Η Υ.Α δημοσιεύθηκε... δυστυχώς καμία αλλαγή, στου κουφού την πόρτα.. 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 925

Αθήνα,  9/8/2016

                                                                                               

Αξιότιμο  

Κύριο Νίκο Φίλη                                                                         

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

ΘΕΜΑ:  Κριτήρια  και  διαδικασία  επιλογής  των  εκπαιδευτών  ενηλίκων  στα  Δημόσια  Ινστιτούτα Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (ΔΙΕΚ)  και  στις  Δημόσιες  Σχολές  Επαγγελματικής  Κατάρτισης

 

ΣΧΕΤ: Απόφαση ΓΓΔΒΜΚΝΓ - Κ1/122418 / 25-7-2016

 

            Κύριε Υπουργέ. 

1.      Όπως γνωρίζετε, οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας, γι’ αυτό η Πολιτεία αναγνωρίζουσα τη συμβολή τους στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

α.        «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

β.        Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

γ.         Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με  σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας». 

2.         Με τα παραπάνω δεδομένα, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 208.000, μετ’ εκπλήξεως διαπίστωσε πως στην  παραπάνω  σχετική Απόφαση του ΓΓΔΒΚΝΓ, μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

 Ι. « α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΣΕΚ… στα  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)..

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

·         Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών                                             10%

·         Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)      10%

·         Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)          10%

·         ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)                                                       10% »

 

Κύριε Υπουργέ, η ΑΣΠΕ διαμαρτύρεται καθότι δεν είναι δυνατό, τα μέλη των πολύτεκνων οικογενειών να μοριοδοτούνται το ίδιο ή ακόμη και λιγότερο από άλλες κοινωνικές  ομάδες που δεν προστατεύονται συνταγματικώς.

Σημειώνουμε ότι:

α)        Με το νόμο Ν.3848/2010, καταργήθηκε μεν η πρόνοια του                  Ν. 3255/2004 για το διορισμό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση,  αλλά ο νόμος αυτός προβλέπει, ότι η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μοριοδοτούνται με δέκα (10) μονάδες, ενώ η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν πέντε (5) μονάδες)..

β)         Στη μοριοδότηση σε προκηρύξεις πρόσληψης εκπ/των στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στην Απόφαση με θέμα : «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2012)», τα ποσοστά που παίρνουν οι παραπάνω κατηγορίες  είναι:

• Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)         10%

• Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)                        20%.

 

ΙΙ. Στην ίδια εγκύκλιο στο.. Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των Δ.ΙΕΚ και των Δ.ΣΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

…7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων. Εξαιρούνται: α) όσοι λόγω της φύσης της προκηρυσσόμενης ειδικότητας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ειδικής τεχνογνωσίας και εμπειρία για τη διδασκαλία της ειδικότητας β) οι νησιωτικές ή ακριτικές περιοχές όπου είναι δυνατόν να υπάρξουν κενά στις προκυρησσόμενες ειδικότητες. Η σχετική απόφαση ανάθεσης η οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη λαμβάνεται από τον διευθυντή του Δ.ΙΕΚ….» 

Κύριε Υπουργέ και εδώ η ΑΣΠΕ έχει να παρατηρήσει:

Ότι στους   πολύτεκνους  συνταξιούχους,  βάσει της περ. 6 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, επιτρέπεται η εργασία άνευ περικοπής της σύνταξης τους, εφόσον ένα τουλάχιστον τέκνο τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη Σχολή έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Επίσης και στους πολύτεκνους Δημόσιους Υπαλλήλους, επιτρέπεται η 2η απασχόληση βάσει των ν.1256/82 και 1400/83.

Επιπλέον, η κατάταξη των πολύτεκνων Δημοσίων Υπαλλήλων και συνταξιούχων στο τέλος του πίνακα κατάταξης καταργεί την όποια μοριοδότηση λαμβάνουν λόγω κοινωνικών κριτηρίων από την ίδια Απόφαση. 

3.         Κύριε Υπουργέ,  στην Ελλάδα, η υποχρέωση του κοινού νομοθέτη να λαμβάνει μέτρα προστασίας της οικογένειας και του παιδιού, συνιστά συνταγματική επιταγή και προβλέπεται και από διατάξεις Διεθνών Συνθηκών που η χώρα μας έχει επικυρώσει ως μέλος Διεθνών Οργανισμών, ζητάμε, Κύριε Υπουργέ, την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να διορθωθεί η ανωτέρω εγκύκλιος:

Ι. Ως προς την μοριοδότηση των μελών πολυτέκνων οικογενειών (γονέων και τέκνων) και να επανέλθει η προσαύξηση μορίων στο 20%, αντί 10% και

ΙΙ. Στο Γ. 7. να προστεθεί στις εξαιρέσεις…

 γ). Οι πολύτεκνοι, συνταξιούχοι και εν ενεργεία Δ.Υ, υποψήφιοι εκπαιδευτές με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ    ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ κ. Π. Παπαγεωργίου

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                              Εμμανουήλ Χρυσόγελος     

Πρόσφατα άρθρα