ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Απάντηση ΑΣΕΠ

 

Αρ. Πρωτ. 666

Αθήνα,  28/8/2017

Αξιότιμο

Κύριο Ιωάννη Καραβοκύρη                                                                                                      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Πρόεδρο Α.Σ.Ε.Π

Πουλίου 6, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός μορίων σύμφωνα με τις προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) από τους ΟΤΑ και άλλους Φορείς

ΣΧΕΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 30.03.2017 του ΑΣΕΠ

            Κύριε Πρόεδρε.

            Σχετικά με τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια που αναφέρονται στο παραπάνω παράρτημα παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα εξής:

1.         Γονέας με τρίτεκνη οικογένεια, ο οποίος τυγχάνει να είναι και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας θα βαθμολογηθεί αθροιστικά και

α.        ως τρίτεκνος με σαράντα (40) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του και

β.         ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο της πατρικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του;  

Σημειώνουμε ότι ένας πολύτεκνος δεν βαθμολογείται αθροιστικά και ως γονέας και ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Το ίδιο ισχύει για τρίτεκνο γονέα και συγχρόνως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

2.         Για τα ανήλικα τέκνα αναφέρεται ότι «ο υποψήφιος βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο». Τα πέρα του τρίτου τέκνα δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν βαθμολογούνται;

Εάν δεν πρόκειται για εσφαλμένη διατύπωση παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τους λόγους και το σκεπτικό που δεν μοριοδοτούνται τα πέρα του τρίτου ανήλικα τέκνα.

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας                    Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος

 

Πρόσφατα άρθρα