Διαβάστε παρακάτω τι ισχύει για τις μετεγγραφές φοιτητών και τις αντιστοιχίες των Τμημάτων για το ακαδημαίκό έτος 2020-2021:

 

 Αθήνα, 26/6/2020

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ)

Α) Αριθμός μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

- Είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, ανά Σχολή ή Τμήμα των ΑΕΙ.(Άρθρο 75 παρ. 1)

- Απαραίτητη προϋπόθεση ο αριθμός των μορίων που έλαβε ο φοιτητής να μην υπολείπεται από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι., πέρα του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.(Άρθρο 72 εδ. δ)

- Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ. (άρθρο 75 παρ. 2)

Β) Αίτηση για μετεγγραφή:    

Υποβάλλεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της ιστοσελίδας του.(Άρθρο 73 παρ. 4)  

Γ) Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου. (άρθρο 77) 

Δ) Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα Μετεγγραφής:   (άρθρο 74)  

Από τη διαδικασία µετεγγραφής ή µετακίνησης σε άλλο Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:     

α) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο φοιτούν.

β) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

δβ) Αλλοδαποί - Αλλογενείς.

δγ) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

δδ) Υπότροφοι Ομογενείς.

δε) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

δη) Δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Ε) Ποιοι δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό 15% και μετεγγράφονται καθ' υπέρβαση αυτού: (άρθρο 78)

α) Τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1897/1990).

β) Τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής

β) Φοιτητές με αναπηρία (σωματική ή διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω που πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

γ) Φοιτητές με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α. παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο.

δ) Φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων (Φ 151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) Υ.Α.

ε) Φοιτητές Κυπριακής καταγωγής που εισήχθησαν στα ημεδαπά καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων (Φ 151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007 )Υ.Α και άρθρο 59 εδ. δ’ Ν. 4415/2016

στ) Φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

ζ) Φοιτητές κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή Ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

ζ)  Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφ’ όσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

ΣΤ) Μοριοδότηση μετεγγραφών : (άρθρο 75 παρ. 3)

Οι μετεγγραφές γίνονται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Οικονομικά κριτήρια:

αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),

αγ) τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),

αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και αδ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

β) Κοινωνικά κριτήρια:

βα) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,

βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α., όπως εκάστοτε ισχύει.

Ζ) Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί µετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος.  Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Η) Ισοψηφία:

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. (άρθρο 75 παρ.4)

Θ) Κατά κεφαλήν εισόδημα:

Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα. (άρθρο 72 εδ. ζ)

Ι) Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση:

Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις,

β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης. Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

ΙΑ) Αντιστοιχίες Τμημάτων ΑΕΙ  έτους 2020-2021:

     Διαβάστε το ΦΕΚ Β΄ 2549/25-6-2020  ΕΔΩ

 

   Ο Διευθυντής της ΑΣΠΕ

   Χαράλαμπος ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

Ακολούθως παρατίθενται τα άρθρα του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), που αναφέρονται στις μετεγγραφές φοιτητών:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 72

Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α) Ως «µετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας (Α.Ε.Α.) µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε µέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης.

β) Ως «µετακίνηση» νοείται η µετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστηµονικού πεδίου, µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί µέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης.

γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθµός µορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συµµετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου.

δ) Ως «βάση µετεγγραφής» νοείται ο αριθµός των µορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθµό των µορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουµένου του αριθµού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) µορίων.

ε) Ως «ατοµικό εισόδηµα» νοείται ο µέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών του φορολογητέου εισοδήµατος του αιτούντος µετεγγραφή ή µετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήµατος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδηµα» νοείται ο µέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσµατος του φορολογητέου εισοδήµατος των µελών της οικογένειας του αιτούντος µετεγγραφή ή µετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαµοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδηµα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος µετεγγραφή είναι διαζευγµένοι, υπολογίζεται το εισόδηµα και των δύο γονέων.

ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδηµα» νοείται το υψηλότερο µεταξύ του ατοµικού εισοδήµατος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήµατος. Εφόσον ο αιτών τη µετεγγραφή ή µετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαµος και διαθέτει ατοµικό εισόδηµα, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ατοµικό του εισόδηµα.

Άρθρο 73

Δικαιούχοι µετεγγραφής – Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τµήµατα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε µέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης, έχουν δικαίωµα µετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων µετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες µετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) µετεγγραφή βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75,

β) µετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76,

γ) µετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78,

δ) κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή του άρθρου 79.

3. Γενική προϋπόθεση για µετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τµηµάτων σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 5, καθώς και η ακαδηµαϊκή λειτουργία του Τµήµατος µετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών µε το Τµήµα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη µετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των µορίων της βάσης µετεγγραφής του Τµήµατος στο οποίο αιτείται τη µετεγγραφή.

