Συναντήσεις με τους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών

 

Α΄

Στις  13/2/2008 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της  Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΣΠΕ με τον κ. Ευρ.  Στυλιανίδη,  Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το θέμα των Μετεγγραφών των Φοιτητών από τα  εσπερινά  Λύκεια και από τα  ΤΕΕ. (Η από 8/2/2008 επιστολή της ΑΣΠΕ προς τον κ. Υπουργό για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται αυτούσια παρακάτω πατήστε εδώ .)

Ο κ. Υπουργός ήταν αρνητικός στην αρχή,  του αναπτύξαμε  τις  απόψεις μας  και πως έχουν τα πράγματα  για το συγκεκριμένο θέμα και μας υποσχέθηκε ότι θα το μελετήσει  και ότι  σύντομα θα μας απαντήσει…

Επίσης  τέθηκαν  στον κ. Υπουργό  όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, μας  άκουσε με μεγάλο  ενδιαφέρον  και επιδόθηκε το υπόμνημα της ΠΕνΕΠ .

 

Β΄

Στις  14/2/2008 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της  Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΣΠΕ με τον κ. Προκ. Παυλόπουλο,  Υπουργό  - ΥΠΕΣΔΑ   για  θέματα που μας απασχολούν(Υπόμνημα). (Η από 11/2/2008 επιστολή της ΑΣΠΕ προς τον κ. Υπουργό για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται αυτούσια παρακάτω πατήστε εδώ .)

Ο κ. Υπουργός μας άκουσε με μεγάλη προσοχή  και μας υποσχέθηκε ότι   σύντομα θα μας απαντήσει.

Ο Γ. Γραμματέας της ΑΣΠΕ

Εμμαν. Χρυσόγελος

 

 

Αρ. πρωτ. 146

Αθήνα, 8/2/2008

Αξιότιμο Κύριο

Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

 

       Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ι.

       μεγάλη αναστάτωση  επικρατεί αυτή την περίοδο στις πολύτεκνες οικογένειες με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 50493/Ε5/16-5-2007 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Σούτσα  που με την επίκληση της υπ’ αριθμ. 120/2007 γνωμοδοτήσεως του Ε Τμήματος του ΝΣΚ επιχειρείται,  η κατάργηση του δικαιώματος της μετεγγραφής των Πολυτέκνων και των τέκνων τους, που ως απόφοιτοι του Β΄ κύκλου των ΤΕΕ και των Εσπερινών Λυκείων εισάγονται στα ΑΕΙ και  ΑΤΕΙ της χώρας μας.

 

-Α-

Δια της διατάξεως του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 3404/2005 ορίσθηκε ότι:

«Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τους φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις. Εφαρμόζονται μόνο για όσους εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ της χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και σπουδαστών, που εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία, όσων προέρχονται από την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και στις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου αυτού».

Επ’ αυτού:

α)         Οι προερχόμενοι εκ των Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή των ΤΕΕ «εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο», όπως ακριβώς ορίζει η παραπάνω διάταξη και όχι βάσει ειδικών,  ευεργετικών διατάξεων, όπως επιχειρείται να ερμηνευθεί δήθεν, με την υπ’ αριθμ. 120/2007 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ΝΣΚ.

            Εξ άλλου και στις εξετάσεις αυτών υπάρχει Κεντρική Επιτροπή και η βάση της εισαγωγής του 10  ισχύει και γι’ αυτούς, μάλιστα δε για τα ΤΕΕ από το 2001. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να αποκλείσει αυτή την κατηγορία ρητώς θα το ανέφερε. Τέτοια, όμως, αναφορά πουθενά δεν γίνεται στην εισηγητική έκθεση του Ν. 3405/2005 και συνεπώς δεν μπορεί με την μέθοδο των «γνωμοδοτήσεων» και των «ερμηνειών» να επιχειρείται η κατάργηση του νόμου.

