Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4670/28.2.2020 (ΦΕΚ A 43), παράγρ. 4, εδάφ. στ., δεν μειώνεται η σύνταξη «Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.»

Πρόσφατα άρθρα