Αρ. πρωτ. 210

                                                                                 Αθήνα, 20/2/2023

Αξιότιμο                                                   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Κύριο Νικ.Παναγιωτόπουλο

Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός

Αξιότιμο                                                

Κύριο Νικ.Χαρδαλιά

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός

Κοινοποίηση:

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Β ΄Κλάδος

Διεύθυνση  Β2 – Τμήμα 1

Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός

ΘΕΜΑ: Απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας των τέκνων πολυτέκνων, που λαμβάνουν μέρος στις Προκηρύξεις του ΓΕΕΘΑ για τα Ανώτατα Στρατιωτικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)

Σχετ:  α. Εγκύκλιος 3/27-1-2022 ΓΕΕΘΑ

                    β. Εγκύκλιος 4/20-1-2023 ΓΕΕΘΑ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ.

1.   Με διαχρονικούς νόμους (ν. 4733/1930-3454/2006) η πολιτεία εμπιστεύθηκε και ανέθεσε στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας σε όσους έχουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τη χορήγηση  των πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας.

2α. Ο ισχύων νόμος 3454/2006, στο άρθρο 6 ορίζει, πως πολύτεκνοι είναι οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον παιδιών, τα οποία είναι άγαμα και  δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικία τους, ή το 25ο  έτος σε περίπτωση σπουδών ή εκπληρώσεως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

β. Από την παραπάνω διάταξη, συνάγεται αναντίρρητα, πως σε καμία απολύτως περίπτωση,  το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως δεν μπορεί να αποδείξει πως ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού, έχει την πολυτεκνική ιδιότητα, όσα παιδιά και εάν αναγράφονται σε αυτό (4.6.7.10 κ.λπ), γιατί στα πρόσωπα των παιδιών, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, για να απονεμηθεί  στην πατρική του οικογένεια και στα ίδια από την ΑΣΠΕ, η πολυτεκνική ιδιότητα.

3. Την, επί του προκειμένου, κατάσταση, αποσαφήνισε πλήρως η παρ.9 του άρθρου 67 του 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), που αναφέρει ρητά:

«9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται.»

4α. Όπως διαπιστώθηκε, η παραπάνω β΄ σχετική Εγκύκλιος του ΓΕΕΘΑ, που αφορά την προκήρυξη του έτους 2023 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προβλέπει πως τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών για να αποδείξουν την πολυτεκνική τους ιδιότητα θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ ή πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

β. Για το ίδιο ακριβώς θέμα η προκήρυξη του έτους 2022 προέβλεπε την κατάθεση μόνο πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, από τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών.

5α. Όπως έχουν διατυπωθεί οι σχετικές  ρυθμίσεις των παραπάνω προκηρύξεων των ετών 2022 και 2023, ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα παιδιά των πολυτέκνων προκειμένου να αποδείξουν την πολυτεκνική του ιδιότητα, δεν είναι εναρμονισμένες με την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί η πολυτεκνική ιδιότητα δεν αποδεικνύεται με την κατάθεση μόνο του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας που προέβλεπε η προκήρυξη του έτους 2022, ούτε με την κατάθεση του ενός εκ των δύο, δηλαδή του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας ή του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως που προβλέπει η προκήρυξη του 2023, αλλά απαιτείται η κατάθεση και των δύο πιστοποιητικών.

β. Επί του προκειμένου σχετικές τυγχάνουν οι παρακάτω αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων και του ΝΣΚ:

·     Με την υπ’ αριθμ. 126/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2 –Ακυρωτικός Σχηματισμός), ακυρώθηκε απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δικαιώθηκε πολύτεκνη μητέρα, επειδή σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τη θέση της κατέλαβε άτομο που επικαλέστηκε δήθεν την πολυτεκνική ιδιότητα με την προσκόμιση μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, χωρίς την προσκόμιση και του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, ενώ η τοποθετηθείσα δεν είχε την πολυτεκνική ιδιότητα.

·     Με την υπ’αριθμ. 884/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός –Τμήμα ΙΑ) ακυρώθηκε απόφαση του ΑΣΕΠ και δικαιώθηκε πολύτεκνος σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που είχε προσληφθεί ως πολύτεκνο άτομο με την προσκόμιση μόνο πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, χωρίς την προσκόμιση και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, ενώ ο τοποθετηθείς δεν είχε την πολυτεκνική ιδιότητα και προήρχετο από οικογένεια με δύο μόνο παιδιά.

