Η Α.Σ.Π.Ε. (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1931 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των Πολυτέκνων, τη μελέτη και την προώθηση των αιτημάτων τους, και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους. περισσότερα εδώ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας. 

 

  aspe90  

Πώς εκδίδεται και πόσο διάστημα ισχύει το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας;

 

α.  Με την ΚΥΑ 267 (ΦΕΚ 6027Β/19.10.2023) τέθηκε σε λειτουργία η εξυπηρέτηση των πολυτέκνων και των τέκνων τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr προκειμένου να αιτούνται και να λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας (ΠΠΙ) που εκδίδει η ΑΣΠΕ βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στη θυρίδα τους στο gov.gr. 

Για την είσοδο στην εφαρμογή πατήστε ΕΔΩ.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτή.

β. Αξίζει να σημειωθεί ότι:

- Για την έκδοση του ΠΠΙ ενημερώνεται ο αιτών με αυτόματο e-mail και sms και ότι:   

- Το ΠΠΙ είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την Πύλη και επομένως μπορεί οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Φορέας να επιβεβαιώσει την γνησιότητά του, με βάση τον αναγραφόμενο κωδικό εγγράφου, είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή (φωτοαντίγραφο), σύμφωνα με το ν. 4727/2020, χωρίς να απαιτείται θεώρηση από Δικηγόρο, Αστυνομία, ΚΕΠ ή άλλη Αρχή.

γ. Η αίτηση ΠΠΙ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την ΑΣΠΕ καταργείται.

δ. Η εξυπηρέτηση μέσω των Συλλόγων Πολυτέκνων - Mελών της ΑΣΠΕ παραμένει εν ισχύ.

εΤο Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του.

στΕάν το μήνυμα αποστολής του ΠΠΙ δεν ανευρίσκεται στα «Εισερχόμενα», παρακαλούμε να το αναζητάτε και στο φάκελο «Ανεπιθύμητη ή Ενοχλητική Αλληλογραφία».

 

 

Διαβάστε παρακάτω ενδιαφέρουσες σύντομες διευκρινιστικές ερωτοαποκρίσεις:

 

1. Που μπορώ να βρω τον αριθμό μητρώου ΑΣΠΕ;

Απάντηση: Στο επάνω μέρος (επάνω από τη φωτογραφία) της ταυτότητας αναγράφονται δύο αριθμοί, ο μεγάλος αντιστοιχεί στον αριθμό μητρώου της ΑΣΠΕ (ενώ  ο μικρός είναι ο αριθμός μητρώου του Συλλόγου Πολυτέκνων).

2. Τι μορφής πρέπει να είναι τα αρχεία που ανεβάζετε στην αίτηση;

Απάντηση: Οι φωτογραφίες της ταυτότητας πρέπει να είναι αρχεία jpg ή pdf μεγέθους έως 5 MB, ενώ το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να είναι αρχείο pdf.

3. Μέχρι πότε διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα των γονέων και των τέκνων;

Απάντηση:   α) Οι γονείς διατηρούν την πολυτεκνική ιδιότητα ισοβίως.

                        β) Τα τέκνα απολαμβάνουν τα δικαιώματα των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω του ενός από τους γονείς. Παύει να ισχύει μετά θάνατον και των δύο πολύτεκνων γονέων, οπότε και δεν δύνανται πλέον να αιτηθούν ΠΠΙ.

4. Ποιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλουν τα τέκνα;

Απάντηση: Αυτό της οικογένειας των πολύτεκνων γονέων τους. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από την ηέρομηνία της αίτησης.

5. Τα τέκνα που δεν έχουν ταυτότητα, ποιας ταυτότητας φωτοαντίγραφο επισυνάπτουν; 

Απάντηση: Της πολυτεκνικής ταυτότητας ενός από τους γονείς τους.

6. Σε πόσο χρόνο εκδίδεται το ΠΠΙ;

Απάντηση: Κατά μέσο όρο σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, αναλόγως φόρτου εργασιών. Ζητήστε εγκαίρως το ΠΠΙ, όχι 1-2 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του.

7. Αν το χρειαστώ σε έντυπη μορφή, μπορώ να το εκτυπώσω;

Απάντηση: Ναι μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr   διαθέσιμης και στο σύνδεσμο https://docs.gov.gr/validate .

