ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ   
   Αρ. πρωτ. 435                                                                                                                               Αθήνα, 24/10/2014

 Αξιότιμο

Κύριο Ανδρέα Λοβέρδο                                                                                                ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

Θέμα: Απόδειξη και σύννομη επίκληση της πολυτεκνικής ιδιότητας

ΣΧΕΤ. Οι υπ’ αριθμ. 375/7-10-2014  και 419/20-10-2014 όμοιές μας

           

Κύριε Υπουργέ. 

1α.      Εν συνεχεία των παραπάνω ομοίων μας, περί του εν θέματι αντικειμένου, επανερχόμεθα για το ίδιο αντικείμενο, γιατί εσείς ως Υπουργός Παιδείας και πρωτίστως ως συνταγματολόγος, που είσθε υποτίθεται θεματοφύλακας του Συντάγματος και των νόμων της Πολιτείας εξακολουθείτε πεισματικά (και όχι σκόπιμα θέλουμε να πιστεύουμε), να αρνείσθε να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα και εξηγούμεθα προς τούτο:

α. Ο Νόμος 3454/2006 ρυθμίζει ρητά πώς αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητας, αφού στην παρ.2 του άρθρου 6  ορίζει:

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

β.         Μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορεί να αποδείξει την πολυτεκνική ιδιότητα και τούτο γιατί προκειμένου να χαρακτηρισθεί κάποιος πολύτεκνος, δεν αρκεί να έχει μόνο πολλά παιδιά, όσα και εάν είναι αυτά αριθμητικά (4, 6, 8 κ.λπ. ή τρία στις ειδικές περιπτώσεις για γονέα χωρίς σύζυγο ή λόγω αναπηρίας) αλλά στα πρόσωπα των παιδιών αυτών πρέπει να συνυπάρχουν ορισμένες ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις (επιμέλεια των παιδιών κ.ά) όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στις ισχύουσες νομικές διατάξεις (Ν. 3454/2006), προκειμένου να απονεμηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα.

γ.         Αποστέλλονται κατ’ αυτάς στην ΑΣΠΕ σωρεία εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και άλλων Δημόσιων Οργανισμών, που συνοδεύονται μόνο από πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως τα οποία επικαλέσθησαν επιτήδειοι και προσελήφθησαν χωρίς να καταθέσουν και το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, προκειμένου η ΑΣΠΕ να επιβεβαιώσει εάν τα άτομα αυτά είχαν την πολυτεκνική ιδιότητα και εάν νομότυπα επικαλέσθησαν την ιδιότητα αυτή κατά την πρόσληψή τους.

            Από τον έλεγχο που διενήργησε και εξακολουθεί να διενεργεί η ΑΣΠΕ αποδείχθηκε πως τα άτομα αυτά δεν είχαν την πολυτεκνική ιδιότητα, δεν είχαν δικαίωμα να την επικαλεσθούν και παρανόμως προσελήφθησαν.

            Ο αριθμός τέτοιων περιπτώσεων είναι μεγάλος και είναι στη διάθεσή σας. 

2.         Ήδη το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους φοιτητές, που ζήτησαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους κατά το χρονικό διάστημα από 9-17/10/2014, να εισέρχονται από τις 23/10 στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταφοράς θέσεων εισαγωγής, προκειμένου να ενημερώνονται για το Τμήμα στο οποίο οφείλουν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

            Επί του προκειμένου, Κύριε Υπουργέ, εσείς δημιουργήσατε μια κατάσταση τραγελαφική, γιατί αφού αγνοήσατε παντελώς τη σχετική διάταξη του Νόμου 3454/2006, που καθορίζει πως αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα, με την πρόσφατη απόφασή σας, ζητάτε μόνο την κατάθεση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως με αποτέλεσμα πολλές Σχολές να προβάλλουν προσκόμματα στα παιδιά των πολυτέκνων, αναφορικά με την ηλικία των παιδιών της οικογενείας τους, κάτι το οποίο θα είχε αποφευχθεί εάν εζητείτο με την Υπουργική Απόφαση και η κατάθεση του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας ως ορίζει ο νόμος.

          Κύριε Υπουργέ.

Η ΑΣΠΕ, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά πάνω από 205.000 πολύτεκνες οικογένειες, με την παρούσα δεν σάς ζητάει κανένα «ρουσφέτι».

 Σάς ζητάει:

 α). Να αποκαταστήσετε την κατάφορα παραβιασθείσα νομιμότητα και να απαιτείται και η κατάθεση του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας, εκτός και αν προτίθεσθε να δημιουργήσετε «μαϊμού» πολυτέκνους  κάτι το οποίο έχει διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού η ΑΣΠΕ από της ιδρύσεώς της το έτος 1931 μέχρι σήμερα και

β).  Να δώσετε άμεση λύση στο θέμα των 723 παιδιών  πολυτέκνων οικογενειών που ταλαιπωρούνται εδώ και 4 χρόνια, ουδεμία δικαιολογία πλέον υπάρχει για να μην προχωρήσετε σε αυτή τη ρύθμιση. Καταλάβετε ότι ανάμεσα σε αυτά  τα παιδιά υπάρχουν και παιδιά  υπερπολυτέκνων οικογενειών και με  7, με 9, ακόμη και με 13 αδέλφια που ικανοποιούσαν όλοι  και οι 723 πέρυσι το εισοδηματικό κριτήριο, αλλά λόγω  της γνωστής  ποσόστωσης  έμειναν εκτός!..

   Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

    Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής   

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

============ 

Γνωμοδότηση 332/2012 ΝσΚ για το Πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ και τις Πανελ. Εξετάσεις

 Από το Υπουργείο Παιδείας καλούνται όσοι αιτήθηκαν  τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους  κατά το χρονικό διάστημα από 9  έως 17 Οκτωβρίου 2014 βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ 118/τεύχος Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε  με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τεύχος Α’/2014)  και της υπ’ αριθμ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» να εισέρχονται από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014» (https://solon.it.minedu.gov.gr/) προκειμένου να ενημερώνονται για το Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής στο οποίο οφείλουν να  καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...  ΕΔΩ1  και ΕΔΩ 2

Ανακοίνωση ΑΣΠΕ 

Σύμφωνα με το εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006  (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006), το οποίο ορίζει ρητά: 

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

Η ΑΣΠΕ καλεί τους πολύτεκνους να καταθέτουν μαζί με το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου και το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ περί απόδειξης της πολυτεκνικής των ιδιότητας, όπως σαφώς αναφέρει ο νόμος. 

Να σημειωθεί ότι το άρθρο 53(των Μετεγγραφών) του ν.4264/14  σαφώς το υπονοεί, αφού αναφέρει: «πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/1944), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων». Το ίδιο αναφέρει και η Υ.Α Λοβέρδου!

 

 =

Όσον αφορά για τους 723(παρελθόντων ετών) ουδέν νεότερο από τον υπουργό, ενώ  συνεχώς βρίσκει και προσθέτει και νέες κατηγορίες για Μετεγγραφή που δεν καλύπτονται λέει από το νόμο, αλλά αγνοεί προκλητικά αυτούς που καλύπτονται!!!  (κάντε κλικ)

Σχόλιο: Αντώνης στο esos.gr  24 Οκτ 2014: Ελλάς το μεγαλείο σου με τους Υπουργούς σου, που όλο βλέπουν και προσθέτουν και νέες κατηγορίες που δεν καλύπτονται λέει από το νόμο, αλλά αλληθωρίζουν σε αυτά που προβλέπονται στο Σύνταγμα!

Δεν μπορώ και εγώ μαζί με τον κ. Βάσο... να μην ευχαριστήσω τον υπουργό που κατάγομαι από Άνδρο, η 6η κόρη μου πέρασε Παιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης και Μετεγγραφή την στέλνει τώρα Ρόδο και όχι Αθήνα!
Ως γνωστό για να πάμε Ρόδο, θα πάμε πρώτα Αθήνα σε 1,5 ώρα και μετά από 12 ώρες στη Ρόδο!!!
Να μου ζήσεις συνταγματολόγε μου υπουργέ, να τον χαίρεσαι και κ. Σαμαρά!

Σχετ:Επιστολή ΑΣΠΕ στον Υπ. Παιδείας για την απόδειξη της Πολυτεκνικής ιδιότητας στις Μετεγγραφές .. 

Πρόσφατα άρθρα