β)         Η επίκληση από την γνωμοδότηση των ειδικών ποσοστών στον αριθμό των εισαγομένων από τους προερχομένους εκ των Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή των ΤΕΕ, ουδόλως μπορεί να θεωρηθεί ως ειδική ευεργετική διάταξη, όταν μάλιστα ανά 150 εισακτέους σε μια Σχολή από τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια αντιστοιχεί 1 (ένας) εισακτέος στην ίδια αυτή Σχολή από τα Εσπερινά!!

Άλλωστε σε κάθε Σχολή καθορίζεται διαφορετικός αριθμός εισαγομένων. Αυτό σημαίνει ότι, στις σχολές που καθορίζεται μεγάλος αριθμός εισακτέων, τούτο αποτελεί και ειδική ευεργετική διάταξη και θα πρέπει με την μέθοδο της «γνωμοδοτήσεως», να θεωρηθεί ότι απαγορεύονται στις σχολές αυτές οι μετεγγραφές;

γ)         Περαιτέρω η επίκληση από την γνωμοδότηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης ότι είναι «λιγότερη» για τους προερχομένους από τις παραπάνω κατηγορίες των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και των ΤΕΕ, είναι τουλάχιστον ατυχής, γιατί τότε θα έπρεπε να αποκλεισθούν και όσοι εξετάζονται σε «λιγότερη» εξεταστέα ύλη, από τους εξεταζομένους για τις σχολές της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής φιλολογίας κλπ. Ούτε βέβαια αποτελεί επιχείρημα ότι «η εξασφάλιση χωριστού ποσοστού εισαγωγής καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων δίνει την δυνατότητα στους υποψηφίους να συγκριθούν όχι με όλους τους άλλους υποψηφίους, αλλά μόνο με τους υποψηφίους της ίδιας κατηγορίας με αποτέλεσμα την ευχερέστερη και προνομιακή ως εκ τούτου εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», αφού και οι προοριζόμενοι για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική φιλολογία κλπ. συγκρίνονται «όχι με όλους τους άλλους υποψηφίους, αλλά μόνο με τους υποψηφίους της ίδιας κατηγορίας με αποτέλεσμα την ευχερέστερη και προνομιακή ως εκ τούτου εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και συνεπώς θα έπρεπε με την μέθοδο αυτή της «γνωμοδότησης» να αποκλείεται και σ’ αυτούς το δικαίωμα της μετεγγραφής!!

 

-Β-

            Περαιτέρω με το άρθρο 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος ορίζεται ότι:

            «2. Πολύτεκνες οικογένειες … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας του Κράτους

              5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη

              όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

            Με το άρθρο δε 4 παρ. 1 ορίζεται ότι:

            «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».

            Η ανωτέρω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του συντάγματος αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας (βλ. πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος – συνεδρίαση ΟΘ/26-4-1975 σελ. 479, 486). Κατά την έννοια δε της διατάξεως αυτής, υποδεικνύεται, κατ’ αρχήν, στον κοινό νομοθέτη να λαμβάνει τα κατάλληλα κάθε φορά μέτρα υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, ενώ εξ άλλου, δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη ως προς την θέσπιση διατάξεων που περιορίζουν ή υποβαθμίζουν την παρεχομένη στους πολυτέκνους ειδική φροντίδα, χωρίς να υπάρχει αποχρών λόγος, στα πλαίσια της σχέσεως αυτής (ΣτΕ 2773, 2778, 2781/1991). Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως  της ως άνω διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγο γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ 2773/1991) δεν είναι επίσης συνταγματικώς ανεκτές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής φροντίδας, αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο αναιρείται, ως προς αυτές, η προβλεπομένη από την ανωτέρω συνταγματική διάταξη υπέρ των πολυτέκνων χωρίς καμία διάκριση ειδική φροντίδα.

            Εξάλλου με την μνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος καθιερώνεται όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και η ισότητα του νόμου έναντι αυτών, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης κατά τη ρύθμιση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν μπορεί να νομοθετεί κατά διάφορο τρόπο, εισάγοντας εξαιρέσεις και προβαίνοντας σε δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος ορισμένης κατηγορίας προσώπων, εκτός εάν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος.