8. Ποια η διάρκεια ισχύος του ΠΠΙ:

Απάντηση: Έχει διάρκεια ισχύος έξι(6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

9. Ποιος χαρακτηρίζεται πολύτεκνος;

Απάντηση: Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α. Όσοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων.

β. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα.

γ. Ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία τέκνα.

δ. Τα απορφανισθέντα τέκνα σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.

10. Η έκδοση του ΠΠΙ έχει κόστος;

Απάντηση: Όχι, η έκδοση για τους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις γίνεται ατελώς. 

 

 

 

 

 

 

Παρατίθενται τα άρθρα της  ΚΥΑ 267 (ΦΕΚ 6027Β/19.10.2023) :

 

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.     Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία υποβο λής αίτησης και διάθεσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας μέσω της εφαρμογής των θυρίδων νομικών προσώπων και χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

2.     Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται φυσικά πρόσωπα - πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων υπό την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).

Άρθρο 2

Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

1.     Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής                ιδιότητας («εφαρμογή»).

2.     Χρήστες της εφαρμογής είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα («αιτούντες») που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

    αα) Είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006,

    αβ) είναι εγγεγραμμένοι σε Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε. και

    αγ) κατέχουν θεωρημένες πολυτεκνικές ταυτότητες από τον οικείο Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε.,

β) εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί («υπάλληλοι») της Α.Σ.Π.Ε., που παραλαμβάνουν στις θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους και την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας με τη χρήση της εφαρμογής των θυρίδων.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1.      Ο/Η αιτών/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και οι υπάλληλοι κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση είτε των διαπιστευτηρίων (κωδικών) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης («Taxisnet») είτε με τη   χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Α.Σ.Π.Ε. μέσω της εφαρμογής.

2.       Ο/Η αιτών/-ούσα καταχωρίζει ή επιβεβαιώνει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας όπως, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

    α) Τα προσωπικά του στοιχεία, ιδίως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης,

    β) πρόσθετα στοιχεία, ιδίως αριθμό μητρώου Α.Σ.Π.Ε. και αυτόν του Συλλόγου Πολυτέκνων- αναγνωρισμένου μέλους της Α.Σ.Π.Ε., ημερομηνία τελευταίας θεώρησης ταυτότητας/βιβλιαρίου πολυτέκνων που εκδίδει η Α.Σ.Π.Ε. και ημερομηνία λήξης της ισχύος της κ.λπ.,

    γ) η χρήση για την οποία προορίζεται το πιστοποιητικό. Ο/Η αιτών/-ούσα, κατά την υποβολή του αιτήματος, πρέπει να είναι κάτοχος θεωρημένης πολυτεκνικής ταυτότητας/βιβλιαρίου της Α.Σ.Π.Ε., επικυρωμένης από τον Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε. στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/-η, εφόσον φέρει επικολλημένο ένσημο της Α.Σ.Π.Ε. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η Α.Σ.Π.Ε. ορίζει την εγκυρότητα της θεώρησης.

3.        Ο/Η αιτών/-ούσα μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και ιδίως αυτά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του Γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου.

4.       Η υποβαλλόμενη αίτηση της παρ. 1 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

    α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

    β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5.       Η αίτηση της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

6.       Με την υποβολή της αίτησης αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία θυρίδα της Α.Σ.Π.Ε. και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του/ της αιτούντος/-ούσας.

7.      Οι υπάλληλοι της Α.Σ.Π.Ε. παραλαμβάνουν τις ηλε κτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του νομικού προσώπου και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες έκδοσης που έχει ορίσει   η Α.Σ.Π.Ε. Οι υπάλληλοι ελέγχουν την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι υπάλληλοι συντάσσουν το σχετικό έγγραφο κατά τους νόμιμους τύπους και το αναρτούν στην εφαρμογή των θυρίδων σε μορφότυπο “.pdf” ως απάντηση στο αίτημα που έχουν λάβει.

Άρθρο 4

Έκδοση και χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

1.          Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3 από όλους τους χρήστες εκδίδεται το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η αίτηση.

2.         Το εκδοθέν πιστοποιητικό αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής στην προσωπική θυρίδα του/της αιτούντος/- ούσας.

3.          Το παραγόμενο έγγραφο της παρ. 1 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

    α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

    β) ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4.         Το παραγόμενο έγγραφο της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και μπορεί να επαληθεύεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης της ΕΨΠ-gov.gr.

Άρθρο 5

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1.         Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

2.              Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.         Η Α.Σ.Π.Ε. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων που λαμβάνει και έκδοσης των πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας.

2.        Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

3.        Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.    

Άρθρο 7

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο- σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Κοινωνικής Συνοχής                 Ψηφιακής

       και Οικογένειας               Διακυβέρνησης

            ΣΟΦΙΑ                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

          ΖΑΧΑΡΑΚΗ                 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

 

Προηγούμενη διαδικασία

 

Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) εκδίδεται από την ΑΣΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) και φέρει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της ΑΣΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 για την «Ψηφιακή Διακυβέρνηση», από 1ης Δεκεμβρίου 2021, και ισχύει για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία που εκδόθηκε.

Σημαντική Ενημέρωση: Εάν το μήνυμα αποστολής του ΠΠΙ δεν ανευρίσκετε στα "Εισερχόμενα" παρακαλούμε να το αναζητάτε και στο φάκελο "Ανεπιθύμητη ή Ενοχλητική Αλληλογραφία".

 

Ακολουθούν τα σχετικά θέματα:

-Γενικά

-Διαδικασία έκδοσης

-Πληροφορίες για τα ηλεκτρονικά έγγραφα

-Διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων

-Εκτύπωση ηλεκτρονικών εγγράφων

-Nόμος 4727 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-9-2020) για τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση

-Απόφαση 32256/2021 (ΦΕΚ B’ 4651/08-10-2021) για τη Διαδικασία διακίνησης, επικύρωσης και νομικής ισχύος.

-Έγγραφο Α. Π.: 46005 ΕΞ 2021 της 29/12/2021 του Γ. Γρ. Ψηφ. Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω νόμου και απόφασης. Δείτε ολόκληρο το έγγραφο ΕΔΩ ή ΕΔΩ.

_______________________________

Γενικά

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της ΑΣΠΕ, η οποία παράγεται και τίθεται σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, εγγυάται τη γνησιότητα του εγγράφου και το καθιστά ισόκυρο με το αντίστοιχο έγχαρτο ΠΠΙ.

Έτσι, ο πολύτεκνος δεν χρειάζεται να το εκτυπώσει ή να το λάβει σε έντυπη μορφή, αφού μπορεί να το διακινήσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το υποβάλλει ηλεκτρονικά σε όποια υπηρεσία πρέπει να το προσκομίσει.

  

Διαδικασία

Οι όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση του ΠΠΙ παραμένουν ως έχουν. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη θεωρημένης από τον οικείο Σύλλογο – μέλος της ΑΣΠΕ πολυτεκνικής ταυτότητας σε ισχύ, όπως ως τώρα.

Για την έκδοσή του, οι πολύτεκνοι  υποβάλλουν μέσω των  Συλλόγων τους σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο απαραίτητα με πρόσφατο (να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου γονέα από το Δήμο.

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έγκαιρη εξυπηρέτηση του πολυτέκνου από το Σύλλογο Πολυτέκνων, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στην ΑΣΠΕ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο οποίο θα επισυνάπτεται πλήρως συμπληρωμένο το προβλεπόμενο έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΑΣΠΕ www.aspe.gr και συγκεκριμένα σε pdf  ΕΔΩ και σε word  ΕΔΩ, μετά των αναφερομένων σε αυτό δικαιολογητικών, ήτοι:

1)         Πρόσφατο (να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου γονέα (δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από την οικογενειακή μερίδα του αιτούντος τέκνου) καθώς και

2)         Φωτοτυπία της πολυτεκνικής ταυτότητας (1ης σελίδας και εκείνης με την τελευταία θεώρηση σε ισχύ) του αιτούντος, εφόσον κατέχει ο ίδιος πολυτεκνική ταυτότητα (βιβλιάριο) ή του γονέα του.

  

Πληροφορίες για τα ηλεκτρονικά έγγραφα

Ο νόμος υπ. αριθμ. 4727 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-9-2020) "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.", ορίζει στο άρθρο 15 ότι Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους. (Βλ. Παράρτημα Α).

