Παρέμβαση ΑΣΠΕστην επιτροπή(ΒΙΝΤΕΟ κάντε κλικ)Παρακολουθείστε 23' και 1:18''

 

Ο νέος νόμος 4520/2018 του ΟΠΕΚΑ..

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 137

Αθήνα, 13/2/2018

Προς                                                                                                 

τους Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές                                                                 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Ενταύθα

  

ΘΕΜΑ: Σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.

           

Σχετικά με το παραπάνω σχέδιο νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος προτείνει να γίνουν σε αυτό, οι παρακάτω δύο διορθώσεις:

Α.        ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Στην παράγραφο 1, περίπτωση στ) η υποπερίπτωση γγ), που αναφέρεται στην Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι τόσο οι Πολύτεκνοι όσο και τα τέκνα τους, τα οποία δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου διαθέτουν από το έτος 1931 που ιδρύθηκε η ΑΣΠΕ σχετική κάρτα, που αποδεικνύει την ιδιότητά τους ως πολυτέκνων γονέων ή τέκνων πολυτέκνων, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται μία πρόσθετη κάρτα. Σημειωτέον, ότι βάσει της υπάρχουσας κάρτας με την οποία είναι εφοδιασμένοι, για όλα τα μέχρι σήμερα χρόνια, έκαναν χρήση του μειωμένου κομίστρου.

Β.        ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Ενώ στην περίπτωση 1.ζ) του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό μέλος, αντιθέτως, στην περίπτωση 1.η), αντί να ορίζεται ομοίως ένας (1) εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), η οποία εκπροσωπεί άνω των 220.000 οικογενειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τρίτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες αλλά και τρίτεκνες οικογένειες με τον ένα γονέα ανάπηρο από οιαδήποτε αιτία και είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος αλλά και του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ, ορίζεται απαραδέκτως ότι ο Υπουργός Εργασίας, θα επιλέγει κατά βούληση τον εκπρόσωπο μεταξύ τεσσάρων Οργανώσεων και συγκεκριμένα των:

  1. Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
  2. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος
  3. Ομοσπονδίας πολυμελών οικογενειών με τρία(3) τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ)
  4. Πανελληνίου Συλλόγου μελών μονογονεϊκών Οικογενειών.

Επειδή τα θέματα των πολυτέκνων δεν είναι δυνατό να αναδεικνύονται και να προωθούνται από άλλους, που ασφαλώς δεν τα γνωρίζουν και οι άλλες Ομοσπονδίες περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες οικογενειών και όχι ομοειδείς με την ΑΣΠΕ, θα πρέπει να εκπροσωπείται κάθε κατηγορία οικογενειών με δικό της ανεξάρτητο εκπρόσωπο.

Δεν είναι δυνατό, να παραγνωρίζεται ότι η ΑΣΠΕ είναι η αρχαιότερη Οργάνωση οικογενειών στην Ελλάδα (από το 1931), είναι δε το μόνο μέλος από την Ελλάδα, των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών (COFACE και ELFAC).

Ως εκ τούτου, η περίπτωση 1.η) πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής:

«1.η) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

1.θ) έναν (1) εκπρόσωπο ………..   κ.ο.κ.»

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας για τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου, σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις.

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας              

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

 

 

Πρόσφατα άρθρα