ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

και Κριτήρια προστατευομένων τέκνων

(ακολουθούν 2 έγγραφα της ΔΕΗ )

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ                   

Πατησίων 27 ΑΘΗΝΑ 104 32                        Βαθμ. Ασφαλείας:

                                                                  Βαθμ. Προτεραιότητας:     ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΜΕΠ/Φ.

 

Πληροφορίες: Δ. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ  - Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ      Προς                 

Τηλέφωνο:        210 52 39 586    -         210 52 38 194    - Δ/νσεις Περιφερειών Διανομής

                                                                                                - Περιοχές Διανομής

                                                                                                - Πρακτορεία Διανομής

 

Περίληψη:       Τιμολόγιο πωλήσεως ηλεκτρικού ρεύματος σε πολυτέκνους (ΓΤ)  

Σχετικά:           α.         Απόφαση Επιτροπής Τιμών & Εισοδημάτων αρ. 2153/3.4.96

                        β.         ΔΕΔ/51151/9.7.96

                        γ          ΔΕΔ/51347/7.8.96

δ.         Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17.12.04

                        ε.         ΔΕΜΕΠ/3893/20.12.04

                        στ.       ΔΕΜΕΠ/3898/20.12.04

                        ζ.         ΔΕΜΕΠ/4020.30.12.04

 

Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα και σε ερωτήματα που μας ετέθησαν από τις Υπηρεσίες Εμπορίας, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.      Με το σχετικό ζ΄ προσδιορίστηκαν τα κριτήρια με τα οποία μια οικογένεια  καθίσταται δικαιούχος του τιμολογίου πολύτεκνων με βάση τον αριθμό των “προστατευομένων” τέκνων. Η έννοια του “προστατευομένου” τέκνου καθορίζεται από τους Νόμους 2238/94, άρθρο 7, παρ. 1 (ΦΕΚ 151/16.9.94, τεύχος Α) και 3296/04, άρθρο 1, παρ. 11 (ΦΕΚ 253/14.12.04, τεύχος Α).

2.      Στην παράγραφο 2 του σχετικού ζ΄, μεταξύ των άλλων, ως προστατευόμενα λογίζονται τα άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού, τα άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και τα άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  (περιπτώσεις β΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του σχετικού γ΄).

 

Για τις περιπτώσεις αυτές διευκρινίζεται ότι:

2.1 Για τη χορήγηση του τιμολογίου πολυτέκνων σε οικογένειες με άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού (περίπτωση β΄ της παρ. 2 του ζ΄ σχετικού) και συνεπώς θεωρούνται “προστατευόμενα”, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν κάθε χρόνο στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ βεβαίωση σπουδών από τη σχολή τους, στην οποία θα εμφαίνεται ότι εξακολουθούν να φοιτούν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Δηλαδή δεν θεωρείται εξ ορισμού προστατευόμενο τέκνο μέχρι το 250  έτος της ηλικίας του κάθε παιδί 18 ετών που  ενεγράφη σε σχολή και άρχισε τις σπουδές του, διότι είναι δυνατόν, προ του 25ου  έτους να εγκαταλείψει τις σπουδές του ή να αποφοιτήσει. Η έννοια του Νόμου εδώ είναι ότι α) η ιδιότητα του προστατευομένου τέκνου υπάρχει μόνο εφ’ όσον το τέκνο ηλικίας 18 ετών πράγματι σπουδάζει και όχι εφ’ όσον απλώς ενεγράφη σε σχολή στο 18ο έτος του β) το τέκνο δεν είναι προστατευόμενο λόγω σπουδών, εφ’ όσον οι σπουδές παρατείνονται πέραν του 25ου  έτους.

2.2 Για τη χορήγηση του τιμολογίου πολυτέκνων σε οικογένειες με άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ή άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, (περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του σχετικού ζ΄) και τώρα είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και συνεπώς θεωρούνται “προστατευόμενα”, οι δικαιούχοι μπορούν να προσκομίζουν είτε ανά εξάμηνο σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ είτε φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας του ΟΑΕΔ, θεωρημένο αρμοδίως ως προς το γνήσιο, από το οποίο προκύπτει η τακτική μηνιαία ανανέωσή του, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το τέκνο έχει την ιδιότητα του ανέργου για την περίοδο αυτή.