4. Η αίτηση µετεγγραφής πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η µετεγγραφή πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Μαΐου κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραµµάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για τις µετεγγραφές του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ49 σης της ως άνω προθεσµίας, η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούµενη γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραµµάτων Σπουδών και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται.

6. Οι µετεγγραφόµενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

Άρθρο 74

Λόγοι αποκλεισµού

1. Από τη διαδικασία µετεγγραφής ή µετακίνησης σε άλλο Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει µετεγγραφή ή µετακίνηση σε άλλο Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου,

γ) όσοι, µε αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. µε τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα Τµήµατα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράµµατα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριµένο αριθµό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι οµογενείς,

δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε διάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραµµα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.

2. Αποκλείεται η µετεγγραφή µεταξύ Τµηµάτων Α.Ε.Ι. µε έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως µία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουµένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Άρθρο 75

Μετεγγραφή βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. Ο αριθµός των µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος µε το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδηµαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά µε τον αριθµό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να µετεγγράψουν κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθµός των µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθµού των εισακτέων του οικείου Τµήµατος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθµητικό υπολογισµό των θέσεων µετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως µεγαλύτερη ακέραιη µονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών µετεγγραφή µοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονοµικά κριτήρια:

αα) Έξι (6) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

αβ) τέσσερα (4) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),

αγ) τρία (3) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),

αδ) δύο (2) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Η µοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και αδ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

β) Κοινωνικά κριτήρια:

βα) ενάµισι (1,5) µόριο, εάν ο αιτών είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόµενο κατά ήµισυ (0,5) µόριο για κάθε άγαµο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

ββ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόµενα κατά ήµισυ (0,5) µόριο για κάθε άγαµο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) µόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαµου γονέα,

βε) ένα (1) µόριο για κάθε µέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούµενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων µετεγγραφής µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των µορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συ50 νολικός αριθµός µετεγγραφοµένων να µην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

Άρθρο 76

Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί µετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τµήµατα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο µεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαµένουν µόνιµα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τα αδέλφια της περ. α΄ συµπεριλαµβανοµένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονοµή του τίτλου σπουδών,

γ) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

2. Οι µετεγγραφές του παρόντος πραγµατοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75.

3. Ως προς τις µετεγγραφές της παρ. 1, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,

β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της µόνιµης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τµήµατα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

4. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Άρθρο 77

Μετακίνηση σε Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τµήµα µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 75, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης µετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 75, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο µορίων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή

γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 76, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης µετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1:

α) δύνανται να περιλαµβάνουν έως πέντε (5) Τµήµατα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου µε σειρά προτίµησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τµήµατα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του µηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα µόρια της βάσης εισαγωγής,

β) ικανοποιούνται µετά την ολοκλήρωση των µετεγγραφών σύµφωνα µε το άρθρο 75 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τµήµατα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,

γ) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 75.

3. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών της περ. γ΄ της παρ. 1:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,

β) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 76.

Άρθρο 78

Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Δικαίωµα µετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που τραυµατίστηκαν θανάσιµα κατά τη διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούµενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως µόνιµη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική µέριµνα, σύµφωνα µε βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης,

δ) κρατούµενοι σε Κατάστηµα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τµήµα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου 51 λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ηµεροµηνία της αίτησης µετεγγραφής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης δεν υπάρχει Τµήµα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τµήµα µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τµήµα, το οποίο εδρεύει σε όµορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησής τους,

ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθµού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,

στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,

ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφηµερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τµήµα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στο Ιερατικό Τµήµα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

Άρθρο 79

Κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή/µετακίνηση

1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόµενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή µελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και µέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθµού εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή ή β΄ βαθµού εξ αίµατος σε πλάγια γραµµή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες µετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωµατική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήµατα κατά της σωµατικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκµηριώνεται µε βάση τα πορίσµατα της ιατρικής επιστήµης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, µε εκείνο του Τµήµατος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα µόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τµήµα προέλευσης.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση εµπίπτει σε λόγους αποκλεισµού, όπως αυτοί της παρ. 1 του άρθρου 74, τότε η Επιτροπή της παρ. 5 δύναται να εισηγηθεί οµόφωνα στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής ή µετακίνησης.

4. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση δεν µπορεί να αφορά σε πραγµατικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης µετεγγραφής ή µετακίνησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος πενταµελής Επιτροπή µε αντικείµενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων µετεγγραφής ή µετακίνησης. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) µέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άµισθη και τα µέλη της δεν λαµβάνουν κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυτή.

Η απόφαση ορισµού της Επιτροπής δεν δηµοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδηµαϊκό έτος.