·     Συναφείς επί του προκειμένου είναι και οι υπ’ αριθμ. 37/2010 και 332/2012 Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.

6. Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος η οποία εκπροσωπεί τις πάνω από 200 χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες και προασπίζεται τα συμφέροντά τους, ειλικρινά εκπλήσσεται, Κύριε Υπουργέ,  πώς η αρμόδια Δ/νση του ΓΕΕΘΑ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έκδοση προκηρύξεων για την επιλογή των Σπουδαστών/στριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας από τα παιδιά τα πολυτέκνων οικογενειών, αποστασιοποιήθηκε διαχρονικά από την ισχύουσα νομοθεσία για το θέμα αυτό (Άρθρο 67 παρ.9 ν.4316/2014, με αποτέλεσμα:

α. Οι προκηρύξεις των ετών 2022 και 2023 να είναι μεταξύ τους αλλοπρόσαλλες, ως προς την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας από τα παιδιά των πολυτέκνων και καμία από τις δύο, να μην είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Να καταλαμβάνουν θέσεις παιδιών όντως πολυτέκνων οικογενειών, παιδιά μη πολυτέκνων οικογενειών, με την κατάθεση ως δικαιολογητικού μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, το οποίο όπως εξετέθηκε παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα.

γ. Να προσφεύγουν οι πολύτεκνες οικογένειες στα Διοικητικά Δικαστήρια για τη δικαίωσή τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία τους και την οικονομική τους εξουθένωση.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ, να παρέμβετε προσωπικά, για την έκδοση πρόσθετης σχετικής οδηγίας η οποία θα καθιστά την πρόσφατη προκήρυξη σύννομη και να ληφθεί μέριμνα, ώστε το πρόβλημα αυτό να εκλείψει άπαξ δια παντός από τις προκηρύξεις του ΓΕΕΘΑ για την επιλογή υποψηφίων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                     Δήμητρα-Ινές Αγγελή

Αρ. πρωτ. 210                                                                               Αθήνα, 20/2/2023

 

Αξιότιμο                                                 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Κύριο Νικ.Παναγιωτόπουλο

Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός

 

Αξιότιμο                                                

Κύριο Νικ.Χαρδαλιά

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός

 

Κοινοποίηση:

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Β ΄Κλάδος

Διεύθυνση  Β2 – Τμήμα 1

Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός

 

ΘΕΜΑ: Απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας των τέκνων πολυτέκνων, που λαμβάνουν μέρος στις Προκηρύξεις του ΓΕΕΘΑ για τα Ανώτατα Στρατιωτικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)

 

Σχετ:  α. Εγκύκλιος 3/27-1-2022 ΓΕΕΘΑ

                    β. Εγκύκλιος 4/20-1-2023 ΓΕΕΘΑ

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ.

 

1.   Με διαχρονικούς νόμους (ν. 4733/1930-3454/2006) η πολιτεία εμπιστεύθηκε και ανέθεσε στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας σε όσους έχουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τη χορήγηση  των πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας.

 

2α. Ο ισχύων νόμος 3454/2006, στο άρθρο 6 ορίζει, πως πολύτεκνοι είναι οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον παιδιών, τα οποία είναι άγαμα και  δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικία τους, ή το 25ο  έτος σε περίπτωση σπουδών ή εκπληρώσεως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

β. Από την παραπάνω διάταξη, συνάγεται αναντίρρητα, πως σε καμία απολύτως περίπτωση,  το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως δεν μπορεί να αποδείξει πως ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού, έχει την πολυτεκνική ιδιότητα, όσα παιδιά και εάν αναγράφονται σε αυτό (4.6.7.10 κ.λπ), γιατί στα πρόσωπα των παιδιών, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, για να απονεμηθεί  στην πατρική του οικογένεια και στα ίδια από την ΑΣΠΕ, η πολυτεκνική ιδιότητα.

 

3. Την, επί του προκειμένου, κατάσταση, αποσαφήνισε πλήρως η παρ.9 του άρθρου 67 του 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), που αναφέρει ρητά:

«9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται.»

