ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 839

                              Αθήνα, 5/10/2017

Αξιότιμο

Κύριο Ιωάννη Κασσαβό

Δήμαρχο Αχαρνών

Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή ή μείωση Δημοτικών τελών σε ευπαθείς

   κοινωνικές ομάδες Δημοτών σας

           

            Αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε.

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας μας, για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζει τα παρακάτω:

1.         Οι πολύτεκνες οικογένειες, ως γνωστόν ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και συνεπεία της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε πλήττονται ανελέητα, εξ’ αιτίας του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού , εξ’ αιτίας των πολλών παιδιών τους.

            Ωστόσο οι οικογένειες αυτές είναι οι μόνες που αντιστέκονται στη δημογραφική κατάρρευση της χώρας μας και στη συντελουμένη αθέατη γενοκτονία.

            Αρκεί να επισημανθεί ότι από 1/1/2017 μέχρι 2/10/2017, οι θάνατοι ανήλθαν στις 95.531, ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 67.711, υπεροχή δηλαδή των θανάτων κατά 27.820!!

2.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζει:

            «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

Περαιτέρω το Σύνταγμα,  με την παρ. 5 του άρθρου 21, υποχρεώνει την πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού η διάταξη αυτή του Συντάγματος ορίζει:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

.           Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με  σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως: 

 «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

3.         Με τα παραπάνω δεδομένα, σάς πληροφορούμε, Κύριε Δήμαρχε, ότι στην ΑΣΠΕ προκάλεσε θλίψη το περιεχόμενο της επιστολής του Ευδαίμων Δημητρίου, του πολύτεκνου πατέρα τεσσάρων ανηλίκων παιδιών, η οποία αναφέρεται στην κατάφωρη αδικία με την οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος σας τις πολύτεκνες οικογένειες, που είναι Δημότες σας, ως προς την απαλλαγή ή μείωση των Δημοτικών τελών.

Ειδικότερα:

  •         Για την πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη ο πολύτεκνος θα πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και κύρια  κατοικία έως 100 τ.μ., ενώ για τους τριτέκνους δεν τίθεται περιορισμός στην έκταση σε τ.μ. της κατοικίας του, όσο κι αν είναι αυτά!!  Δηλαδή Κύριε Δήμαρχε και τα 4,6,8,10  κ.λπ. παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών μπορούν να επιβιώσουν με άνεση σε κατοικία 100 τ.μ;
  •         Για τη μείωση κατά 50% στα Δημοτικά τέλη, οι τρίτεκνες οικογένειες  έχουν (και καλώς έχουν) μείωση κατά 50%, ενώ οι πολύτεκνες οικογένειες, όσα παιδιά και αν αυτές έχουν, εξοβελίζονται από τη ρύθμιση αυτή.

Έτσι πολύτεκνη οικογένεια π.χ με 4, 5, 10 παιδιά που διαμένει σε κατοικία 101 τ.μ. ουδεμίας απαλλαγής ή εκπτώσεως θα τυγχάνει, όσο εισόδημα και αν έχει!

4.         Ως προς τα απαιτούμενα, από κάθε κοινωνική ομάδα, δικαιολογητικά, σάς πληροφορούμε πως η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενο και από το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας που εκδίδει η ΑΣΠΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.

Επί του προκειμένου η παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014, ορίζει ρητά:

«9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη  διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής Απόφασης κ.λπ. καταργείται.»

5.         Κατόπιν των ανωτέρω, σάς διαβιβάζουμε προσηρτημένως την επιστολή παραπόνων του πολύτεκνου πατέρα Δημητρίου Ευδαίμων και παρακαλούμε για την αποκατάσταση της αδικίας που γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, εκτός και εάν θεωρείτε, Κύριε Δήμαρχε, πως τα πολλά παιδιά είναι κριτήριο πλουτισμού.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος            Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα