ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. πρωτ. 354                                                                                Αθήνα, 28/4/2017

Προς

1. ΑΣΕΠ                                                                                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Πουλίου 6, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510 Αθήνα

2. Κύριο Γεώργιο Χιωτίδη

Διοικητή του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Θέση Κουρή, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαϊδα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων)

            Κύριοι.

1.         Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας μας, μετά λύπης της διαπίστωσε ότι με την εν θέματι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σας, με την οποία αναγγέλλετε την πρόσληψη, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) άτομα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου σας, «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» αποστασιοποιηθήκατε παντελώς από την ισχύουσα νομοθεσία και αγνοήσατε τους πολυτέκνους (γονείς και παιδιά).

2.         Ειδικότερα αγνοήσατε:

α)        Την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που ορίζει ότι:  «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β)         Τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου21 του Νόμου 2190/1994που αναφέρουν:

  • Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τέκνα, προηγουμένου αυτού που έχει περισσότερα τέκνα. Μεταξύ αυτών, εκ των ανωτέρω, που έχουν ίδιο αριθμό τέκνων, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.
  • Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων προτάσσονται τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προηγουμένου μεταξύ αυτών του υποψηφίου που ανήκει στην πολυμελέστερη, από άποψη αριθμού τέκνων, οικογένεια και ούτω καθεξής. Επί ίσου αριθμού τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος.

γ)         Τις αποφάσεις  του ΣτΕ, με τις οποίες αποφάνθηκε ότι:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).

3.         Και αποσιωπήσατε όλες τις παραπάνω Συνταγματικές, Νομικές και Δικαστηριακές Διατάξεις – Αποφάσεις τη στιγμή κατά την οποία:

α)        Την τελευταία εξαετία οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 114.789 όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΕΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

1

2011

106.428

111.099

2

2012

100.371

116.668

3

2013

94.134

111.794

4

2014

92.149

113.740

5

6

2015

2016

91.847

93.418

121.212

118.623

ΣΥΝΟΛΑ

578.347

693.136

β)         Από 1/1/2017 έως 24/4/2017 οι θάνατοι ανήλθαν στις 44.059 ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 26.010, υπεροχή δηλαδή των θανάτων κατά 18.049!!!

            Επισημαίνουμε ότι είναι χαρακτηριστικό της ανακοίνωσης το γεγονός ότι αφού αναφέρει ότι λαμβάνει υπόψιν και το άρθρο 21 του Νόμου 2190/1994, στην  πράξη όχι απλώς το αποσιωπά αλλά το διαγράφει και δεν εφαρμόζει ρητά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.

4.         Κατόπιν των ανωτέρω,  σάς παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να αρθεί η αδικία που γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων και να καταστεί η εν θέματι ανακοίνωση για την πρόσληψη των εξήντα οκτώ (68) συνολικά ατόμων, σύννομη.  

Για την ΑΣΠΕ

  Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας               Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος            Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα