Άρθρο 05

Αποχωρήσεις-Αποβολή

Μέλος (τμήμα) παραβαίνων το Καταστατικόν της Συνομοσπονδίας ή τας αποφάσεις των Γεν.Συνελεύσεων ή τας διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των Πολυτέκνων ,ή διοικούμενων υπό προσώπων καταδικασθέντων δι’ατιμωτικήν πράξιν ή δια παράβασιν του Νόμου περί Σωματείων ή δια πράξιν σχετιζομένην με τα συμφέροντα του Σωματείου ή θίγον οπωσδήποτε τα συμφέροντα ή την αξιοπρέπειαν της Συνομοσπονδίας, ή ενεργούν πράξεις αντικειμένας εις τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Συνομοσπονδίας,καλείται υπό της Διοικήσεως της Συνομοσπονδίας εις απολογίαν,μεθ’ην αν θεωρηθή ένοχον αίρεται η αναγνώρισις αυτού ως μέλους και αποβάλλεται εκ της ΑΣΠΕ.

Το αποβαλλόμενον μέλος εντός δυο μηνών αφ’ ης εγνωστοποιήθη εις αυτό η περί αποβολής απόφασις,δικαιούται να προσφύγει εις την Γενικήν Συνέλευσιν ζητούν,την ακύρωσιν της αποφάσεως περί αποβολής του, ήτις απόφασις αυτομάτως αναστέλλεται μέχρι της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.Δύναται επίσης εντός δύο μηνών από της γνωστοποιήσεως της αποφάσεως περί αποβολής του να προσφύγει ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου ,εάν η αποβολή εγένετο εναντίον των όρων του Καταστατικού ή εάν δεν συντρέχουν προς ταύτην σπουδαίοι λόγοι(άρθρα 87 και 88 Α.Κ).

Πρόσφατα άρθρα