Άρθρο 80

Αίτηση θεραπείας

Κατά των αποτελεσµάτων των αιτήσεων µετεγγραφής δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα (30) ηµερών ενώπιον τριµελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, ειδικά για αυτόν τον σκοπό µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλµατος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης µετεγγραφής.

Άρθρο 81

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Ο αριθµός των µορίων ο οποίος προβλέπεται για τον υπολογισµό της βάσης µετεγγραφής στην περ. δ΄ του άρθρου 72 δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων µετεγγραφής και µετακίνησης, η εξειδίκευση των κριτηρίων εξέτασης τους, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεραπείας ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 80, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των δια52 τάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

3. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 75 και 76 δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

 

 


 

 

 

Διαβάστε παρακάτω τι ίσχυε για τις μετεγγραφές φοιτητών για το ακαδημαίκό έτος 2019-2020:

 

Αθήνα, 1/7/2019

 

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ) 

Α)Αριθμός μετεγγραφομένων:

Είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, ανά Σχολή ή Τμήμα των ΑΕΙ.

                                                            (Άρθρο 21 παρ. 5 Ν. 4332/2015)

                                                            Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική υπηρεσία του Υπ. Παιδείας για τι αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ (άρθρο 21 παρ. 6 Ν. 4332/2015)

Β)Αίτηση για μετεγγραφή:       

Υποβάλλεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της ιστοσελίδας του.

Γ) Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα Μετεγγραφής:          

α) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο φοιτούν.

β) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 8.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. με τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

ββ) Αλλοδαποί - Αλλογενείς.

γγ) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

δδ) Υπότροφοι Ομογενείς.

εε) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

(Άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4332/2015 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 4521/2018).

ε) Δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων ή Σχολών που εδρεύουν στον ίδιο νομό, εφόσον πρόκειται για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (Τροποπ. Με το άρθρ. 83 παρ. 9 του ν. 4485/2017)

Δ) Ποιοι δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό 15%:

α) Τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1897/1990).

β) Φοιτητές με αναπηρία (σωματική ή διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω που πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

γ) Φοιτητές που πάσχουν από τις παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358/Β/14-2-2014) ΚΥΑ.

δ) Φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης (Φ 151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) Υ.Α.

ε) Φοιτητές Κυπριακής καταγωγής που εισήχθησαν στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων (Φ 151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007 )Υ.Α και άρθρο 59 εδ. δ’ Ν. 4415/2016

στ) Φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστημα της Χώρας (Ν. 4415/2016 άρθρο 59).

ζ)  Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφ’ όσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου – φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα και των μελών της οικογενείας του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό των 12.500 ευρώ (άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την μετεγγραφή των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών η υπ’ αριθμ. 37818/Ζ1/2018 (ΦΕΚ 862/Β/12-3-2018) Υ.Α., προβλέπει πολλές ακόμη προϋποθέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στο κείμενο της Υ.Α.

Ε) Μοριοδότηση μετεγγραφών :

Οι μετεγγραφές γίνονται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α)        Το κατά κεφαλήν εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα) :

αα) του δικαιούχου, εφ΄όσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 ευρώ (ΜΟΡΙΑ 6) (Άρθρο 48 παρ. 1 Ν. 4569/2018).

αβ)     του δικαιούχου, εφ΄όσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 6.000 ευρώ (ΜΟΡΙΑ 4) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. β Ν. 4332/2015).

αγ)     του δικαιούχου, εφ΄όσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 9.000 ευρώ (ΜΟΡΙΑ 3) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. γ’ Ν. 4332/2015)

β)        Ορφανός και από τους δύο γονείς (ΜΟΡΙΑ 3) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. δ’ Ν. 4332/2015)

γ)        Μέλος πολύτεκνης οικογένειας (ΜΟΡΙΑ 2) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. ε’ Ν. 4332/2015)

δ)        Μέλος τρίτεκνης οικογένειας (ΜΟΡΙΑ 1) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. στ’ Ν. 4332/2015)

ε)      Να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το ΚΕΠΑ ή να έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358/Β/14-2-2014 ΚΥΑ (ΜΟΡΙΑ 1) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. η’ Ν. 4332/2015).

στ)      Να είναι ορφανός από τον έναν γονέα (ΜΟΡΙΑ 1) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. θ’ Ν. 4332/2015).

η)        Να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (ΜΟΡΙΑ 1) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. θ’ Ν. 4332/2015).

ΣΤ) Ισοψηφία:

            Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Ζ) Αντιστοιχίες Τμημάτων ΑΕΙ  έτους 2019-2020:

            Διαβάστε το ΦΕΚ Β΄ 2656/1-7-2019  ΕΔΩ

 

   

    Ο Διευθυντής της ΑΣΠΕ

Χαράλαμπος ΠΑΥΛΟΣ

Πρόσφατα άρθρα