 

4α. Όπως διαπιστώθηκε, η παραπάνω β΄ σχετική Εγκύκλιος του ΓΕΕΘΑ, που αφορά την προκήρυξη του έτους 2023 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προβλέπει πως τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών για να αποδείξουν την πολυτεκνική τους ιδιότητα θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ ή πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

β. Για το ίδιο ακριβώς θέμα η προκήρυξη του έτους 2022 προέβλεπε την κατάθεση μόνο πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, από τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών.

 

5α. Όπως έχουν διατυπωθεί οι σχετικές  ρυθμίσεις των παραπάνω προκηρύξεων των ετών 2022 και 2023, ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα παιδιά των πολυτέκνων προκειμένου να αποδείξουν την πολυτεκνική του ιδιότητα, δεν είναι εναρμονισμένες με την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί η πολυτεκνική ιδιότητα δεν αποδεικνύεται με την κατάθεση μόνο του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας που προέβλεπε η προκήρυξη του έτους 2022, ούτε με την κατάθεση του ενός εκ των δύο, δηλαδή του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας ή του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως που προβλέπει η προκήρυξη του 2023, αλλά απαιτείται η κατάθεση και των δύο πιστοποιητικών.

β. Επί του προκειμένου σχετικές τυγχάνουν οι παρακάτω αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων και του ΝΣΚ:

·     Με την υπ’ αριθμ. 126/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2 –Ακυρωτικός Σχηματισμός), ακυρώθηκε απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δικαιώθηκε πολύτεκνη μητέρα, επειδή σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τη θέση της κατέλαβε άτομο που επικαλέστηκε δήθεν την πολυτεκνική ιδιότητα με την προσκόμιση μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, χωρίς την προσκόμιση και του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, ενώ η τοποθετηθείσα δεν είχε την πολυτεκνική ιδιότητα.

·     Με την υπ’αριθμ. 884/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός –Τμήμα ΙΑ) ακυρώθηκε απόφαση του ΑΣΕΠ και δικαιώθηκε πολύτεκνος σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που είχε προσληφθεί ως πολύτεκνο άτομο με την προσκόμιση μόνο πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, χωρίς την προσκόμιση και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, ενώ ο τοποθετηθείς δεν είχε την πολυτεκνική ιδιότητα και προήρχετο από οικογένεια με δύο μόνο παιδιά.

·     Συναφείς επί του προκειμένου είναι και οι υπ’ αριθμ. 37/2010 και 332/2012 Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.

 

6. Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος η οποία εκπροσωπεί τις πάνω από 200 χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες και προασπίζεται τα συμφέροντά τους, ειλικρινά εκπλήσσεται, Κύριε Υπουργέ,  πώς η αρμόδια Δ/νση του ΓΕΕΘΑ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έκδοση προκηρύξεων για την επιλογή των Σπουδαστών/στριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας από τα παιδιά τα πολυτέκνων οικογενειών, αποστασιοποιήθηκε διαχρονικά από την ισχύουσα νομοθεσία για το θέμα αυτό (Άρθρο 67 παρ.9 ν.4316/2014, με αποτέλεσμα:

α. Οι προκηρύξεις των ετών 2022 και 2023 να είναι μεταξύ τους αλλοπρόσαλλες, ως προς την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας από τα παιδιά των πολυτέκνων και καμία από τις δύο, να μην είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Να καταλαμβάνουν θέσεις παιδιών όντως πολυτέκνων οικογενειών, παιδιά μη πολυτέκνων οικογενειών, με την κατάθεση ως δικαιολογητικού μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, το οποίο όπως εξετέθηκε παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα.

γ. Να προσφεύγουν οι πολύτεκνες οικογένειες στα Διοικητικά Δικαστήρια για τη δικαίωσή τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία τους και την οικονομική τους εξουθένωση.

 

7. Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ, να παρέμβετε προσωπικά, για την έκδοση πρόσθετης σχετικής οδηγίας η οποία θα καθιστά την πρόσφατη προκήρυξη σύννομη και να ληφθεί μέριμνα, ώστε το πρόβλημα αυτό να εκλείψει άπαξ δια παντός από τις προκηρύξεις του ΓΕΕΘΑ για την επιλογή υποψηφίων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Πρόσφατα άρθρα