 

-Γ-

            Στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις περί μετεγγραφών, που αφορούν τους Πολυτέκνους και τα τέκνα τους και βάσει των οποίων επιτρέπεται η μετεγγραφή τους στην αντίστοιχη σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους, του πλησιέστερου τόπου κατοικίας τους ή του τόπου σπουδών του αδελφού, είναι αυταπόδεικτον ότι ελήφθησαν στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων του συντάγματος και της ασκούμενης δημογραφικής πολιτικής και εξυπηρετούν υπέρτερον δημόσιον συμφέρον.

            Συνεπώς, είναι αυτονόητον ότι είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να επιχειρείται, δια της μεθόδου των «γνωμοδοτήσεων» και των «ερμηνειών», ο περιορισμός των μετεγγραφών των πολυτέκνων και των τέκνων τους, που εισάγονται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και προέρχονται από τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια ή τα ΤΕΕ, όταν η διάταξη του νόμου είναι σαφέστατη και ουδεμιάς ερμηνείας χρήζει.

            Με δεδομένο ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας έχει χαράξει μια νέα πορεία στην αντιμετώπιση των πολυτέκνων με την ψήφιση του νόμου, για τον διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών με τέσσερα (4) τέκνα, μέτρο πράγματι γενναίο και σωστής δημογραφικής πολιτικής, αφού αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την απόκτηση τετάρτου τέκνου, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε ν’ αποτραπεί η επιχειρουμένη κατάργηση των μετεγγραφών για την παραπάνω κατηγορία των πολυτέκνων και των τέκνων τους.

 

-Δ-

            Σημειώνουμε ότι η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3405/2005 ήδη έχει κριθεί ως αντισυνταγματική, ως προς τους πολυτέκνους, δια της υπ’ αριθμ. 1661/2006 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και τα όσα ανωτέρω αναφέρουμε ισχύουν, ως προς τους Πολυτέκνους και τα τέκνα τους και για τους εισαγομένους με ειδικές διατάξεις ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

 

ΙΙ.

            Όπως είναι γνωστό κ Υπουργέ, η Κυβέρνηση στα πλαίσια της ψηφιακής Στρατηγικής  2006-13, υλοποιώντας για 2η συνεχή χρονιά τη δράση «Δες την Ψηφιακά», επιδοτεί την απόκτηση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές σε ποσοστό 20% των επιτυχόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην φετινή υλοποίηση της δράσης αυτής, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή και μάλιστα αναδρομικά και για το 2007.

Επικροτούμε την ευαισθησία σας αυτή, αλλά θα πρέπει για λόγους ισότιμης μεταχείρισης να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 10% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή.

Επίσης στη δράση που ετοιμάζεται το 2009 για τους μαθητές της Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης να μελετηθεί η πρότασή μας, ώστε να δίνεται ένας  Μαθητικός Υπολογιστής ανά σχολείο σε μαθητή που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια.

Με την βεβαιότητα ότι θα είναι άμεση η παρέμβασή σας και δεν θα υπάρξει πρόβλημα στις μετεγγραφές για όλες τις κατηγορίες των πολυτέκνων και των τέκνων τους,

διατελούμε με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                      Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 148

Αθήνα, 11/2/2008

 

 

Αξιότιμο

Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο

Υπουργό Εσωτερικών - Δημ. Διοίκησης   &  Αποκέντρωσης

            Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

            η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), έχει δημοσίως εκφράσει τον έπαινό της προς το πρόσωπό σας για τη σημαντική διάταξη του Ν. 3260/2004, βάσει της οποίας το ποσοστό 20% στις προσλήψεις, για τους Πολυτέκνους και τα τέκνα τους, θα υπολογίζεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.

            Με δεδομένη τη θέση σας υπέρ των πολυτέκνων θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

 

-Ι-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

 

              Η παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/94, όπως αυτή  τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3051/2002, που αναφέρεται στην βαθμολόγηση των κριτηρίων για τις θέσεις της κατηγορίας ΥΕ και στην οποία βαθμολόγηση δεν λαμβάνεται ουσιαστικώς υπόψη η ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα, αφού εάν έχει δύο ανήλικα τέκνα και δύο ενήλικα λαμβάνει μόνο 200 μονάδες, ενώ εάν είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 300 μονάδες, χρήζει αμέσου τροποποιήσεως.

