Άρθρο 04

Μέλη

1.- Μέλη της ΑΣΠΕ εγγράφονται όλες οι οργανώσεις –σωματεία Πολυτέκνων που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας σύμφωνα με τις προυποθέσεις ,που ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2.- Για την εγγραφή ενός σωματείου στην δύναμη της ΑΣΠΕ αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης . Με την υποβολή της αίτησης το σωματείο υποχρεούται να υποβάλει:

α.- Επίσημο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του από το πρωτοδικείο , που να εναρμονίζεται με τους σκοπούς της ΑΣΠΕ.

β.- Αντίγραφο αποφάσεως της Γεν.Συνελεύσεως των μελών του με την οποία αποδέχεται το καταστατικό της ΑΣΠΕ και εκφράζει την επιθυμία να γίνει μέλος της.

γ.- Πίνακα των μελών του σωματείου ,ως και των μελών της Διοίκησης χωριστά,με το ονοματεπώνυμο,το όνομα πατέρα και μητέρας το επάγγελμα ,τη διεύθυνση κατοικίας τους τον αριθμό βιβλιαρίου ταυτότητας Πολυτέκνου,εάν τυχόν,και τον αριθμό μητρώου του Συλλόγου Πολυτέκνων στον οποίο ανήκουν,ως και ειδικό απογραφικό δελτίο κάθε οικογενείας σε περίπτωση που εκδίδει τέτοιο η ΑΣΠΕ.

δ.- Μια βεβαίωση οικογενειακής καταστάσεως κάθε οικογένειας.

ε.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα ειδικού τύπου.

στ.- Υπεύθυνες δηλώσεις (επικυρωμένες )των μελών περί του εάν είναι μέλη άλλου σωματείου και σε περίπτωση που είναι, ότι επιθυμούν την εγγραφή τους στο νέο σωματείο και τη διαγραφή τους από το παλαιό ,αμέσως με την εγγραφή του νέου στη δύναμη της ΑΣΠΕ.

3.- Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει απαραίτητα κάθε σωματείο να έχει τουλάχιστον τριακόσιες (300) μέλη-οικόγενειες στη δύναμη του και να μην υπάρχει άλλο αναγνωρισμένο από την ΑΣΠΕ ως μέλος της σωματείο στην έδρα του οικείου Πρωτοδικείου.Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει μέλος της ΑΣΠΕ σωματείο που έχει ως μέλη τουλάχιστον διακόσιες πενήντα (250) Πολύτεκνες οικογένειες,εφ’ όσον έχει την έδρα του σε νησί και δεν υπάρχει άλλο ανναγνωρισμένο από την ΑΣΠΕ σωματείο στο ίδιο νησί, ως επίσης εφ’ όσον έχει την έδρα του σε πρωτεύουσα του νομού και δεν υπάρχει άλλο σωματείο στο νομό.

4.- Κατ’ εξαίρεση οι υφιστάμενες οργανώσεις-μέλη της ΑΣΠΕ παραμένουν ως μέλη της.

Πρόσφατα άρθρα