Η ΑΣΠΕ έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο-εξουσιοδοτημένο φορέα προκειμένου να μπορεί να σφραγίζει ηλεκτρονικά το ΠΠΙ.

Η ηλεκτρονική σφραγίδα είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι με τη φράση «Σφραγισμένο Ψηφιακά - ΑΣΠΕ, ημερομηνία» (¨Έως 4/7/2022 η φράση της σφραγίδας ήταν: «Ψηφιακά Υπογραφέν από την ΑΣΠΕ, ημερομηνία, ώρα και τόπος») η οποία εμφανίζεται δίπλα στο λογότυπο της ΑΣΠΕ και χρησιμοποιώντας ο λήπτης το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader DC έχει τη δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης της γνησιότητας του εγγράφου και της υπογραφής του από τον εκδότη. Οι σχετικές ενδείξεις είναι: "Signed and all signatures are valid" και "Document has not been modified since this signature was applied"

Επίσης, η ηλεκτρονική σφραγίδα φέρει ηλεκτρονική χρονοσήμανση, βάσει της οποίας θα ελέγχεται αυτόματα από τον παραλήπτη και η εγκυρότητα του πιστοποιητικού από πλευράς ημερομηνίας εκδόσεώς του.

  

Εκτύπωση ηλεκτρονικού εγγράφου

Σε περίπτωση που ζητείται από Δημόσιο ή άλλο Φορέα η εκτύπωση του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας και η προσκόμισή του σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών Δημόσιων και Ιδιωτικών εγγράφων, όπως περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 32256 (ΦΕΚ Β΄ 4651/8 Οκτωβρίου 2021), σύμφωνα με την οποία το φυσικό πρόσωπο που ζητεί από κάθε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ ή Δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης του ηλεκτρονικού Δημόσιου ή Ιδιωτικού εγγράφου, οφείλει να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επικυρούντος το σχετικό έγγραφο.

Ο επικυρών ελέγχει αν το ηλεκτρονικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία, αντιπαραβάλλει το περιεχόμενό του με την εκτύπωση και επικυρώνει το σώμα του εγγράφου, όπως περιγράφεται κατωτέρω. (Βλ. Παράρτημα Β)

Στο έγγραφο του Γεν. Γραμματέα 46005 ΕΞ 2021 της 29/12/2021 πέραν των άλλων διευκρινήσεων δίδoνται οδηγίες στους φορείς του Δημοσίου να δέχονται έντυπα πιστοποιητικά μόνο στην περίπτωση δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική διαβίβαση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. Περαιτέρω δίδει οδηγίες στα ΚΕΠ να κατευθύνουν τους πολίτες στην ηλεκτρονική διαβίβαση των ψηφιακά υπογεγραμμένων πιστοποιητικών στους διάφορους φορείς. Σημειώνουμε εδώ ότι με αυτή την οδηγία ορισμένα ΚΕΠ αρνούνται την εκτύπωση και επικύρωση των με ψηφιακή σφραγίδα εκδοθέντων ΠΠΙ αν δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

 _______________________________

(Παράρτημα Α)

NOMOΣ υπ' αριθμ. 4727 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-9-2020)

"Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις."

Παρατίθενται τα άρθρα 15 και 16 του παραπάνω νόμου, που σχετίζονται με την ηλεκτρονική - ψηφιακή μορφή του ΠΠΙ με χρήση ηλεκτρονικής σφραγίδας.

Άρθρο 15

Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα

1. Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους.

2. Εκτύπωση των ηλεκτρονικών εγγράφων της παρ. 1 γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον φέρει επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία γίνεται μέσω της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο.

Άρθρο 16

Δικονομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα

1. Ηλεκτρονικό έγγραφο που φέρει απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδότη του αποτελεί μηχανική απεικόνιση, κατά την έννοια του άρθρου 444 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση του άρθρου 160 του Αστικού Κώδικα και του Άρθρου 443 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας απαιτείται εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

2. Ηλεκτρονικά έγγραφα με απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή εκτιμώνται ελεύθερα ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα κατά τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις.

 _______________________________

(Παράρτημα Β)

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 32256/2021 (ΦΕΚ B’ 4651/08-10-2021) των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας.

"Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς."

Παρατίθενται οι διατάξεις της παραπάνω Απόφασης που αφορούν την αποδεικτική ισχύ και τη διαδικασία διακίνησης και επικύρωσης των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων

Άρθρο 3

Αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων

4. Όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο εκτυπωθεί και επικυρωθεί, διακινείται ως έντυπο έγγραφο (έντυπη διακίνηση). Για την ηλεκτρονική διακίνησή του δεν απαιτείται ουδεμία επικύρωση, καθώς διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με τα χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020 (βλέπε Παράρτημα Α΄).

Άρθρο 4

Διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων

1. Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται από κάθε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου οφείλει, να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επικυρούντος, το σχετικό ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.

Δεν απαιτείται προηγούμενη αποστολή του ηλεκτρονικού εγγράφου, αν αυτό έχει περιέλθει με χρήση ΤΠΕ στη διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας από τον εκδότη του εγγράφου.

2. Ο επικυρών ελέγχει πρωτίστως εάν το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών δημόσιων, εγγράφων ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.

3. Ακολούθως, ο επικυρών αντιπαραβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με την εκτύπωση αυτού, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταύτιση του περιεχομένου των δύο μορφών του ίδιου εγγράφου. Ο επικυρών μπορεί να εκτυπώσει ο ίδιος το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει στην κατοχή του για τον σκοπό της επικύρωσης.

4. Στη συνέχεια, ο επικυρών επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου. Όταν η επικύρωση γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ, αναγράφονται τα εξής:

α.    Ο τίτλος του φορέα και η υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση,

β.    Η φράση: «Ακριβές αντίγραφο»,

γ.     Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ. ή άλλου μέσου ταυτοποίησης που προσκομίζεται),

δ.    Ο τόπος και η ημερομηνία της επικύρωσης,

ε.     Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπαλλήλου που ενεργεί την επικύρωση,

στ.   Η επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της υπηρεσίας.

5. Για την επικύρωση από δικηγόρους ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4194/2013 (Α’ 208).

 

 

 

____________________________________________________

 

 

 

Απόφαση 46005 ΕΞ 2021/29.12.2021

ΑΔΑ: 6Δ9Μ46ΜΤΛΠ-Ε3Ε

ΥΨηΔ 29/12/2021
Α. Π.: 46005 ΕΞ 2021

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Σ. Παπαδάκη, Λ. Λαμπρινίδης

Τηλέφωνο: 210 9098172, -169.

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς».

ΣΧΕΤ.:

1. Άρθρα 14 και 15, ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Υπουργική Απόφαση, υπ’ αριθ. 32256/15-09-2021 (Β’ 4651) «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς» (ΑΔΑ: 6ΜΕΞ46ΜΤΛΠ-1ΗΠ).

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 32256/15-09-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς», κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’184).

Με την απόφαση αυτή, ρυθμίζεται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων τόσο των ηλεκτρονικών δημοσίων όσο και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.

Ειδικότερα:

Α. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, ήτοι:

α. τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα,

β. τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα,

γ. τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης, δύναται να επιβεβαιωθούν με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου (άρθρο 14 παρ. 4, ν. 4727/2020).

Ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, κατά τα ανωτέρω, τότε απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο.

Β. Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον φέρουν επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία γίνεται εφόσον διαπιστωθεί η ταύτιση του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 15 παρ. 2, ν. 4727/2020).

Συνεπώς, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας επικυρώνουν αντίγραφα από ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, με βάση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 3 του ν. 4727/2020.

Ως εκ τούτου, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ταύτιση του περιεχομένου τους μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η επικύρωση των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1.   Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται από κάθε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου οφείλει, να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επικυρούντος, δηλαδή του αρμόδιου υπαλλήλου της διοικητικής αρχής ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή του δικηγόρου, το σχετικό ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Δεν απαιτείται προηγούμενη αποστολή του ηλεκτρονικού εγγράφου, αν αυτό έχει περιέλθει με χρήση ΤΠΕ στη διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας από τον εκδότη του εγγράφου.

2.   Ο επικυρών ελέγχει πρωτίστως εάν το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών δημόσιων, εγγράφων ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.