3.      Στην περίπτωση δικαιούχου του τιμολογίου πολυτέκνων που α) αλλάζει κατηγορία τιμολόγησης (π.χ. είχε 4 προστατευόμενα παιδιά και απέκτησε 5ο), β) παύει να δικαιούται το τιμολόγιο πολυτέκνων, οπότε του χορηγείται το Γ1 ή το Γ1Ν, με τροποποίηση του Συμβολαίου Παροχής, η τροποποίηση θα γίνεται χωρίς να προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτου.

                                               

                                                                                    Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

                                                                                    Δ/ντής Εμπορίας

                                                                           Μη Επιλεγόντων   Πελατών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-           Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

            Πλ. Ελευθερίας 22

            105 53 Αθήνα

-           Γ/Δ                                                                                                    

-ΔΕ

- ΔΝΥ

- ΔΟΔΕ                                               

-ΔΕΜΕΠ /Β. Δ/ντές

- ΔΕΜΕΠ/Τομείς

 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                       

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ                   

Πατησίων 27 ΑΘΗΝΑ 104 32                       

Βαθμ. Ασφαλείας:                      Βαθμ. Προτεραιότητας:

ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΜΕΠ/Φ. Νο: 04020/30 ΔΕΚ 2004

                                                                                   

Πληροφορίες: Δ. Βουμβουλάκης       Τηλέφωνο:       2105239586                                                   

Προς                                                                      

Δ/νσεις Περιφερειών Διανομής         

Περιοχές Διανομής

Πρακτορεία Διανομής

 

Περίληψη:       Τιμολόγιο πωλήσεως ηλεκτρικού ρεύματος σε πολυτέκνους

1.         Σε συνέχεια των σχετικών και σύμφωνα με τον Ν. 2238/94, άρθρο 7, παρ. 1 (ΦΕΚ 151/16.9.94, τεύχος Α), μέχρι σήμερα θεωρούνται ως «προστατευόμενα» τέκνα μιας πολύτεκνης οικογένειας, προκειμένου η οικογένεια να καταστεί δικαιούχος του τιμολογίου πολυτέκνων, όσα εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:    

α)         άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών

β)         άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού

γ)         άγαμα τέκνα μέχρι 19 ετών που παρακολουθούν δημόσια μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα

δ)         τέκνα σε στρατιωτική θητεία

ε)         άγαμα, διεζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%.  

2.         Όμως, σύμφωνα με τον Ν. 3296/04, άρθρο 1, παρ. 11 (ΦΕΚ 253/14.12.04, τεύχος Α), διευρύνθηκε η ιδιότητα του προστατευομένου τέκνου. Κατόπιν αυτού, τα τέκνα που αναφέρονται στις κατηγορίες β και γ ανωτέρω και τα τέκνα μιας πολύτεκνης οικογένειας που δεν σπουδάζουν θα θεωρούνται στο εξής, για χρονικό διάστημα δύο ετών επί πλέον, ως προστατευόμενα τέκνα, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Επειδή, σύμφωνα με τον Νόμο 1894/90, άρθρο 10, παρ. 1 (ΦΕΚ 110/27.8.90, τεύχος Α), τα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα καταργήθηκαν, στο εξής ως προστατευόμενα τέκνα θα λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:

α)         άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών,

β)         άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού,

γ)         τέκνα σε στρατιωτική θητεία

δ)         άγαμα, διεζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%.  

ε)         άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

στ)       άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3.         O δικαιούχος του τιμολογίου πολυτέκνων, που εμπίπτει στις περιπτώσεις ε και στ της παρ. 2 ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ κάθε 6 μήνες βεβαίωση του ΟΑΕΔ που θα αποδεικνύει ότι το τέκνο του έχει την ιδιότητα του ανέργου και να συμπληρώνει κατά την υπογραφή του Συμβολαίου Παροχής με το τιμολόγιο πολυτέκνων υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

4.         Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να εφαρμοσθούν τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του προστατευομένου τέκνου, όπως καθορίζεται ανωτέρω, προκειμένου να χορηγηθεί, να διατηρηθεί ή να ανακληθεί το τιμολόγιο πολυτέκνων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ζήτημα που τυχόν θα εμφανιστεί.

5.         Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τα μέλη της, ώστε να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.

                                               

                                                                                       Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

                                                                                    Διευθυντής Εμπορίας

                                                                               Μη Επιλεγόντων Πελατών

Συνημμένο: 1

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπογεγραμμένος ……………………..…………………, διεύθυνση κατοικίας ……..…………………, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητος αρ. …………………………, δικαιούχος του τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ  ΑΕ για πολυτέκνους, με βάση το από ………….. Συμβόλαιο Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, δηλώνω υπευθύνως ότι, εφόσον τα άνεργα προστατευόμενα τέκνα μου εύρουν εργασία και παύσουν να θεωρούνται προστατευόμενα, θα το δηλώσω αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ, άλλως αποδέχομαι ανεπιφυλάκτως όπως η ΔΕΗ ΑΕ με χρεώσει αναδρομικά με την επί πλέον αξία του ρεύματος που κατανάλωσα με το τιμολόγιο πολυτέκνων χωρίς να το δικαιούμαι.

………………(τόπος) …………..(ημερομηνία)

ο δηλών

………………..(υπογραφή)

 

3. Τιμολόγιο ΓΤ (Πολυτέκνων). Ισχύει από 1.1.2005 και εξής

Τετραμηνιαία χρέωση
(Χορηγείται μόνο σε οικογένειες πολυτέκνων, εφ' όσον έχουν ως προστατευόμενα μέλη 4 παιδιά και άνω καθώς και εφ' όσον καλύπτουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορηγήσεως του τιμολογίου, για τις καταναλώσεις που θα πραγματοποιήσουν από 1.1.2005 και εξής.)

================================================

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ)
Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 Ωράριο "μειωμένης χρέωσης":
Πάγιο (ανεξάρτητο του ωραρίου "κανονικής χρέωσης"): 3,98 €
ενέργεια: 0,05279 €/kWh
ελάχιστη χρέωση: το πάγιο
  
 Τιμολόγιο ΓT (Πολυτέκνων)
Τετραμηνιαία χρέωση
 
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες πολυτέκνων, εφ’ όσον έχουν ως προστατευόμενα μέλη 4 παιδιά και άνω καθώς και εφ΄ όσον καλύπτουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορηγήσεως του τιμολογίου
 
 Πάγιο: μονοφασικών παροχών: 2,06€ ανά τετράμηνο
                τριφασικών παροχών: 6,30 € ανά τετράμηνο
 
Ενέργεια:
 
Για πολύτεκνους με 4 προστατευόμενα παιδιά
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο: 0,04457 €/kWh
– οι επόμενες 1100 kWh ανά τετράμηνο: 0,07598€/kWh
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο: 0,15746 €/kWh
 
Για πολύτεκνους με 5 έως και 9 προστατευόμενα παιδιά
 – οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο: 0,04457 €/kWh
 – οι επόμενες 1600 kWh ανά τετράμηνο: 0,07598 €/kWh
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο: 0,15746 €/kWh
 
Για πολύτεκνους με 10 και άνω προστατευόμενα παιδιά
 – οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο: 0,04457 €/kWh
– οι επόμενες 2100 kWh ανά τετράμηνο: 0,07598 €/kWh
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο: 0,15746 €/kWh
 
 Eλάχιστη χρέωση:
 Mονοφασικών παροχών: 6,32 € ανά τετράμηνο       
    Tριφασικών παροχών: 12,64 € ανά τετράμηνο
 
Περισσότερα… εδώ
 
 Προσοχή: για μικρές καταναλώσεις κάτω των
  2400KWH/τετράμηνο δεν συμφέρει… η χρήση του νυχτερινού τιμολογίου, για αυτό μην το χρησιμοποιείτε σε αυτή την περίπτωση ή καταργείστε το!

Πρόσφατα άρθρα