ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

Αθήνα,  30/10/2015

Προς                                                                                                                                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Ενταύθα

 Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά. 

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την επιστολή της ΑΣΠΕ που απεστάλει προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη και την Αν. Υπουργό Παιδείας κ. Αναγνωστοπούλου και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να αρθεί η αδικία που έγινε σε βάρος των πολυτέκνων. 

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας               

  Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                              Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

     

 

Αρ. Πρωτ. 856

Αθήνα,  30/10/2015

 

Αξιότιμη

Κυρία Σία Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 

ΘΕΜΑ: Προσθήκη διάταξης για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) στο πολυνομοσχέδιο: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ…  - Τροπολογίες Υπουργείου Παιδείας […]

 

            Κυρία Υπουργέ.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 845/29-10-2015 επιστολής  μας, παρακαλούμε  όπως στην τροπολογία  του Υπουργείου σας, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 40 του εν θέματι Σχεδίου Νόμου, να προστεθεί στο τέλος αυτής  (4η παράγραφος), που να αντικαθιστά τη μοριοδότηση της παρ.7.ε  του άρθρου 21 του νόμου 4332/2015 των πολυτέκνων και των τέκνων των με 2 μόλις μόρια... ώστε οι πολύτεκνοι να δικαιούνται μετεγγραφής χωρίς να εμπίπτουν στο ποσοστό του 15%, καθώς οι πολύτεκνοι πλέον είναι ελάχιστοι και ίσχυαν για αυτούς οι μετεγγραφές επί 32 συνεχή έτη για δημογραφικούς λόγους,  χωρίς προβλήματα όπως ομολογούσαν και οι ίδιοι οι πρυτάνεις. Ειδικότερα να προστεθεί η παρακάτω διάταξη:

« 4. Στην παρ. 8 του άρθρου  21  του ν.4332/2015 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ προστίθεται  η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:

γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014, ενώ καταργείται η παρ.7 . ε του ίδιου άρθρου». 

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας             

  Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                              Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

      

=

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Αρ. Πρωτ. 845

                     Αθήνα,  29/10/2015

 

Αξιότιμη

Κυρία Σία Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

   

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές στα Α.Ε.Ι, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ. α. Η υπ’ αριθμ. 171088/Ζ1/26-10-2015 Υπουργική Απόφαση

            Β. Η υπ’ αριθμ. 774/6-10-2015 επιστολή της ΑΣΠΕ

 

            Κυρία Υπουργέ. 

Γνωρίζετε ασφαλώς πως η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης. Για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατέβηκαν κάτω από το όριο των 100.000 το 2013 και ήσαν μόλις 94.134, ενώ οι θάνατοι ήσαν 111.794, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 17.660!! Η κατάσταση το 2014 ήταν ακόμη χειρότερη με τους θανάτους (114.231) να υπερέχουν των γεννήσεων (93.452) κατά 20.779.

Το έτος 2015, από 1/1/2015 έως 26/10/2015, οι θάνατοι ανήλθαν σε 99.300, ενώ οι γεννήσεις είναι μόλις 75.377, δηλαδή οι θάνατοι υπερέχουν κατά 23.923!!! Τέτοιος δημογραφικός κατήφορος δεν υπήρξε άλλη φορά.

Κυρία Υπουργέ.

1.                  Ενώ τα παιδιά αγωνιούν και περιμένουν την έκδοση της Εγκυκλίου των Μετεγγραφών, που έχει καθυστερήσει αρκετά και θα χάσουν το εξάμηνο τους… με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την έκδοση της  171088/Ζ1/26-10-2015  Υ.Α,  με την οποία προχωρήσατε σε νέες αλλαγές των μετεγγραφών, ξεχνώντας όμως και πάλι τους πολύτεκνους, οι οποίοι έγκαιρα είχαν ζητήσει και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπ. Παιδείας αλλά και μέσω της διαβούλευσης όταν ψηφιζόταν ο νόμος,  να αποσυρθεί ως απαράδεκτη η μοριοδότηση της παρ.7.ε  του νόμου 4332/2015 των πολυτέκνων και των τέκνων των με 2 μόλις μόρια... και να προστεθεί στο άρθρο 21 παρ. 8 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:

«γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014». 