3.    Ακολούθως, ο επικυρών αντιπαραβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με την εκτύπωση αυτού, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταύτιση του περιεχομένου των δύο μορφών του ίδιου εγγράφου. Ο επικυρών μπορεί να εκτυπώσει ο ίδιος το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει στην κατοχή του για τον σκοπό της επικύρωσης.

4.   Στη συνέχεια, ο επικυρών επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου. Όταν η επικύρωση γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ, αναγράφονται τα εξής:

α. Ο τίτλος του φορέα και η υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση,

β. Η φράση: «Ακριβές αντίγραφο»,

γ. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ. ή άλλου μέσου ταυτοποίησης που προσκομίζεται),

δ. Ο τόπος και η ημερομηνία της επικύρωσης,

ε. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπαλλήλου που ενεργεί την επικύρωση,

στ. Η επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων εφαρμόζεται όταν:

α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου από τον φορέα του δημόσιου τομέα,

β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

γ) είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φορείς του δημόσιου τομέα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.

Επίσης, τονίζεται ότι όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο διακινείται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν απαιτείται ουδεμία επικύρωση, καθώς διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με τα χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.

Για τους παραπάνω λόγους, όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας παρακαλούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες να συναλλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς η ηλεκτρονική διακίνηση ηλεκτρονικών δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων απαλλάσσει, μεταξύ άλλων, τους διοικούμενους από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας σε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την εγκύκλιο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας.

Τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακαλείται όπως κοινοποιήσει την παρούσα σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας για την ενημέρωση των δικηγόρων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία ή πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 _______________________________

1. Που μπορώ να βρω τον αριθμό μητρώου ΑΣΠΕ;

Απάντηση: Στο επάνω μέρος (επάνω από τη φωτογραφία) της ταυτότητας αναγράφονται δύο αριθμοί, ο μεγάλος αντιστοιχεί στον αριθμό μητρώου της ΑΣΠΕ (ενώ  ο μικρός είναι ο αριθμός μητρώου του Συλλόγου Πολυτέκνων).

2. Τι μορφής πρέπει να είναι τα αρχεία που ανεβάζετε στην αίτηση;

Απάντηση: Οι φωτογραφίες της ταυτότητας πρέπει να είναι αρχεία jpg ή pdf μεγέθους έως 5 MB, ενώ το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να είναι αρχείο pdf.

3. Μέχρι πότε διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα των γονέων και των τέκνων;

Απάντηση:   α) Οι γονείς διατηρούν την πολυτεκνική ιδιότητα ισοβίως.

                        β) Τα τέκνα απολαμβάνουν τα δικαιώματα των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω του ενός από τους γονείς. Παύει να ισχύει μετά θάνατον και των δύο πολύτεκνων γονέων, οπότε και δεν δύνανται πλέον να αιτηθούν ΠΠΙ.

4. Ποιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλουν τα τέκνα;

Απάντηση: Αυτό της οικογένειας των πολύτεκνων γονέων τους.

5. Τα τέκνα που δεν έχουν ταυτότητα, ποιας ταυτότητας φωτοαντίγραφο επισυνάπτουν; 

Απάντηση: Της πολυτεκνικής ταυτότητας ενός από τους γονείς τους.

6. Σε πόσο χρόνο εκδίδεται το ΠΠΙ;

Απάντηση: Κατά μέσο όρο σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, αναλόγως φόρτου εργασιών. Ζητήστε εγκαίρως το ΠΠΙ, όχι 1-2 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του.

7. Αν το χρειαστώ σε έντυπη μορφή, μπορώ να το εκτυπώσω;

Απάντηση: Ναι μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr. διαθέσιμης και στο σύνδεσμο https://docs.gov.gr/validate .

8. Ποια η διάρκεια ισχύος του ΠΠΙ:

Απάντηση: Έχει διάρκεια ισχύος έξι(6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

9. Ποιος χαρακτηρίζεται πολύτεκνος;

Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α. Όσοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων.

β. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα.

γ. Ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία τέκνα.

δ. Τα απορφανισθέντα τέκνα σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.

10. Η έκδοση του ΠΠΙ έχει κόστος;

Απάντηση: Όχι, η έκδοση για τους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις γίνεται ατελώς.