            Συνεπώς η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε ο πολύτεκνος γονέας να λαμβάνει 400 μονάδες και για κάθε ανήλικο τέκνο από τα δύο πρώτα 100 μονάδες και για το τρίτο και μετά 200 μονάδες για κάθε ανήλικο.

            Περαιτέρω είναι ανάγκη ν’  αντικατασταθεί η διάταξη της παρ.21 του άρθρου 21 του Ν.2247/1994 ως ακολούθως:

            «Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεως προσωπικού του ν. 2190/1994, ως πολύτεκνος νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις οριζόμενος. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

            Η τροποποίηση της διατάξεως είναι αναγκαία γιατί με την υπάρχουσα διατύπωση το μεν ΑΣΕΠ αρκείται μόνο στο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, το ΣτΕ αρκείται μόνο στο ίδιο πιστοποιητικό και χωρίς να εξετάζει αλλά στοιχεία θεωρεί πολύτεκνο όποιο έχει τέσσερα τέκνα, με αποτέλεσμα να επωφελούνται κάποιοι, όπως έγινε με την 2771/2006 απόφαση του ΣτΕ. Άλλωστε η προτεινομένη διατύπωση είναι ίδια ως την ορίζει η διάταξη  της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006.

 

-ΙΙ-

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Άρθρο 53 του Υ.Κ.)

 

-Α-

1.         Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. ορίζεται ότι:

«Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη Υ.Σ. όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διάστημα τριών μηνών (3) της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου, (3ου) παιδιού και άνω»

2.     Στην Αρ.Πρωτ.125184/Δ2/16-11-2007 διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (Δ/νση Προσωπικού Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης – Τμ. Γ΄) αναφέρεται:

«Α.1. Η άδεια τριών μηνών με αποδοχές του 2ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 δίδεται άπαξ καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Κατά συνέπεια, το εν λόγω διάστημα, των τριών μηνών χορηγείται μόνο μία φορά, σε συνεχές διάστημα και όχι ξεχωριστά για κάθε παιδί άνω του τρίτου. Η άδεια αυτή λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (σχ. έγγραφο αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1298/25567/18-10-2007 του ΥΠΕΣΣΔΑ)».

και στην Α5 του ιδίου εγγράφου:

«Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου δεν προσαυξάνεται για κάθε τέκνο κάτω των έξι (6) ετών. Αυτό σημαίνει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει μόνο δύο (2) έτη αδείας χωρίς αποδοχές συμπεριλαμβανομένης και της άδειας τριών μηνών με αποδοχές, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων του».

 

            Κύριε Υπουργέ,

            θεωρούμε ότι η ερμηνεία αυτή του Νόμου είναι αυθαίρετη και άδικη και παρακαλούμε να διευκρινισθεί με νεότερη εγκύκλιό σας ότι η άδεια αυτή χορηγείται κάθε φορά όταν πρόκειται για γέννηση παιδιού άνω του τρίτου και όχι άπαξ.

 

-Β-

            Στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. ορίζεται επίσης ότι:

« Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών... Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη».

Στην αρ. πρωτ. 74275/Δ2/10-7-2007 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ   (Δ/νση Προσωπικού Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Γ΄) αναφέρεται:

            «Οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί

             τους να συμπληρώσει το δεύτερο (2ο) έτος της ηλικίας του και όχι

 το τέταρτο (4ο) έτος»

 

            Κύριε Υπουργέ,

            θεωρούμε ότι και αυτή η ερμηνεία του ΥΠΕΠΘ είναι αυθαίρετη, άδικη και παρακαλούμε τη παρέμβασή σας.

            Με τη βεβαιότητα ότι και αυτά τα δίκαια αιτήματά μας θα υλοποιηθούν άμεσα,

  

διατελούμε με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ


      Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                  Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

Πρόσφατα άρθρα