2.         Με την παραπάνω β΄ σχετική, που σάς απέστειλε η ΑΣΠΕ,  σάς επισήμανε πως ενόψει της εκδόσεως της φετινής Εγκυκλίου Μετεγγραφών για τους  φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, και προκειμένου το περιεχόμενό της να είναι σύννομο, επιβάλλεται να προβλεφθεί ώστε, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας να καταθέτουν πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως συνοδευόμενο από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, όπως αυτό προβλέπεται ρητά στις παραπάνω αναφερόμενες νομικές διατάξεις. 

3.         Η ΑΣΠΕ, έστω και την τελευταία στιγμή, ζητάει από την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας να  αποκαταστήσει τη νομιμότητα, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για  την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας και να προωθήσει άμεσα στη Βουλή της τροποποίησης του ν. 4332/2015,  ώστε οι πολύτεκνοι να δικαιούνται μετεγγραφής χωρίς να εμπίπτουν στο ποσοστό του 15%, καθώς οι πολύτεκνοι πλέον είναι ελάχιστοι και ίσχυαν για αυτούς οι μετεγγραφές επί 32 συνεχή έτη για δημογραφικούς λόγους,  χωρίς προβλήματα όπως ομολογούσαν και οι ίδιοι οι πρυτάνεις. 

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας         

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                    Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

 =================

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις μετεγγραφές φοιτητών

"Κόβονται" οι αθλητές, επιτρέπεται στους φοιτητές που εισήχθησαν χωρίς εξετάσεις με την κατηγορία πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις... Δείτε το ρεπορτάζ του  esos:  http://www.esos.gr/arthra/40549/allages-tis-teleytaias-stigmis-stis-meteggrafes-foititon  αλλά και στο alfavita: https://www.alfavita.gr/arthron/allages-stis-meteggrafes  

ΦΕΚ  2320/27 Οκτωβρίου 2015

ΦΕΚ 2011/16 Σεπτεμβρίου 2015 

Οι αλλαγές που περιγράφονται στο ΦΕΚ 2320Β/2015 

  

Σχόλια: Ντροπή και αίσχος... μόνο οι πολύτεκνοι τους ενοχλούσαν! Για αυτό το λόγο ζητάμε να αποσυρθεί ως απαράδεκτη η μοριοδότηση της παρ.7.ε,  των πολυτέκνων και των τέκνων των με 2 μόλις μόρια... και να προστεθεί στο άρθρο 21 παρ. 8 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:

«γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014».

==

 Ο πολυτεκνικός κόσμος της χώρας μας δέχεται πόλεμο… φτάνει πια!

Μετά την κατάργηση του αφορολόγητου για τα παιδιά, τον φόρο πολυτέλειας για το πολυμορφικό αυτοκίνητο, την κατάργηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας, το νόμο για το διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών... Επικαλέσθηκαν απόφαση του Στε για να πάρουν τις μετεγγραφές από τους πολύτεκνους και να τις δώσουν σε φοροφυγάδες και όπου αλλού θέλουν με αδιαφανή κριτήρια!.
Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να φύγουν από τις κατηγορίες με το πλαφόν του 15%.. Ακόμα και ο Λοβέρδος παραδέχτηκε πέρυσι ότι οι πολύτεκνοι είναι η κατηγορία με τους λιγότερους… μόλις το 14% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών. Οι μετεγγραφές για τους πολύτεκνους πρέπει να είναι ελεύθερες ή έστω να οριστεί ένα ανώτερο κατά κεφαλήν εισόδημα χωρίς κανένα ποσοστό σε θέσεις αυτών.

--

Συγχαίρουμε για την ευαισθησία, αλλά μη ξεχνάμε ότι οι ασθενείς περνούν χωρίς εξετάσεις εκεί που θέλουν!
Βεβαίως καλά κάνει με τους αθλητές του ΣΚΑΚΙ που θέλουν λέει να προπονούνται κοντά στους χώρους άθλησης των!!!

Έχει υποχρέωση άμεσα, να αποκαταστήσει και τα παιδιά των υπερπολύτεκνων φοιτητών που εμπαίζονται.. έλεος και ντροπή! 

Στείλτε και εσείς τα δικά σας στο esos ή στο alfavita... 

Πρόσφατα άρθρα