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία υποβο λής αίτησης και διάθεσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας μέσω της εφαρμογής των θυρίδων νομικών προσώπων και χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

2.   Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται φυσικά πρόσωπα - πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων υπό την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).

Άρθρο 2

Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

1.  Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής                ιδιότητας («εφαρμογή»).

2.  Χρήστες της εφαρμογής είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα («αιτούντες») που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

αα) Είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006,

αβ) είναι εγγεγραμμένοι σε Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε. και

αγ) κατέχουν θεωρημένες πολυτεκνικές ταυτότητες από τον οικείο Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε.,

β) εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί («υπάλληλοι») της Α.Σ.Π.Ε., που παραλαμβάνουν στις θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους και την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας με τη χρήση της εφαρμογής των θυρίδων.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1.  Ο/Η αιτών/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και οι υπάλληλοι κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση είτε των διαπιστευτηρίων (κωδικών) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης («Taxisnet») είτε με τη   χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Α.Σ.Π.Ε. μέσω της εφαρμογής.

2.  Ο/Η αιτών/-ούσα καταχωρίζει ή επιβεβαιώνει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας όπως, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

α) Τα προσωπικά του στοιχεία, ιδίως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης,

β) πρόσθετα στοιχεία, ιδίως αριθμό μητρώου Α.Σ.Π.Ε. και αυτόν του Συλλόγου Πολυτέκνων- αναγνωρισμένου μέλους της Α.Σ.Π.Ε., ημερομηνία τελευταίας θεώρησης ταυτότητας/βιβλιαρίου πολυτέκνων που εκδίδει η Α.Σ.Π.Ε. και ημερομηνία λήξης της ισχύος της κ.λπ.,

γ) η χρήση για την οποία προορίζεται το πιστοποιητικό. Ο/Η αιτών/-ούσα, κατά την υποβολή του αιτήματος, πρέπει να είναι κάτοχος θεωρημένης πολυτεκνικής ταυτότητας/βιβλιαρίου της Α.Σ.Π.Ε., επικυρωμένης από τον Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε. στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/-η, εφόσον φέρει επικολλημένο ένσημο της Α.Σ.Π.Ε. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η Α.Σ.Π.Ε. ορίζει την εγκυρότητα της θεώρησης.

3.    Ο/Η αιτών/-ούσα μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και ιδίως αυτά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του Γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου.

4.  Η υποβαλλόμενη αίτηση της παρ. 1 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5.   Η αίτηση της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

6.   Με την υποβολή της αίτησης αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία θυρίδα της Α.Σ.Π.Ε. και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του/ της αιτούντος/-ούσας.

7.  Οι υπάλληλοι της Α.Σ.Π.Ε. παραλαμβάνουν τις ηλε κτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του νομικού προσώπου και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες έκδοσης που έχει ορίσει   η Α.Σ.Π.Ε. Οι υπάλληλοι ελέγχουν την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης του πιστοποιητικού        πολυτεκνικής ιδιότητας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι υπάλληλοι συντάσσουν το σχετικό έγγραφο κατά τους νόμιμους τύπους και το αναρτούν στην εφαρμογή των θυρίδων σε μορφότυπο “.pdf” ως απάντηση στο αίτημα που έχουν λάβει.

Άρθρο 4

Έκδοση και χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

1.  Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3 από όλους τους χρήστες εκδίδεται το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η αίτηση.

2. Το εκδοθέν πιστοποιητικό αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής στην προσωπική θυρίδα του/της αιτούντος/- ούσας.

3.  Το παραγόμενο έγγραφο της παρ. 1 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

β) ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Το παραγόμενο έγγραφο της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και μπορεί να επαληθεύεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης της ΕΨΠ-gov.gr.

Άρθρο 5

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

8.         Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.  Η Α.Σ.Π.Ε. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων που λαμβάνει και έκδοσης των πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας.

2.  Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

3.  Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.    

Άρθρο 7

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο- σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

                                  Κοινωνικής Συνοχής                 Ψηφιακής

και Οικογένειας               Διακυβέρνησης

     ΣΟΦΙΑ                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     ΖΑΧΑΡΑΚΗ           ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πρόσφατα άρθρα