062/90, 4070/90, 2773/91 κ.ά)».
 
3.    Η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων στη χορήγηση του πολυτεκνικού τιμολογίου της ΔΕΗ είναι απαράδεκτη, τέτοιες διατάξεις κρίθηκαν πρόσφατα ως   αντισυνταγματικές … (πριν πέντε έτη από το Συμβούλιο Επικρατείας σε ανάλογη περίπτωση με τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων).
        Γι’ αυτό κάθε τέτοια σκέψη πρέπει να σταματήσει … γιατί φαλκιδεύει στην ουσία το πολυτεκνικό τιμολόγιο που χορηγεί η ΔΕΗ και θα ξεσηκωθούν όλοι οι πολύτεκνοι εναντίον της Κυβέρνησης.
 
4.   Κατόπιν των ανωτέρω, Κύριε Υπουργέ, δεν είναι ανεκτή η ουσιαστική κατάργηση του ισχύοντος μειωμένου τιμολογίου των Πολυτέκνων οικογενειών, εν όψει του    μελετώμενου από το Υπουργείο σας, κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος.
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ
 
Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής
 
 
 
Βασίλειος Θεοτοκάτος       Εμμανουήλ Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα