ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 723

Αθήνα, 11/9/2017

                                                                                                                                                                     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμο 

Κύριο Δημήτριο Μπαξεβανάκη                                                                  

Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

                                                                                                             

ΘΕΜΑ: Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας από τους υποψήφιους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ.

  Κύριε Υπουργέ

           Επανερχόμαστε    σε ένα θέμα που έχουμε θέσει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με τις επιστολές μας 925/9-8-2016  και  137/16-2-2017      και που μέχρι σήμερα, ουδεμία απάντηση των έχουμε λάβει, ενώ  παρατηρούμε ότι όσο αφορά την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας από τους υποψήφιους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ (https://www.dropbox.com/s/1g6lyfi6a5zzwbz/moriodotisi_details.doc?dl=0) συνεχίζει  το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να παρανομεί και να μην εναρμονίζει  τα δικαιολογητικά που απαιτεί με την ισχύουσα νομοθεσία.

            Ειδικότερα αγνοεί  την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α/24-12-2014), το οποίο ορίζει ρητά:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994 και του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται».

Κύριε Υπουργέ,

         Κατόπιν των παραπάνω, θα πρέπει να επέλθουν άμεσα οι επιβαλλόμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στην εν θέματι Πρόσκληση, προκειμένου να μην δημιουργηθεί σύγχυση στους ενδιαφερομένους και το περιεχόμενό της να καταστεί σύννομο.  

Κοινοποίηση

1.Κύριο Θεόδωρο ΜΠΛΙΚΑ

Πρόεδρο Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

2. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

     Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας                

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                             Εμμανουήλ Χρυσόγελος     

Πρόσφατα άρθρα